Michelin

Všeobecné obchodné podmienky propagačnej akcie „Špeciálna akcia 2023" (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky”)

§1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Organizátorom propagačnej akcie „Špeciálna akcia 2023", ďalej len „Propagačná akcia", je Michelin Hungaria Ltd. (4400 Nyíregyháza Bottyán J. u. 15, Maďarsko, číslo 15-09-062150, adresa obchodnej pobočky: H-1138 Budapešť, Váci út 140, Maďarsko, ktoré je tiež sponzorom cien v propagačnej akcii, ďalej len „Michelin” alebo „Organizátor”.

 2. Program koordinuje spoločnosť Artegence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [spoločnosť s ručením obmedzeným], so sídlom vo Varšave, ulica Wołoska 9a, 02-583 Varšava, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra Okresným súdom pre hlavné mesto Varšavu vo Varšave, 13. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000463597, NIP (DIČ) 521-364-80-06, REGON (IČO) 146656210, so základným imaním153 000 PLN (ďalej len „Koordinátor”). Koordinátor koná na základe objednávky, t. j. v mene a pre Organizátora len v súvislosti s technickou službou propagačnej akcie, vrátane: technickej podpory webovej stránky, prostredníctvom ktorej sa propagačná akcia realizuje, koordinácie procesu vydávania odmien, na ktoré majú účastníci nárok – konečných príjemcov produktov Michelin, vrátane platby finančných prostriedkov v mene a pre Michelin týmto účastníkom, prijímania korešpondencie od predajcov alebo účastníkov Programu, najmä reklamácií.

 3. Propagačná akcia sa organizuje na území Slovenska.

 4. Akcia je organizovaná v dvoch obdobiach:

  a. od 15. marca 2023 do 30. júna 2023, pričom registrácia na propagačnú akciu trvá od 15. marca 2023 do 15. júla 2023 – na letné obdobie propagačnej akcie, ďalej len "ŠPECIÁLNA AKCIA LETO 2023";

  b. od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2023, pričom registrácia na propagačnú akciu prebieha od 1. októbra 2023 do 15. januára 2024 – na zimné obdobie propagačnej akcie, ďalej len "ŠPECIÁLNA AKCIA ZIMA 2023";

  alebo v prípade vyčerpania odmien propagačnej akcie počas vyššie uvedených období môže byť lehota na registráciu na propagačnú akciu skrátená, o čom organizátor informuje na webových stránkach.

 5. Cieľom propagačnej akcie je propagácia pneumatík Michelin:

  a. v prípade ŠPECIÁLNEJ AKCIE LETO 2022 – letných alebo celoročných rozmeru 16 palcov a väčších pre osobné automobily a SUV alebo vo veľkosti 15 palcov a väčších pre dodávky (rodina pneumatík Michelin Agilis);

  b. v prípade ŠPECIÁLNEJ AKCIE ZIMA 2022 – zimných alebo celoročných rozmeru 16 palcov a väčších pre osobné automobily a SUV alebo vo veľkosti 15 palcov a väčších pre dodávky (rodina pneumatík Michelin Agilis);

  ďalej spoločne len: „Pneumatiky Michelin”.

 6. Na účely propagácie sa pojem "1 sada pneumatík Michelin" chápe ako:

  a. 4 kusy pneumatík Michelin rovnakého typu a radu alebo.

  b. 2 pneumatiky Michelin vo veľkosti A a 2 kusy pneumatík Michelin vo veľkosti B z rovnakého typu a radu (napr. 2 kusy pneumatík Michelin Pilot Alpin 4 18" a 2 pneumatík Michelin Pilot Alpin 4 19”).

§2. ÚČASTNÍCI

 1. Propagácia je určená pre:

  a. fyzické osoby s plnou spôsobilosťou na právne úkony s trvalým pobytom alebo sídlom vykonávania obchodnej činnosti na území Slovensku, ktoré nakupujú pneumatiky Michelin a využijú službu montáže pneumatík Michelin vo vybraných predajniach pneumatík Michelin, ktorých zoznam je uvedený na stránke www.promo.michelin.sk – pre Účastníkov zo Slovenska, t.j. v kamenných obchodoch, kde sú k dispozícii pneumatiky Michelin a v ktorých sa vykonáva služba montáže pneumatík Michelin, nachádzajúcich sa na území Slovenska (ďalej označované ako „Predajne”) vo vlastnom mene a na vlastný účet – bez ohľadu na to, či osoba uskutoční nákup ako spotrebiteľ alebo v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou;

  b. fyzické osoby s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktoré ako zamestnanci alebo zástupcovia právnických osôb so sídlom na území na Slovensku nakupujú pneumatiky Michelin a využijú službu montáže pneumatík Michelin v Predajniach, v mene a na účet právnickej osoby, ktorú zastupujú, na území Slovensku.

 2. Organizátor si vyhradzuje, že v prípade kúpnopredajných zmlúv uzatváraných medzi Predajňou a právnickou osobou sa za osobu zastupujúcu právnickú osobu alebo takúto jednotku berie osoba, ktorá v mene kupujúceho podpisuje faktúru – daňový doklad, ktorá je dokladom o predaji, a v prípade, keď sa na faktúre s DPH nenachádza podpis kupujúceho, tak osoba potvrdzujúca prevzatie zakúpených pneumatík Michelin.

 3. Na propagačnej akcii sa nesmú zúčastniť zamestnanci a zástupcovia vrátane obchodných zástupcov Organizátora alebo Koordinátora, ako aj rodinní príslušníci uvedených osôb. Rodinní príslušníci sa chápu ako: predkovia, potomkovia, súrodenci, manželia, manželia súrodencov, rodičia manželov, bratranci a osoby vo vzťahu adopcie;

 4. Aby sa osoba, ktorá spĺňa podmienky stanovené v § 2 ods. 1, mohla zúčastniť na propagačnej akcii:

  a. musí jeden raz kúpiť v období trvania PROPAGAČNEJ AKCIE LETO 2023 alebo ŠPECIÁLNEJ AKCIE ZIMA 2023 v predajnom mieste minimálne 4 kusy pneumatík Michelin, t.j. 1 súpravu pneumatík Michelin, ako je definovaná v § 1 bode 6 všeobecných obchodných podmienok;

  b. zaregistrovať sa na obdobie špeciálnej akcie LETO 2023 alebo ŠPECIÁLNEJ AKCIE ZIMA 2023 alebo do vyčerpania cien v propagačnej akcii, ak nastane pred týmito termínmi, na webovej stránke promo.michelin.sk (ďalej len "webová stránka");

  c. priložiť v čase registrácie sken alebo fotografiu DPH faktúry alebo potvrdenia o nákupe (a ponechať si originál alebo kópiu až do konca propagačnej akcie), potvrdzujúcu nákup uvedený v písmene a) vyššie, ktorej obsah preukazuje, že predmetom nákupu bola aspoň 1 súprava pneumatík Michelin a že nákup sa uskutočnili počas ŠPECIÁLNEJ AKCIE LETO 2023 alebo ŠPECIÁLNEJ AKCIE ZIMA 2023.

 5. Účasť na propagačnej akcii je možná iba po jednorazovom nákupe 1 sady pneumatík Michelin, pričom v zmysle podmienok je jednorazový nákup potvrdená jedným dokladom o kúpe alebo jednou DPH faktúrou.

 6. Pri registrácii na webovej stránke je osoba, ktorá sa zúčastňuje na propagačnej akcii (ďalej len „Účastník”), povinná:

  a. oboznámiť sa a prijať podmienky Všeobecných obchodných podmienok;

  b. vyjadriť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov správcom údajov na účely vykonávania propagačnej akcie;

  c. poskytnúť tieto údaje:

  • meno a priezvisko účastníka,
  • e-mailová adresa a číslo mobilného telefónu účastníka,
  • názov podnikateľa– v prípade účastníkov, ktorí sa zúčastňujú na propagačnej akcii ako podnikatelia alebo sú zamestnaní podnikateľom alebo zastupujú podnikateľa (bod 2.1.c. Všeobecných obchodných podmienok);
  • v prípade výberu ceny vo forme bonusového prevodu na bankový účet – údaje o bankovom účte a v prípade účastníkov, ktorí sa zúčastňujú na propagačnej akcii ako podnikateľ alebo zamestnanec alebo zastupujú podnikateľa (bod 2.1.c. Všeobecných obchodných podmienok) – údaje o bankovom účte spoločnosti (názov banky, číslo účtu vo formáte IBAN, SWIFT kód);

  d. odoslať pomocou aplikácie na webovej stránke sken faktúry alebo dokladu dokumentujúceho nákup, uvedený v § 2 ods. 3 písm. a) a § 2 ods. 4 Všeobecných obchodných podmienok. Organizátor upozorňuje, že aplikácia na webovej stránke má technickú možnosť akceptovať prílohu v nasledujúcich formátoch: JPG, PDF s objemom nepresahujúcim 5 MB. Prílohy s objemom väčším ako 5 MB aplikácia nespracuje;

  e. v prípade výberu ceny vo forme bonusového prevodu na bankový účet – zaškrtnutím príslušného políčka vyhlásiť, že Účastník je oprávnený zadať číslo bankového účtu v súvislosti s registráciou v Propagačnej akcii na účely vydania ceny Organizátorom – Účastník je vlastníkom zadaného bankového účtu alebo je oprávnený ho zastupovať alebo konať na základe príslušného povolenia, a číslo bankového účtu poskytnuté Účastníkom je pravdivé a správne a Organizátor nezodpovedá za žiadne chyby alebo nezrovnalosti, ktoré by v súvislosti s tým mohli vzniknúť, a v prípade účastníkov, ktorí sa zúčastňujú na propagačnej akcii ako podnikateľ, poskytnúť vyhlásenie, že uvedené číslo bankového účtu je firemný účet.

 7. Organizátor nezodpovedá za poskytnutie nepravdivých alebo neúplných osobných údajov osobou, ktorá sa pripája k propagačnej akcii. Organizátor nezodpovedá ani za chybne vyplnené formulára na Webovej stránke.

 8. V súvislosti s nákupom uvedenom v § 2 ods. 3 písm. a) a § 2 ods. 4 je účasť na propagačnej akcii možná len raz. V prípade ďalšieho nákupu pneumatík Michelin, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v § 2 ods. 3 písm. a) a § 2 ods. 4 sa účastník nesmie opäť zúčastniť propagačnej akcie. Organizátor navyše informuje, že Účastník si môže svoje nákupy zaregistrovať v Akcii maximálne 4-krát (štyrikrát) a získať tak maximálne 4 (štyri) ceny, a to aj v prípade, že si zaregistruje viac ako štyri nákupy pneumatík Michelin.

 9. Účasť na propagačnej akcii je dobrovoľná a Účastník svojou registráciou v akcii potvrdzuje prijatie týchto všeobecných obchodných podmienok.

 10. Účastník podlieha diskvalifikácii a vylúčeniu z účasti na propagačnej akcii v prípade, že svojim konaním porušuje ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok, dobré mravy alebo zásady občianskeho spolunažívania. V tomto prípade účastník stráca aj právo na cenu.

 11. V prípade, že má Organizátor dôvodné podozrenie týkajúce sa pravosti zaslaného dokladu o kúpe alebo DPH faktúry, účastník môže byť vylúčený z účasti na propagačnej akcii a stratiť právo na výhru.

§3. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE A CENY

 1. V rámci Programu organizátor poskytne celkovo 600 (slovom: šesťsto) cien vo forme Cashbacku alebo Vouchera ALZA na webovej stránke ALZA (www.alza.sk), podľa výberu účastníka, v hodnote:

  a. v prípade nákupu 1 súpravy pneumatík Michelin pre dodávky vo veľkosti 15" – 17" – 35 EUR (slovom: dvadsaťpäť eur);

  b. v prípade nákupu 1 súpravy pneumatík Michelin pre osobné automobily, dodávky a SUV vo veľkostiach 16" – 17" – 40 EUR (slovom: dvadsaťpäť eur);

  c. v prípade nákupu 1 sady pneumatík Michelin pre automobily, dodávky a SUV vo veľkosti 18" alebo viac – 65 EUR (slovom: päťdesiat eur); – ďalej „Cena” alebo spolu „Ceny”.

 2. Ceny sa udeľujú účastníkom, ktorí sa v súlade s § 2 ods. 4 písm. a-c Všeobecných obchodných podmienok správne zaregistrovali na webovej stránke, až do vyčerpania počtu cien uvedených v bode 1 vyššie, ak k takejto udalosti dôjde pred konečným termínom na registráciu v propagačnej akcii.

 3. Osoby, ktoré budú mať nárok na prevzatie Ceny od Organizátora, budú o výhre informované formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú Účastníkom v súvislosti s registráciou v propagačnej akcii, do 31. júla 2023 v prípade špeciálnej akcie LETO 2023 a do 31. januára 2024 v prípade špeciálnej akcie ZIMA 2023. Organizátor si vyhradzuje právo dodatočne informovať Účastníka o cene telefonicky na čísle, ktoré poskytol Účastník v súvislosti s registráciou v propagačnej akcii. Organizátor nezodpovedá za poskytnutie nepravdivých alebo neúplných osobných údajov osobou, ktorá sa pripája k propagačnej akcii. Organizátor nezodpovedá ani za chybne vyplnené formulára na Webovej stránke.

 4. Zároveň v lehote uvedenej v bode 3 budú ceny odovzdané účastníkom, t. j. Cashback bude vyplatený na bankový účet účastníka uvedený pri registrácii do propagačnej akcie alebo Voucher ALZA bude zaslaný na e-mailovú adresu účastníka uvedenú pri registrácii do propagačnej akcie.

 5. Ak osoby, ktoré cenu získali, nespĺňajú podmienky stanovené vo Všeobecných obchodných podmienkach, strácajú právo na cenu.

 6. Ceny stanovené v propagačnej akcii nie je možné vymeniť za iné typy cien.

 7. Účastníci propagačnej akcie nesmú preniesť právo na získanie ceny na tretie strany.

 8. Ceny budú udelené účastníkom v súlade s ustanoveniami zákona o dani z príjmov fyzických osôb.

 9. Organizátor informuje, že hodnotou ceny je suma Cashbacku pripísaná na bankový účet ktorý účastník uviedol, alebo suma uvedená na Voucheri ALZA, ktorá bola zaslaná účastníkovi. Cena podlieha zdaneniu v zmysle príslušných daňových predpisov najmä zákona o dani z príjmov. Cena je oslobodená od dane v prípade splnenia podmienok uvedených v § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov.

§4. REKLAMAČNÉ KONANIE

 1. Reklamácie týkajúce sa priebehu propagačnej akcie a cien je možné podať písomne, doporučenou poštou na adresu koordinátora do 14 dní od dôvodu sťažnosti, s poznámkou „Špeciálna akcia 2023 – reklamácia" alebo vo forme e-mailu zaslaného na adresu [michelin@artegence.pl] uvedením predmetu správy „Špeciálna akcia 2023 – reklamácia”.

 2. Právo podať reklamáciu týkajúcu sa priebehu propagačnej akcie sa udeľuje len účastníkom propagačnej akcie.

 3. Písomná sťažnosť musí obsahovať: meno a priezvisko účastníka, jeho presnú korešpondenčnú adresu a opis a uvedenie dôvodu reklamácie.

 4. Reklamácie uvedené v bode 1 vyššie posúdi Koordinátor konajúci pre a v mene Organizátora do 30 dní odo dňa ich doručenia Koordinátorovi.

 5. Účastník bude o rozhodnutí Organizátora informovaný doporučenou poštou zaslanou na adresu Účastníka uvedenú v reklamácii alebo v reakcii na e-mail obsahujúci reklamáciu do 7 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

§5.OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Osobné údaje účastníkov, ktoré boli poskytnuté pri registrácii v propagačnej akcii, bude správca osobných údajov spracúvať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES na základe súhlasu účastníka, na účely a na účely vykonania propagačnej akcie, vrátane informovania o prijatí cien, na ktoré budú účastníci oprávnení za podmienok stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach, kontaktovať účastníka, a to aj telefonicky, s cieľom overiť nákup pneumatík Michelin, kontaktovať, a to aj telefonicky, s cieľom potvrdiť údaje poskytnuté počas registrácie v propagačnej akcii, potrebné na vydanie cien a na účely akýchkoľvek reklamácií a daňových priznaní – článok 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 2. Osobné údaje účastníkov sa môžu spracúvať aj na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov, ktoré sleduje správca osobných údajov, t. j. na účely archivácie (dôkazov) na zabezpečenie informácií v prípade právnej potreby preukázať skutočnosti na účely možného stanovenia skutkového stavu, vyšetrovania alebo obrany proti reklamáciám, na účely preskúmania spokojnosti zákazníkov a určenia kvality služieb za podmienok stanovených v ustanoveniach všeobecného nariadenia o ochrane údajov., t. j. článku 6 ods.1 písm. f).

 3. Na dosiahnutie účelov spracúvania osobných údajov účastníka sa od účastníka budú zhromažďovať tieto kategórie osobných údajov:

  • meno a priezvisko;
  • e-mailová adresa;
  • telefónne číslo;
  • názov podnikateľa – v prípade účastníkov, ktorí sa zúčastňujú na propagačnej akcii ako podnikatelia alebo sú zamestnaní podnikateľom alebo zastupujú podnikateľa (bod 2.1.c. Všeobecných obchodných podmienok);
  • ďalšie údaje, ktoré budú uvedené na účtenke alebo faktúre s DPH (napr. NIP, obchodná adresa),, ktoré dokumentujú nákup oprávňujúci na účasť na propagačnej akcii;
  • údaje o bankovom účte – v prípade výberu ceny vo forme bonusového prevodu na bankový účet.
 4. Účastník môže tiež súhlasiť so zaslaním propagačnej obchodnej informácie obsahujúcej ponuku Michelin na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.

 5. Správcom osobných údajov je Michelin Hungaria Ltd. (4400 Nyíregyháza Bottyán J. u. 15, Maďarsko, číslo 15-09-062150, adresa obchodnej pobočky: H-1138 Budapešť, Váci út 140, Maďarsko.

 6. Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov sú nasledovné: emailová adresa e-mail: [dataprivacy_EUC@michelin.com].

 7. Osobné údaje účastníkov budú uchovávané po dobu trvania propagačnej akcie vrátane obdobia potrebného na vyriešenie akýchkoľvek reklamácií účastníkov alebo dovtedy, kým účastník nevznesie námietky proti spracovaniu údajov, ktoré sa ho týkajú, alebo kým neodvolá svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

 8. Poskytnutie osobných údajov účastníkom na účely účasti na propagačnej akcii je dobrovoľné, je však potrebné pre účasť na propagačnej akcii, vrátane získania cien, na ktoré bude mať účastník nárok podľa pravidiel stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach.

 9. Michelin okrem toho informuje, že osobné údaje účastníkov môžu byť sprístupnené iným spoločnostiam skupiny Michelin v súlade so záväznými firemnými pravidlami platnými v rámci skupiny, ktorých ustanovenia dodržiavajú všetky spoločnosti skupiny Michelin. Michelin okrem toho informuje, že osobné údaje účastníkov sú sprístupnené na základe príslušnej zmluvy o zverení osobných údajov na spracovanie marketingovej agentúre Artegence Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave (Wołoska 9a, 02-583 Varšava) v rozsahu a na účely, ako sú uvedené vyššie. Poverenie spracúvania osobných údajov bude zohľadňovať potrebné bezpečnostné opatrenia.

 10. Osobné údaje sa nebudú prenášať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

 11. Michelin informuje o nasledujúcich právach účastníkov v súvislosti so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ich týkajú:

  a. právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu;

  b. právo upraviť (opraviť) svoje údaje;

  c. právo na vymazanie – ak sa účastník domnieva, že neexistujú dôvody na to, aby Michelin spracúval jeho údaje;

  d. právo na obmedzenie spracúvania – účastník môže požadovať, aby Michelin obmedzil spracovanie údajov len na ich uchovávanie alebo vykonanie akcií dohodnutých s účastníkom v prípade, že sa účastník domnieva, že údaje uchovávané spoločnosťou Michelin sú nesprávne alebo sú spracované bez právneho základu, alebo nechce, aby boli údaje vymazané, pretože ich potrebuje na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu nárokov alebo počas trvania námietky;

  e. právo na prenos údajov, t. j. právo získať od spoločnosti Michelin v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte osobné údaje týkajúce sa účastníka poskytnuté spoločnosti Michelin v súvislosti s účasťou na propagačnej akcii, ako aj nechať Michelin preniesť údaje priamo inému subjektu určenému účastníkom, ak je to technicky možné;

  f. právo namietať proti spracovaniu údajov – z dôvodu osobitnej situácie účastníka, pokiaľ Michelin nepreukáže, že dôvody spracúvania údajov prevažujú nad právami účastníka alebo údaje sú potrebné na to, aby Michelin mohol preukázať, uplatniť alebo obhajovať nároky;

  g. Odňatie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.

 12. Michelin okrem toho pripomína právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov alebo inému príslušnému dozornému orgánu na ochranu osobných údajov, ak sa účastník domnieva, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, porušuje zákon vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 13. Ak chcete uplatniť svoje práva, prosím, zašlite svoju žiadosť na e-mailovú adresu: [dataprivacy_EUC@michelin.com]. Michelin má právo podniknúť kroky na identifikáciu osoby pred uplatnením jej práv.

§6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Akýkoľvek spor vyplývajúci z plnenia povinností súvisiacich s propagačnou bude riešiť vecne a miestne príslušný súd.

 2. Rozhodným právom pre propagáciu a hodnotenie práv a povinností je slovenské právo.

 3. V prípade vážnej príčiny, chápanej ako okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať a ktorým sa nedalo zabrániť, najmä výskyt náhodných udalostí, si Michelin vyhradzuje právo zmeniť pravidlá, najmä zmeniť trvanie propagačnej akcie, za predpokladu, že práva nadobudnuté účastníkmi budú rešpektované a informujú o tom najneskôr 3 dni pred nadobudnutím účinnosti zmien na webovej stránke.

 4. Pravidlá propagácie sú špecifikované len vo Všeobecných obchodných podmienkach a záväzných právnych predpisoch. Všetky propagačné a reklamné materiály slúžia na informačné účely.

 5. Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok je dodatok č. 1 – Zoznam predajných miest.

 6. Všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii počas trvania propagačnej akcie v sídle koordinátora – Artegence Sp. z o.o. Wołoska 9a, 02-583 Varšava, a v sídle Obchodného riaditeľstva Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością vo Varšave, Domaniewska 28, 02-672 Varšava a na webovej stránke.

Príloha - Zoznam predajných miest

Name Address City ZIP
A.R.S. S.R.O. Žilina Kosicka 2 Žilina 010 01
MIKONA S.R.O. Zilina Bratislavská 3760/115 Žilina 010 01
MZ PNEU S.R.O. Kamenná cesta 91 Žilina 010 01
PNEUCENTRUM JÁN MRÁZIK Kragujevská 385/1 Žilina 010 01
MZ PNEU s.r.o. Sidonie Sakalovej 1303 Bytča 010 08
MIKONA TRADE - ZA Kragujevská 6 Žilina 011 19
KAROL MARÁK-PNEUSERVIS Rajecká Cesta 573/43 Rajecké Teplice 013 13
MGR. OTTO ČIERNIK MOTOTRADE PB Centrum 18/23 Považská Bystrica 017 01
MIKONA TRADE - PB Športovcov 344 Považská Bystrica 017 01
MIKONA S.R.O. Púchov, Hollého Hollého 807. Púchov 020 01
MIKONA S.R.O. Púchov, Trenčianska Trenčianska 452. Púchov 020 01
MIKONA TRADE - PU Streženická cesta 1906/56 Púchov 020 01
MIKONA S.R.O. Dolný Kubín, Nábrežie Oravy Nábrežie Oravy 523 Dolný Kubín 026 01
Technogum s.r.o. Družstevná 510 Nižná 027 43
MIKONA S.R.O. Tvrdošín, Vojtaššákova Vojtaššákova 832 Tvrdošín 027 44
MIKONA S.R.O. Námestovo, Kliňanská Cesta Kliňanská Cesta 1153 Námestovo 029 01
ING. PETER PAPUCH PNEU MOTOTECHNA Hlavná Stanica 3 Ružomberok 034 01
MIKONA S.R.O. Ružomberok, Bystrická Cesta Bystrická Cesta 62 Ružomberok 034 01
MIKONA S.R.O. Martin, Priekopská Priekopská 32. Martin 036 01
MIKONA TRADE - MT Kollárova 91 Martin 036 01
J M S, s.r.o. Kollárova 89 Martin 036 01
A STEEL S.R.O. Popradská 56/B Košice 040 01
A.R.S. S.R.O. Košice Priemyselná 2. Košice 040 01
APIL s.r.o. Podnikateľská 5 Košice 040 01
MIKONA S.R.O. Košice, Južná Trieda Južná Trieda 66. Košice 040 01
STANISLAV LEGATH I - Čermeľska Čermeľska 1 Košice 040 01
ŠTEFAN MIKLUš - PROFI CAR Južná trieda 82 Košice 040 01
MIKONA TRADE - KE1 Južná trieda 62 Košice 040 01
AMS PLUS S.R.O. Dvorníky 145 Dvorníky - Včeláre 040 02
MIKONA TRADE - KE2 Moldavská cesta 26/A Košice 040 11
OTO PETKANIC RAKETOVA 7 Kosice - Nad Jazerom 040 12
ŠTEFAN MIKLUŠ - PROFI CAR Bidovce 52 Bidovce 040 17
STANISLAV LEGATH II - Prešovská cesta Prešovská cesta 33 Košice 040 22
IGOR IMRE Šafárikova 83 Rožňava 048 01
J & M PROFI AUTO S.R.O. Slovenského Raja 25 Smižany 053 11
B & B AUTOSLUŽBY, S.R.O. OZC MAX - Dlhé Hony 4587/1 Poprad 058 01
SEGAT Štefánikova 48 Poprad 058 01
SEGAT S.R.O. Železničná 1097/35 Poprad 058 01
TATRAROUTE S.R.O. Hlavná 4410 Poprad 059 51
PNEUVOSOVIČ Jozef Vosovič Nad Traťou 1 Kežmarok 060 01
DUSAN DEMJAN ORION Mierová 94 Humenné 066 01
MIKONA TRADE - HE Štefánikova 8 Humenné 066 01
RASTISLAV HANČIN - PNEUSERVIS Ulič 10 Ulič 067 67
MOTOR-VS, S.R.O. Osloboditeľov 980/103 Belá Nad Cirochou 067 81
AUTOGLYM S.R.O. A. Kmeťa 6 Michalovce 071 01
MIKONA TRADE - MI Močarianska 6743/15B Michalovce 071 01
ING. JOZEF VARGA - V-PERFEKT Mierová 271 Strážske 072 22
ING. MARCEL BARTOŠ - GUMA Hlavná 170/2 Hriadky 076 22
AUTOSERVIS PROFI - PRIBULA S.R.O. Pod Kamennou baňou 14012/27 Prešov 080 01
ROTKIV S.R.O. Košická 22/A Prešov 080 01
ŠTEFAN REJTA - BIADO Bottova 3 Prešov 080 01
MIKONA TRADE - PO Duklianska 20 Prešov 080 01
MIKONA S.R.O. Prešov, Bardejovská Bardejovská 22. Prešov 080 05
NICHOLTRACKT S.R.O Prešovská 8 Ľubotice 080 06
SERGIO S.R.O. Sabinovska 33, Velky Saris 082 21
NAZAL S.R.O. Chminianska Nova Ves 106 Chminianska Nova Ves 082 33
PNEUPEX, SPOL. S.R.O. Festivalová 416/1 Svidník 089 01
A.R.S. S.R.O. Bratislava Ivanská Cesta 22/A Bratislava 821 04
PNEUMOTIVE S.R.O. Zahradnicka 26 Bratislava 821 08
MIKONA S.R.O. Bratislava, Račianska Račianska 30 Bratislava 831 03
MIKONA S.R.O. Bratislava, Vajnorská Vajnorská 129. P.O.B. 11. Bratislava 831 04
MIKONA TRADE - BA Vajnorská 171/A Bratislava 831 04
AMP Profi Vajnorská 108/A Bratislava 831 04
SUMMIT MOTORS SLOVAKIA, SPOL. S.R.O. TUHOVSKÁ 9 BRATISLAVA 831 07
MIKONA S.R.O. Bratislava, Lamačská Cesta Lamačská Cesta 73. Bratislava 841 03
Marcel Bródy – PNEUSERVIS, s.r.o. Istrijská 71 Bratislava 841 07
MIKONA S.R.O. Bratislava, Einsteinova Einsteinova 1. Bratislava 851 01
SAMM Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28
JT Design Krištáľova 2585/2 Miloslavov 900 42
PAVOL CHMELA - PNEU S.R.O. Poľná 5426/2 Malacky 901 01
BOAN PNEU S.R.O. Vajanskeho 8 Pezinok 902 01
BOAN PNEU S.R.O. Modranská 155 Vinosady 902 01
MIKONA S.R.O. Senec, Poľná Poľná 4. Senec 903 01
MIKONA S.R.O. Trenčín, M. R. Štefánika M. R. Štefánika 81. Trenčín 911 01
MIKONA TRADE - TN Kubranská 1/754 Trenčín 911 01
A.R.S. S.R.O. Trnava Nitrianská 5. Trnava 917 01
EL-ZET SLOVAKIA S.R.O. Orešianska cesta 9 Trnava 917 01
MIKONA S.R.O. Trnava, Bratislavská Bratislavská 38. Trnava 917 01
MIKONA S.R.O. Trnava, Nová ul.Nová 1. Trnava 917 01
MIKONA S.R.O. Trnava, Trstínska Trstínska 9 Trnava 917 01
MIKONA TRADE - TT Mikovíniho 10/A Trnava 917 01
HRČKA VLASTIMIL - PROFI PNEU SERVIS Zvončín 3 Zvončín 919 01
PETER SIATKOVSK-CREATIVE AUTO HURBANOVA 190/34 Leopoldov 920 41
MIKONA S.R.O. Piešťany, Vrbovská Cesta Vrbovská Cesta 6452/46. Piešťany 921 01
PETER KOLLÁR - P+J TRANS SLOVAKIA Piešťanská 535 Trebatice 922 10
ZSOLT CZAJLIK - CZS - RIVAL Vozokanska 18 Mostova 925 07
ACQUIRE s.r.o. Veľkoúľanská cesta 1397/0 Sládkovičovo 925 21
CHROMEK PNEU S.R.O. Nový rad 230/31 Veľké Dvorníky 929 01
PNEUNET S.R.O. Mliečany 63 Dunajská Streda 929 01
Sido Sido s.r.o. Veľké Blahovo 450 Veľké Blahovo 930 01
MIKONA TRADE - LV Kasárenská 8 Levice 934 01
Radoslav Illés - AUTOLINE Mochovska 15 Levice 934 05
RADOSLAV ILLES - AUTOLINE Mochovská 15 Levice 934 05
ANDANTE GROUP s.r.o. Považská 2 Nové Zámky 940 01
MIKONA S.R.O. Nové Zámky, Budovateľská Budovateľská 2 Nové Zámky 940 02
IHLE SLOVAKIA DUBRAVSKA CESTA 2 Bratislava 941 04
Autotec - Ladislav Švajcer Sládkovičova 1 Štúrovo 943 01
MEHEŠ SPOL S.R.O. Gútsky Rad 716/7 Komárno 945 01
MEHEŠ SPOL S.R.O. Bratislavská cesta 5 Komárno 945 01
ZSOLT KUCSORA - PNEUMONT Železničný rad 1 Kolárovo 946 03
A.R.S. S.R.O. Nitra Jakuba Haška 6. Nitra 949 01
MIKONA S.R.O. Nitra, Levická Cesta Levická Cesta 5. Nitra 949 01
NICHOLTRACKT S.R.O Novozámocka 185 Nitra 949 01
PNEUSERVIS GAJDOŠ S.R.O. Štefánikova 150 Nitra 949 01
MIKONA TRADE - NR Novozámocká 2/A Nitra 949 01
Ing. DUSAN CANKY GUMEX SLOVAKIA Cabajská 21/25 Nitra 949 01
PNEUSERVIS GAJDOŠ S.R.O. Hlavná 75 Obyce 951 95
MGR. MICHAL ADAMEC - SWING Tovarenska 1264 Zlaté Moravce 953 00
MIKONA S.R.O. Topoľčany, Odbojárov Odbojárov 294/10. Topoľčany 955 01
MIKONA TRADE - TO J.Jesenského 27 Topoľčany 955 01
MIKONA S.R.O. Zvolen, Pribinova Pribinova 68. Zvolen 960 01
SLOSO SERVIS S.R.O. J. Jesenského 10204/68 Zvolen 960 01
MIKONA TRADE - ZV Neresnícka cesta 254 Zvolen 961 50
PROBAT Pavel Vyletel Štefanikova 25 Krupina 963 01
AXUS s.r.o. Ladomer 278 Ladomerská Vieska 965 01
A.R.S. S.R.O. Prievidza Košovská Cesta Prievidza 971 01
MIKONA S.R.O. Prievidza, Košovská Cesta Košovská Cesta 62 Prievidza 971 01
A.R.S. S.R.O. Banská Bystrica Medený Hamor 4 Banská Bystrica 974 01
MIKONA S.R.O. Banská Bystrica, Zvolenská Cesta Zvolenská Cesta 6854/51. Banská Bystrica 974 01
NICHOLTRACKT S.R.O Zvolenská Cesta 23 Banská Bystrica 974 01
MIKONA TRADE - BB Partizánska cesta 114 Banská Bystrica 974 01
MIKONA S.R.O. Rimavská Sobota, Časť Sobôtka Časť Sobôtka 34. Rimavská Sobota 979 01
ALEXIS RS, s.r.o. Cukrovarská 2 Rimavská Sobota 979 01
NICHOLTRACKT S.R.O Fiľakovská 24 Lučenec 984 01
PNEU SK S.R.O. Ľudmily Podjavorinskej 8 Lučenec 984 01
Marta Štefancová Bardejovská Zábava 3732 Bardejov 085 01
Andros s.r.o. Areál družstva Vagrinec Vagrinec 090 03
SAMM Slovakia s.r.o. Nádražná 1664/34 Ivanka pri Dunaji 900 28
ELLPA s.r.o. 29. augusta 2148/36 Trebišov 075 01