Michelin

„ŠPECIÁLNA AKCIA ZIMA 2023“

§ 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Usporiadateľom „Špeciálnej akcie ZIMA 2023“, ďalej len „Akcia“, je spoločnosť Michelin Hungaria Ltd. (4400 Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15, Maďarsko, IČO 15–09–062150, adresa obchodnej divízie: H-1138 Budapešť, Váci út 140, Maďarsko), ktorá je súčasne poskytovateľom cien v Akcii, ďalej len „Michelin“ alebo „Usporiadateľ“.

 2. Akciu koordinuje spoločnosť Artegence, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom vo Varšave, na adrese ul. Wołoska 9a, 02-583 Varšava, zapísaná v poľskom obchodnom registri Okresným súdom pre hlavné mesto Varšavu vo Varšave, 13. obchodná divízia Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS 0000463597, NIP (DIČ) 521-364- 80-06, REGON (IČ) 146656210, so základným kapitálom 153.000 PLN, ďalej len „Koordinátor“. Koordinátor koná na zákazku, čiže menom a v prospech Usporiadateľa, výhradne v súvislosti s technickým zaistením Akcie, ktoré zahrnuje technickú obsluhu webových stránok, prostredníctvom ktorých Akcia prebieha; koordináciu vydávania cien, na ktoré majú nárok účastníci Akcie – koncoví zákazníci produktov Michelin; príjem korešpondencie od účastníkov Akcie, predovšetkým reklamácií.

 3. Akcia sa koná na území Slovenskej republiky.

 4. Akcia prebieha od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2023 a registrovať sa do nej je možné od 1. októbra 2023 do 15. januára 2024.

 5. Cieľom Akcie je propagácia zimných a celoročných pneumatík značky Michelin s priemerom 16 palcov a väčším pri pneumatikách pre osobné vozidlá a SUV a s priemerom 15 palcov a väčším pri pneumatikách pre úžitkové vozidlá (rad pneumatík MICHELIN Agilis), ďalej spoločne len „Pneumatiky Michelin“.

 6. Pre účely Akcie je potrebné pojem „1 sada Pneumatík Michelin“ chápať nasledujúcim spôsobom:

  a. 4 kusy Pneumatík Michelin zhodného druhu a série alebo

  b. 2 kusy Pneumatík Michelin s priemerom A a 2 kusy Pneumatík Michelin s priemerom B zhodného druhu a série (napr. 2 kusy Pneumatík MICHELIN Pilot Alpin 4 s priemerom 18” a 2 kusy Pneumatík MICHELIN Pilot Alpin 4 s priemerom 19”).

§ 2. ÚČASTNÍCI

 1. Akcia je určená:

  a. Fyzickým osobám s plnou právnou spôsobilosťou, ktoré majú trvalé bydlisko alebo sídlo podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky, zadovážia si Pneumatiky Michelin a nechajú si ich namontovať na vozidlo vo vybraných kamenných predajniach na území Slovenskej republiky, kde sa predávajú Pneumatiky Michelin a kde je poskytovaná služba montáže Pneumatík Michelin (ďalej len „Predajné miesta“), pričom podmienkou je, že nákup Pneumatík Michelin a ich montáž na vozidlo musí prebehnúť na tom istom Predajnom mieste, a to vlastným menom a na vlastný účet – bez ohľadu na to, či daná osoba nakupuje ako spotrebiteľ alebo v súvislosti s prevádzkovanou podnikateľskou činnosťou.

  b. Fyzickým osobám s plnou právnou spôsobilosťou, ktoré sú zamestnancami alebo zástupcami právnických osôb alebo organizačných jednotiek bez právnej subjektivity, ale s právnou spôsobilosťou podľa zákona, so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré na území Slovenskej republiky nakúpia Pneumatiky Michelin v súlade s podmienkami uvedenými v bode a. vyššie menom a v prospech právnickej osoby, ktorú zastupujú.

 2. Usporiadateľ si vyhradzuje, že v prípade kúpnych zmlúv uzavretých medzi Predajným miestom a právnickou osobou alebo inou organizačnou jednotkou bez právnej subjektivity, ale s právnou spôsobilosťou podľa zákona, sa za osobu zastupujúcu právnickú osobu alebo organizačnú jednotku považuje osoba podpisujúca menom kupujúceho faktúru s DPH, ktorá predstavuje doklad o predaji, a pokiaľ na faktúre s DPH nie je uvedený podpis kupujúceho, je za zastupujúcu osobu považovaná osoba, ktorá potvrdí prevzatie zakúpených Pneumatík Michelin.

 3. Akcie sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a zástupcovia, vrátane obchodných zástupcov Usporiadateľa, Koordinátora či Predajných miest, ani rodinní príslušníci uvedených osôb. Rodinnými príslušníkmi sa rozumejú: predkovia, potomkovia, súrodenci, manželia, manželia súrodencov, rodičia manželov, bratanci a sestrenice a osoby v adoptívnom vzťahu.

 4. Pre účasť v Akcii musí osoba, ktorá splní podmienky uvedené v § 2 bod 1, v čase trvania Akcie:

  a. Jednorazovo zakúpiť v čase trvania Akcie na Predajnom mieste aspoň 4 kusy Pneumatík Michelin, t.j. 1 sadu Pneumatík Michelin, ako je definované v § 1 bod 6 Pravidiel.

  b. Súčasne s nákupom uvedeným v bode a. vyššie využiť službu montáže zakúpených Pneumatík Michelin na Predajnom mieste, kde bol nákup Pneumatík Michelin uskutočnený.

  c. Zaregistrovať sa v čase trvania Akcie alebo do vyčerpania cien v Akcii podľa toho, ktorá situácia nastane skôr, na stránkach www.promo.michelin.sk (ďalej len „Webové stránky“).

  d. Pri registrácii priložiť sken alebo fotografiu faktúry s DPH alebo účtenky (a uschovať si ich originál alebo kópiu až do skončenia Akcie), ktoré potvrdzujú nákup uvedený v bode a. vyššie a službu uvedenú v bode b. vyššie a z ktorých obsahu vyplýva, že predmetom nákupu a montáže bola minimálne 1 sada Pneumatík Michelin a že nákup a montáž boli uskutočnené v čase trvania Akcie (ďalej len „Doklad o nákupe“).

 5. Na účasť v Akcii oprávňuje výhradne jednorazový nákup 1 sady Pneumatík Michelin a montáž týchto Pneumatík Michelin, pričom v rámci Pravidiel sa jednorazovým nákupom a montážou rozumejú nákup a príslušná služba potvrdené jedným Dokladom o nákupe – účtenkou alebo jednou faktúrou s DPH, ktorý vystaví jedno Predajné miesto.

 6. Usporiadateľ si vyhradzuje, že originál Dokladu o nákupe potvrdí nákup Produktu a poskytnutie príslušnej služby v zmysle Pravidiel, pokiaľ splňuje nasledujúce podmienky:

  a. Doklad o nákupe je pravý, t.j. vydaný Predajným miestom, ktorého údaje sú v Doklade o nákupe uvedené, a nie je sfalšovaný.

  b. Doklad o nákupe nie je poškodený, t.j. nevzbudzuje žiadne pochybnosti o obsahu a pravosti, predovšetkým Doklad o nákupe nie je orezaný, odrezaný, natrhnutý, rozmazaný, nejasný a nie je kombináciou dvoch rôznych Dokladov o nákupe.

  c. V prípade faktúry s DPH obsahuje Doklad o nákupe údaje o podnikateľskej činnosti Účastníka, ktoré Účastník uviedol pri registrácii do Akcie.

 7. Pri registrácii na Webových stránkach je účastník Akcie (ďalej len „Účastník“) povinný:

  a. Prečítať si podmienky Pravidiel a udeliť s nimi súhlas.

  b. Prečítať si informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov správcom údajov pre účely Akcie.

  c. Poskytnúť nasledujúce údaje: typ Predajného miesta (kamenné Predajné miesto), kde bol uskutočnený nákup spolu so službou montáže, meno a priezvisko Účastníka, e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu Účastníka registrované v Slovenskej republike.

  d. Prostredníctvom Webových stránok zaslať sken faktúry alebo účtenky, ktoré dokladajú nákup a službu montáže uvedené v § 2 bod 4 a. a b. Pravidiel. Usporiadateľ uvádza, že Webové stránky sú technicky schopné prijímať prílohy v nasledujúcich formátoch: JPG, PNG, PDF vo veľkosti maximálne 5 MB. Prílohy väčšie než 5 MB stránky neprijmú.

  e. Uviesť jedinečný overovací kód, ktorý Usporiadateľ zašle pri registrácii na telefónne číslo poskytnuté Účastníkom. Usporiadateľ si vyhradzuje, že uvedenie kódu je nevyhnutnou podmienkou pre registráciu do Akcie.

  f. Pokiaľ sa v priebehu registrácie na Webových stránkach objaví reCaptcha, označte príslušné políčka výberom zodpovedajúcej fotografie či fotografií a potom kliknite na „Pokračovať“.

 8. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za poskytnutie nepravdivých alebo neúplných osobných údajov zo strany osoby vstupujúcej do Akcie. Usporiadateľ zároveň nenesie zodpovednosť za chybne vyplnené formuláre na Webových stránkach.

 9. Každý nákup spolu so službou montáže podľa § 2 bod 4 a. a b. a § 2 bod 5 je možné v Akcii zaregistrovať iba raz. Usporiadateľ ďalej informuje, že Účastník môže v rámci Akcie zaregistrovať svoje nákupy, t.j. zaregistrovať v rámci Akcie Doklad o nákupe, maximálne 4-krát (štyrikrát) a získať tak maximálne 4 (štyri) Ceny, i keby registroval viac než štyri sady Pneumatík Michelin. Akékoľvek pokusy zaregistrovať do Akcie nákupy nad limit uvedený v tomto bode Usporiadateľ automaticky zamietne. O platnosti ďalšej registrácie od toho istého Účastníka rozhoduje poradie registrácie – dátum a čas.

 10. Usporiadateľ si vyhradzuje, že jeden Účastník môže pri vstupe do Akcie použiť len jedno telefónne číslo a jednu e-mailovú adresu. Jedno telefónne číslo alebo e-mailovú adresu nemôže používať viac než jeden Účastník. Telefónnym číslom a e-mailovou adresou patriacimi danému Účastníkovi sa rozumie len telefónne číslo a e-mailová adresa uvedené pri registrácii do Akcie. Každé telefónne číslo a e-mailová adresa sú chápané ako samostatný Účastník.

  Situácia, keď sa do Akcie registruje ten istý Účastník s uvedením iného telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy, alebo sa dvaja či viacero Účastníkov registrujú do Akcie poskytnutím rovnakého telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy, predstavuje hrubé porušenie Pravidiel a jeho dôsledkom je vylúčenie daného Účastníka z účasti v Akcii a zbavenie ho práva na Cenu.

  Pokiaľ je pri registrácii do Akcie poskytnuté telefónne číslo, ktoré do Akcie bolo už skôr zaregistrované, ale s inou e-mailovou adresou, alebo pokiaľ je poskytnutá e-mailová adresa, ktorá už bola skôr uvedená pri registrácii do Akcie, ale s iným telefónnym číslom, bude taký pokus o registráciu automaticky odmietnutý a Účastníkovi sa zobrazí správa informujúca, že také telefónne číslo alebo e-mailová adresa už boli v akcii zaregistrované.

 11. Účasť v Akcii je dobrovoľná a automaticky znamená prijatie týchto Podmienok.

 12. Účastník je diskvalifikovaný a vylúčený z účasti v Akcii, pokiaľ svojím konaním porušuje ustanovenia Pravidiel, dobré mravy alebo zásady spoločenského spolužitia. V takom prípade Účastník súčasne stráca nárok na Cenu.

 13. Pokiaľ bude mať Usporiadateľ alebo Koordinátor oprávnené podozrenie ohľadne pravosti zaslanej účtenky alebo faktúry s DPH, môže byť Účastník vylúčený z účasti v Akcii a stráca nárok na Cenu.

§ 3. . PODMIENKY SÚŤAŽE A CENY

 1. Usporiadateľ poskytol do Akcie 500 (päťsto) Cien vo forme peňažného bonusu v hodnote:

  a. v prípade nákupu 1 sady Pneumatík Michelin pre úžitkové vozidlá s rozmerom 15” spolu so službou montáže – 25 eur (slovom: dvadsaťpäť eur);

  b. v prípade nákupu 1 sady Pneumatík Michelin pre osobné vozidlá, úžitkové vozidlá a SUV s rozmerom 16”– 17” spolu so službou montáže – 25 eur (slovom: dvadsaťpäť eur); s tým, že Ceny, ktoré sú uvedené v bodoch a. a b. vyššie, poskytol Usporiadateľ v počte 200 (dvesto);

  c. v prípade nákupu 1 sady Pneumatík Michelin pre osobné vozidlá, úžitkové vozidlá a SUV s rozmerom 18” a väčším spolu so službou montáže – 50 eur (slovom: päťdesiat eur); s tým, že Ceny, ktoré sú uvedené v tomto bode c., poskytol Usporiadateľ v počte 300 (tristo); – ďalej len „Cena“ alebo spoločne „Ceny“.

 2. Ceny sú udelené Účastníkom, ktorí sa riadne, v súlade s § 2 bod 4 c. a d. a bod 7. Pravidiel, zaregistrovali na Webových stránkach alebo do vyčerpania počtu Cien uvedeného v bode 1 vyššie, pokiaľ k takej skutočnosti dôjde pred uplynutím lehoty pre registráciu do Akcie.

 3. Osoby, ktoré budú oprávnené na prevzatie Ceny od Usporiadateľ a, budú o Cene informované formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú Účastníkom pri registrácii do Akcie, a to do 31. januára 2024. Usporiadateľ si vyhradzuje právo informovať Účastníka o Cene ešte aj telefonicky zavolaním na telefónne číslo poskytnuté Účastníkom pri registrácii do Akcie. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za to, pokiaľ akákoľvek osoba vstupujúca do Akcie poskytne nepravdivé alebo neúplné osobné údaje. Organizátor zároveň nenesie zodpovednosť za chybne vyplnené formuláre na Webových stránkach.

 4. Zároveň k dátumu uvedenému v bode 3 vyššie budú Účastníkom vydané Ceny, t.j. peňažitý bonus bude prevedený vo forme kódov (voucherov) na nákup v predajniach ALZA, DECATHLON či IKEA.

 5. Kód (poukaz) oprávňujúci na platbu v reťazci predajní ALZA, DECATHLON či IKEA – podľa voľby Účastníka, s výhradou uvedenou v bode 6 nižšie – je možné použiť v súlade s nasledujúcimi pravidlami:

  a. Účastník je oprávnený používať kód po jeho aktivácii a po dobu jeho platnosti. Kód je platný po dobu 365 dní od dátumu začatia Akcie (t.j. od 1. októbra 2023). Doba platnosti kódu sa nepredlžuje.

  b. Kód nie je elektronickým platobným prostriedkom alebo prostriedkom elektronických peňazí.

  c. Kód obsahuje číslo chrániace pred neoprávneným použitím (PIN).

  d. Používateľ môže kód použiť viackrát, až do vyčerpania hodnoty kódu.

  e. Pokiaľ kód nepostačuje na úhradu ceny, je Účastník povinný uhradiť cenový rozdiel iným platobným spôsobom akceptovaným vydavateľom kódu.

  Podrobnosti týkajúce sa použitia kódov boli špecifikované vydavateľmi kódov, t.j.:

  a. V prípade kódu ALZA: spoločnosť Alza.cz a.s., so sídlom na adrese Jankovcova 1522/53, Praha 7 – Holešovice, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 8573, v pravidlách dostupných na internetových stránkach https://www.alza.cz/strucny- prehled- moznosti-zaplaceni-art112.htm.

  b. V prípade kódu IKEA: spoločnosť IKEA Retail sp. z o.o., so sídlom v Janki, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, tel. 22 275 00 00, zapísaná pod číslom KRS 0000091681 v poľskom obchodnom registri Okresným súdom pre hlavné mesto Varšavu vo Varšave, XIV. obchodná divízia Štátneho súdneho registra, so základným kapitálom: 20.000.000,00 PLN; NIP (DIČ) 527 010 33 85, v pravidlách dostupných na internetových stránkach https://www.ikea.com/pl/pl/customer-service/payment-options/.

  c. V prípade kódu DECATHLON: spoločnosť Decathlon sp. z o.o., so sídlom vo Varšave, ul. Geodezyjnej 76, zapísaná v poľskom obchodnom registri Okresným súdom pre hlavné mesto Varšavu vo Varšave, XIII. obchodná divízia Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS 0000007163, NIP (DIČ): 9511855233, v pravidlách dostupných na internetových stránkach https://www.decathlon.pl/karta-podarunkowa_lp-43WHXV.

 6. Účastníci sú oprávnení vybrať si kód (voucher) obchodného reťazca, čiže kód pre ALZA, DECATHLON nebo IKEA s tým, že si Usporiadateľ vyhradzuje právo podľa dostupnosti vydať iný kód (voucher).

 7. Pokiaľ osoby, ktoré získali Cenu, nesplnia podmienky uvedené v Pravidlách, strácajú nárok na Cenu.

 8. Ceny poskytnuté v Akcii nie je možné vymeniť za iné typy cien.

 9. Účastníci Akcie nemôžu previesť právo na získanie Ceny na tretie osoby.

 10. Ceny budú Účastníkom vydané v súlade s ustanoveniami zákona o daniach z príjmov fyzických osôb.

 11. Účastníci Programu, pre ktorých výhody získané v rámci Akcie predstavujú príjem z podnikania, sú povinní zaplatiť za ne daň z príjmu podľa daňových zásad, ktoré sa na nich vzťahujú. Usporiadateľ oznamuje, že dotyčným Účastníkom neposkytuje žiadne daňové informácie.

§ 4. REKLAMÁCIE

 1. Reklamácie týkajúce sa priebehu Akcie a Cien je možné zaslať písomne doporučeným listom na adresu Koordinátora maximálne do 14 dní od dátumu vzniku príčiny reklamácie, s označením „Špeciálna akcia 2023 – reklamácia“ alebo vo forme e-mailovej správy zaslanej na adresu michelin@artegence.com, s predmetom správy „Špeciálna akcia 2023 – reklamácia“.
 2. Právo podať reklamáciu týkajúcu sa priebehu Akcie prislúcha len Účastníkom.

 3. Písomná reklamácia musí obsahovať: meno a priezvisko Účastníka, jeho presnú korešpondenčnú adresu, popis a uvedenie dôvodu reklamácie.

 4. Reklamácie uvedené v bode 1 vyššie posúdi Koordinátor, ktorý koná menom a v prospech Usporiadateľa, v lehote 30 dní odo dňa ich doručenia Koordinátorovi.

 5. Účastníkovi bude rozhodnutie Usporiadateľa oznámené doporučeným listom zaslaným na adresu Účastníka uvedenú v reklamácii alebo v e-mailovej správe zaslanej ako odpoveď na reklamáciu podanú touto formou v lehote 7 dní od dátumu posúdenia reklamácie.

§ 5. OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Osobné údaje Účastníkov poskytnuté pri registrácii do Akcie bude správca osobných údajov spracovávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, pre potreby a za účelom realizácie Programu, čiže pre informovanie o Cenách, na ktoré majú Účastníci právo podľa podmienok stanovených v Pravidlách; na skontaktovanie sa s Účastníkom, a to i telefonicky, za účelom overenia nákupu a montáže Pneumatík Michelin; na skontaktovanie sa s Účastníkom, a to i telefonicky, za účelom potvrdenia údajov uvedených pri registrácii v Akcii, ktoré sú nevyhnutné na vydanie Cien, spracovanie prípadných reklamácií či daňových povinností – čl. 6 ods. 1 písmeno b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 2. Osobné údaje Účastníkov je možné spracovávať aj pre potreby vyplývajúce z oprávnených záujmov správcu osobných údajov, t.j. za účelom archivácie (dôkazné) na zaistenie informácií pre prípad právnej potreby doloženia skutočností, za účelom prípadného určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, pre potreby zisťovania spokojnosti zákazníkov a kvality obsluhy podľa zásad stanovených Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, t.j. čl. 6 ods. 1 písm. f).

 3. Aby mohol byť realizovaný účel spracovania osobných údajov, budú zhromažďované tieto kategórie osobných údajov Účastníka:
 4. a. meno a priezvisko;

  b. e-mailová adresa;

  c. telefónne číslo;

  d. ďalšie údaje, ktoré budú uvedené na účtenke alebo faktúre s DPH (ktoré dokladajú nákup oprávňujúci na účasť v Akcii);

  e. údaje uvedené v reklamácii.

 5. Účastník môže dať súhlas aj so zasielaním obchodných informácií obsahujúcich ponuku Michelin na e-mailovú adresu, ktorú poskytol pri registrácii do Akcie.

 6. Správcom osobných údajov je spoločnosť Michelin Hungaria Ltd. (4400 Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15, Maďarsko, IČO 15–09–062150, adresa obchodnej divízie: H-1138 Budapešť, Váci út 140, Maďarsko).

 7. Kontaktné údaje na poverenca pre ochranu osobných údajov sú nasledujúce: KONTAKT_IODO@michelin.com.

 8. Osobné údaje Účastníkov budú uchovávané po dobu trvania Akcie, vrátane času nevyhnutného na vybavenie prípadných reklamácií alebo do okamihu, kedy Účastník vznesie námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov.

 9. Účastník poskytuje osobné údaje pre potreby Akcie dobrovoľne, avšak ich poskytnutie je podmienkou účasti v Akcii, rovnako ako pre získanie Cien, na ktoré má Účastník nárok v súlade s podmienkami stanovenými v Pravidlách.

 10. Michelin ďalej informuje, že osobné údaje Účastníkov môžu byť poskytnuté iným subjektom Skupiny Michelin, ak budú dodržané podmienky Korporátnych pravidiel platné v Skupine Michelin, ktorých ustanovenia sú záväzné pro všetky spoločnosti Skupiny Michelin. Michelin ďalej informuje, že osobné údaje Účastníkov sa poskytujú na základe príslušnej zmluvy o poverení spracovaním osobných údajov marketingovej agentúre Artegence Sp. z o.o., so sídlom vo Varšave (Wołoska 9a, 02-583 Varšava), a to v rozsahu a za účelom uvedenými vyššie. Poverenie spracovaním osobných údajov bude spojené s nevyhnutnými bezpečnostnými opatreniami.

 11. Osobné údaje sa nebudú odovzdávať mimo územie Európskeho hospodárskeho priestoru.

 12. Michelin informuje Účastníkov o týchto ich právach spojených so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ich týkajú:

  a. právo na prístup k osobným údajom a vydanie ich kópie;

  b. právo na opravu (úpravu) údajov;

  c. právo na výmaz údajov, ak sa Účastník domnieva, že nie je dôvod na to, aby Michelin jeho údaje spracovával;

  d. právo na obmedzenie spracovania – ak sa Účastník domnieva, že údaje, ktorými Michelin disponuje, sú nesprávne, sú spracovávané bez právneho základu alebo ich Michelin nechce odstrániť, pretože ich potrebuje na prípadné stanovenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov alebo na dobu vznesenej námietky, môže požadovať, aby Michelin obmedzil spracovanie údajov výhradne na ich uchovávanie alebo výkon činností, na ktorých sa s Účastníkom dohodne;

  e. právo na prenositeľnosť údajov, t.j. Účastník má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Michelinu v súvislosti s účasťou v Akcii, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a ďalej požiadať Michelin, aby tieto údaje odovzdal inému Účastníkom určenému správcovi, ak to bude technicky možné;

  f. právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie, pokiaľ Michelin nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad právami Účastníka, alebo pokiaľ sú údaje nutné na to, aby Michelin mohol stanoviť, uplatniť alebo obhájiť určité právne nároky;

  g. v prípade spracovania údajov na základe súhlasu (zasielanie obchodných informácií) – právo odvolať kedykoľvek súhlas bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 13. Michelin ďalej pripomína právo podať sťažnosť u predsedu Úradu na ochranu osobných údajov alebo iného príslušného dozorcovského orgánu, ak Účastník zistí, že spracovanie jeho osobných údajov porušuje právne predpisy, vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 14. Za účelom výkonu práv Účastníka zašlite svoju požiadavku na e-mail: KONTAKT_IODO@michelin.com. Michelin je oprávnený učiniť opatrenia smerujúce k identifikácii osoby predtým, než pristúpi k výkonu ich práv.

§ 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Všetky spory vyplývajúce z plnenia povinností súvisiacich s Akciou budú riešené všeobecne príslušným súdom.

 2. Rozhodným právom pre Akciu a pre posudzovanie práv a povinností Účastníkov je slovenské právo.

 3. V prípade závažnej príčiny, ktorou sa rozumejú okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať a ktorým nebolo možné zabrániť, predovšetkým výskyt mimoriadnych udalostí, si Michelin vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel, najmä na zmenu dĺžky trvania Akcie s výhradou, že budú dodržané práva Účastníkov a bude o tejto skutočnosti informovať na Webových stránkach najneskôr 3 dni predtým, než zmeny nadobudnú platnosť.

 4. Pravidlá Akcie stanovujú výhradne tieto Pravidlá a platné právne predpisy. Všetky propagačné a reklamné materiály majú len informatívny charakter.

 5. Pravidlá sú po dobu trvania Akcie k dispozícii v sídle Koordinátora – Artegence sp. z o.o., Wołoska 9a, 02-583 Varšava, na obchodnom riaditeľstve spoločnosti Michelin Polska, spoločnosť s ručením obmedzeným, na adrese ul. Domaniewska 28, 02-672 Varšava, a na Webových stránkach.

Príloha - Zoznam predajných miest

Name Address City ZIP
A.R.S. S.R.O. Žilina Kosicka 2 Žilina 010 01
MIKONA S.R.O. Zilina Bratislavská 3760/115 Žilina 010 01
MZ PNEU S.R.O. Kamenná cesta 91 Žilina 010 01
PNEUCENTRUM JÁN MRÁZIK Kragujevská 385/1 Žilina 010 01
MZ PNEU s.r.o. Sidonie Sakalovej 1303 Bytča 010 08
MIKONA TRADE - ZA Kragujevská 6 Žilina 011 19
KAROL MARÁK-PNEUSERVIS Rajecká Cesta 573/43 Rajecké Teplice 013 13
MGR. OTTO ČIERNIK MOTOTRADE PB Centrum 18/23 Považská Bystrica 017 01
MIKONA TRADE - PB Športovcov 344 Považská Bystrica 017 01
MIKONA S.R.O. Púchov, Hollého Hollého 807. Púchov 020 01
MIKONA S.R.O. Púchov, Trenčianska Trenčianska 452. Púchov 020 01
MIKONA TRADE - PU Streženická cesta 1906/56 Púchov 020 01
MIKONA S.R.O. Dolný Kubín, Nábrežie Oravy Nábrežie Oravy 523 Dolný Kubín 026 01
Technogum s.r.o. Družstevná 510 Nižná 027 43
MIKONA S.R.O. Tvrdošín, Vojtaššákova Vojtaššákova 832 Tvrdošín 027 44
MIKONA S.R.O. Námestovo, Kliňanská Cesta Kliňanská Cesta 1153 Námestovo 029 01
ING. PETER PAPUCH PNEU MOTOTECHNA Hlavná Stanica 3 Ružomberok 034 01
MIKONA S.R.O. Ružomberok, Bystrická Cesta Bystrická Cesta 62 Ružomberok 034 01
MIKONA S.R.O. Martin, Priekopská Priekopská 32. Martin 036 01
MIKONA TRADE - MT Kollárova 91 Martin 036 01
J M S, s.r.o. Kollárova 89 Martin 036 01
A STEEL S.R.O. Popradská 56/B Košice 040 01
A.R.S. S.R.O. Košice Priemyselná 2. Košice 040 01
APIL s.r.o. Podnikateľská 5 Košice 040 01
MIKONA S.R.O. Košice, Južná Trieda Južná Trieda 66. Košice 040 01
STANISLAV LEGATH I - Čermeľska Čermeľska 1 Košice 040 01
ŠTEFAN MIKLUš - PROFI CAR Južná trieda 82 Košice 040 01
MIKONA TRADE - KE1 Južná trieda 62 Košice 040 01
AMS PLUS S.R.O. Dvorníky 145 Dvorníky - Včeláre 040 02
MIKONA TRADE - KE2 Moldavská cesta 26/A Košice 040 11
OTO PETKANIC RAKETOVA 7 Kosice - Nad Jazerom 040 12
ŠTEFAN MIKLUŠ - PROFI CAR Bidovce 52 Bidovce 040 17
STANISLAV LEGATH II - Prešovská cesta Prešovská cesta 33 Košice 040 22
IGOR IMRE Šafárikova 83 Rožňava 048 01
J & M PROFI AUTO S.R.O. Slovenského Raja 25 Smižany 053 11
B & B AUTOSLUŽBY, S.R.O. OZC MAX - Dlhé Hony 4587/1 Poprad 058 01
SEGAT Štefánikova 48 Poprad 058 01
SEGAT S.R.O. Železničná 1097/35 Poprad 058 01
TATRAROUTE S.R.O. Hlavná 4410 Poprad 059 51
PNEUVOSOVIČ Jozef Vosovič Nad Traťou 1 Kežmarok 060 01
DUSAN DEMJAN ORION Mierová 94 Humenné 066 01
MIKONA TRADE - HE Štefánikova 8 Humenné 066 01
RASTISLAV HANČIN - PNEUSERVIS Ulič 10 Ulič 067 67
MOTOR-VS, S.R.O. Osloboditeľov 980/103 Belá Nad Cirochou 067 81
AUTOGLYM S.R.O. A. Kmeťa 6 Michalovce 071 01
MIKONA TRADE - MI Močarianska 6743/15B Michalovce 071 01
ING. JOZEF VARGA - V-PERFEKT Mierová 271 Strážske 072 22
ING. MARCEL BARTOŠ - GUMA Hlavná 170/2 Hriadky 076 22
AUTOSERVIS PROFI - PRIBULA S.R.O. Pod Kamennou baňou 14012/27 Prešov 080 01
ROTKIV S.R.O. Košická 22/A Prešov 080 01
ŠTEFAN REJTA - BIADO Bottova 3 Prešov 080 01
MIKONA TRADE - PO Duklianska 20 Prešov 080 01
MIKONA S.R.O. Prešov, Bardejovská Bardejovská 22. Prešov 080 05
NICHOLTRACKT S.R.O Prešovská 8 Ľubotice 080 06
SERGIO S.R.O. Sabinovska 33, Velky Saris 082 21
NAZAL S.R.O. Chminianska Nova Ves 106 Chminianska Nova Ves 082 33
PNEUPEX, SPOL. S.R.O. Festivalová 416/1 Svidník 089 01
A.R.S. S.R.O. Bratislava Ivanská Cesta 22/A Bratislava 821 04
PNEUMOTIVE S.R.O. Zahradnicka 26 Bratislava 821 08
MIKONA S.R.O. Bratislava, Račianska Račianska 54. Bratislava 831 03
MIKONA S.R.O. Bratislava, Vajnorská Vajnorská 129. P.O.B. 11. Bratislava 831 04
MIKONA TRADE - BA Vajnorská 171/A Bratislava 831 04
AMP Profi Vajnorská 108/A Bratislava 831 04
SUMMIT MOTORS SLOVAKIA, SPOL. S.R.O. TUHOVSKÁ 9 BRATISLAVA 831 07
MIKONA S.R.O. Bratislava, Lamačská Cesta Lamačská Cesta 73. Bratislava 841 03
Marcel Bródy – PNEUSERVIS, s.r.o. Istrijská 71 Bratislava 841 07
MIKONA S.R.O. Bratislava, Einsteinova Einsteinova 1. Bratislava 851 01
SAMM Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28
JT Design Krištáľova 2585/2 Miloslavov 900 42
PAVOL CHMELA - PNEU S.R.O. Poľná 5426/2 Malacky 901 01
BOAN PNEU S.R.O. Vajanskeho 8 Pezinok 902 01
BOAN PNEU S.R.O. Modranská 155 Vinosady 902 01
MIKONA S.R.O. Senec, Poľná Poľná 4. Senec 903 01
MIKONA S.R.O. Trenčín, M. R. Štefánika M. R. Štefánika 81. Trenčín 911 01
MIKONA TRADE - TN Kubranská 1/754 Trenčín 911 01
A.R.S. S.R.O. Trnava Nitrianská 5. Trnava 917 01
EL-ZET SLOVAKIA S.R.O. Orešianska cesta 9 Trnava 917 01
MIKONA S.R.O. Trnava, Bratislavská Bratislavská 38. Trnava 917 01
MIKONA S.R.O. Trnava, Nová ul.Nová 1. Trnava 917 01
MIKONA S.R.O. Trnava, Trstínska Trstínska 9 Trnava 917 01
MIKONA TRADE - TT Mikovíniho 10/A Trnava 917 01
HRČKA VLASTIMIL - PROFI PNEU SERVIS Zvončín 3 Zvončín 919 01
PETER SIATKOVSK-CREATIVE AUTO HURBANOVA 190/34 Leopoldov 920 41
MIKONA S.R.O. Piešťany, Vrbovská Cesta Vrbovská Cesta 6452/46. Piešťany 921 01
PETER KOLLÁR - P+J TRANS SLOVAKIA Piešťanská 535 Trebatice 922 10
ZSOLT CZAJLIK - CZS - RIVAL Vozokanska 18 Mostova 925 07
ACQUIRE s.r.o. Veľkoúľanská cesta 1397/0 Sládkovičovo 925 21
CHROMEK PNEU S.R.O. Nový rad 230/31 Veľké Dvorníky 929 01
PNEUNET S.R.O. Mliečany 63 Dunajská Streda 929 01
Sido Sido s.r.o. Veľké Blahovo 450 Veľké Blahovo 930 01
MIKONA TRADE - LV Kasárenská 8 Levice 934 01
Radoslav Illés - AUTOLINE Mochovska 15 Levice 934 05
RADOSLAV ILLES - AUTOLINE Mochovská 15 Levice 934 05
ANDANTE GROUP s.r.o. Považská 2 Nové Zámky 940 01
MIKONA S.R.O. Nové Zámky, Budovateľská Budovateľská 2 Nové Zámky 940 02
IHLE SLOVAKIA DUBRAVSKA CESTA 2 Bratislava 941 04
Autotec - Ladislav Švajcer Sládkovičova 1 Štúrovo 943 01
MEHEŠ SPOL S.R.O. Gútsky Rad 716/7 Komárno 945 01
MEHEŠ SPOL S.R.O. Bratislavská cesta 5 Komárno 945 01
ZSOLT KUCSORA - PNEUMONT Železničný rad 1 Kolárovo 946 03
A.R.S. S.R.O. Nitra Jakuba Haška 6. Nitra 949 01
MIKONA S.R.O. Nitra, Levická Cesta Levická Cesta 5. Nitra 949 01
NICHOLTRACKT S.R.O Novozámocka 185 Nitra 949 01
PNEUSERVIS GAJDOŠ S.R.O. Štefánikova 150 Nitra 949 01
MIKONA TRADE - NR Novozámocká 2/A Nitra 949 01
Ing. DUSAN CANKY GUMEX SLOVAKIA Cabajská 21/25 Nitra 949 01
PNEUSERVIS GAJDOŠ S.R.O. Hlavná 75 Obyce 951 95
MGR. MICHAL ADAMEC - SWING Tovarenska 1264 Zlaté Moravce 953 00
MIKONA S.R.O. Topoľčany, Odbojárov Odbojárov 294/10. Topoľčany 955 01
MIKONA TRADE - TO J.Jesenského 27 Topoľčany 955 01
MIKONA S.R.O. Zvolen, Pribinova Pribinova 68. Zvolen 960 01
SLOSO SERVIS S.R.O. J. Jesenského 10204/68 Zvolen 960 01
MIKONA TRADE - ZV Neresnícka cesta 254 Zvolen 961 50
PROBAT Pavel Vyletel Štefanikova 25 Krupina 963 01
AXUS s.r.o. Ladomer 278 Ladomerská Vieska 965 01
A.R.S. S.R.O. Prievidza Košovská Cesta Prievidza 971 01
MIKONA S.R.O. Prievidza, Košovská Cesta Košovská Cesta 62 Prievidza 971 01
A.R.S. S.R.O. Banská Bystrica Medený Hamor 4 Banská Bystrica 974 01
MIKONA S.R.O. Banská Bystrica, Zvolenská Cesta Zvolenská Cesta 6854/51. Banská Bystrica 974 01
NICHOLTRACKT S.R.O Zvolenská Cesta 23 Banská Bystrica 974 01
MIKONA TRADE - BB Partizánska cesta 114 Banská Bystrica 974 01
MIKONA S.R.O. Rimavská Sobota, Časť Sobôtka Časť Sobôtka 34. Rimavská Sobota 979 01
ALEXIS RS, s.r.o. Cukrovarská 2 Rimavská Sobota 979 01
NICHOLTRACKT S.R.O Fiľakovská 24 Lučenec 984 01
PNEU SK S.R.O. Ľudmily Podjavorinskej 8 Lučenec 984 01
Ľubomír Ježo - JM-design Dlhá 85E Žilina 010 09
ELLPA s.r.o. 29. augusta 2148/36 Trebišov 075 01
Marta Štefancová Nám.arm.gen.L.Svobodu 2652/9 Bardejov 085 01