Michelin

Pravidlá akcie

Podmienky špeciálnej akcie
„Špeciálna akcia Michelin – Leto 2019”
(ďalej označované ako „Podmienky”)

ČL. 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Organizátorom „Špeciálnej akcie Michelin Leto 2019“, ďalej označovanej ako „Propagácia”, je spoločnosť Publicis Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, zapísaná do registra podnikateľov Štátneho súdneho registra, ktorý vedie Okresný súd pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XII. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS 0000019700, NIP (DIČ) 521-012-09-02, REGON (IČO) 011005003, so základným kapitálom 101.483,20 PLN, ďalej označovaná ako „Organizátor".
 2. Propagáciu organizuje Organizátor na objednávku spoločnosti MICHELIN Hungaria Ltd., so sídlom v Nyíregyháza, Maďarsko, 4401 Nyíregyháza Bottyán J. u. 15, zapísanej do maďarského obchodného registra pod číslom 15-09-062150, ktorá je tiež sponzorom cien počas Propagácie (ďalej označovaná ako „Michelin”).
 3. Propagácia sa organizuje na území Českej republiky a Slovenskej republiky.
 4. Propagácia je organizovaná od 15. 3. 2019 do 15. 6. 2019, registrácia do Propagácie trvá od 15. 3. 2019 do 30. 6. 2019 alebo do vyčerpania cien v Propagácii.
 5. Cieľom Propagácie je propagácia letných a celoročných pneumatík značky Michelin rozmeru 16 palcov a väčších na osobné automobily, dodávkové automobily a na vozidlá s pohonom 4x4 (ďalej súhrnne označované ako „pneumatiky Michelin“).
 6. Na účely Propagácie by sa pojem „1 sada pneumatík Michelin” mal chápať ako 4 kusy pneumatík Michelin rovnakého typu a z tej istej série. Aby sa predišlo pochybnostiam, Organizátor informuje, že 1 sada pneumatík Michelin môže obsahovať pneumatiky rôznych veľkostí.

ČL. 2 ÚČASTNÍCI

 1. Propagácia je určená pre:
  1. fyzické osoby s plnou spôsobilosťou na právne úkony s trvalým pobytom alebo sídlom vykonávania obchodnej činnosti na území Českej republiky alebo na Slovensku, ktoré nakupujú pneumatiky Michelin a využijú službu montáže pneumatík Michelin vo vybraných predajniach pneumatík Michelin, ktorých zoznam je uvedený v dodatku č. 1 k Podmienkam, t.j. v kamenných obchodoch, kde sú k dispozícii pneumatiky Michelin a v ktorých sa vykonáva služba montáže pneumatík Michelin, nachádzajúcich sa na území Čiech alebo Slovenska (ďalej označované ako „Predajne”) vo vlastnom mene a na vlastný účet – bez ohľadu na to, či osoba uskutoční nákup ako spotrebiteľ alebo v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou;
  2. fyzické osoby s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktoré ako zamestnanci alebo zástupcovia právnických osôb so sídlom na území Českej republiky alebo na Slovensku nakupujú pneumatiky Michelin a využijú službu montáže pneumatík Michelin v Predajniach, v mene a na účet právnickej osoby, ktorú zastupujú, na území Českej republiky alebo na Slovensku.
 2. Organizátor si vyhradzuje, že v prípade kúpnopredajných zmlúv uzatváraných medzi Predajňou a právnickou osobou sa za osobu zastupujúcu právnickú osobu alebo takúto jednotku berie osoba, ktorá v mene kupujúceho podpisuje faktúru – daňový doklad, ktorá je dokladom o predaji, a v prípade, keď sa na faktúre nenachádza podpis kupujúceho, tak osoba potvrdzujúca prevzatie zakúpených pneumatík Michelin.
 3. Propagácie sa nesmú zúčastniť:
  1. zamestnanci ani zástupcovia Organizátora alebo spoločnosti Michelin vrátane jej obchodných zástupcov, ani rodinní príslušníci týchto osôb. Rodinní príslušníci sú definovaní ako: predkovia, potomkovia, súrodenci, manželia/manželky, manželia/manželky súrodencov, svokrovci, bratranci a sesternice a osvojené osoby;
  2. podnikatelia, ktorí vlastnia vozový park a zakúpia pneumatiky Michelin pre potreby tohto parku - viac ako 4 kusy pneumatík Michelin, t.j. 1 sadu
 4. Ak sa osoba spĺňajúca podmienky uvedené v čl. 2 ods. 1 chce zúčastniť Propagácie, v čase trvania Propagácie musí:
  1. jednorazovo v období od 15. 3.2019 do 15. 06.2019 zakúpiť v predajni minimálne 4 kusy pneumatík Michelin rovnakého typu, t.j. jednu sadu pneumatík Michelin; Rozmer pneumatiky Michelin;
  2. súčasne s nákupom uvedeným v písmene a) vyššie využiť službu montáže zakúpených pneumatík Michelin v predajni, v ktorej sa uskutočnil nákup;
  3. zaregistrovať sa v období od 15. 3. 2019 do 30. 6.2019 alebo do vyčerpania cien v Propagácii na webovej stránke www.promo.michelin.cz – pre Účastníkov z Českej republiky, alebo na stránke www.promo.michelin.sk – pre Účastníkov zo Slovenska (ďalej označované ako: „Webová stránka”);
  4. priložiť v čase registrácie sken alebo fotografiu faktúry s DPH, alebo účtenky (a uchovať ich originál alebo kópiu do konca Propagácie), potvrdzujúcich nákup uvedený v písmene a) vyššie a montáž uvedenú v písmene b) vyššie, z ktorých obsahu vyplýva, že bola zakúpená aspoň jedna sada pneumatík Michelin a využitá služba montáže zakúpenej jednej sady pneumatík Michelin a že nákup a montáž sa uskutočnili v období od 15. 3. 2019 do 15. 6. 2019;
 5. K účasti v Propagácii oprávňuje iba jednorazový nákup jednej sady pneumatík Michelin a montáž týchto pneumatík Michelin, pričom podľa chápania Podmienok je jednorazovým nákupom a montážou nákup a montáž potvrdené jednou účtenkou alebo jednou faktúrou s DPH.
 6. Pri registrácii na Webovej stránke je osoba zúčastňujúca sa Propagácie (ďalej označovaná ako „Účastník”) povinná:
  1. prečítať si a súhlasiť s ustanoveniami týchto Podmienok;
  2. vyjadriť súhlas so spracovaním osobných údajov spracovateľom údajov na účely vedenia Propagácie;
  3. uviesť svoje meno a priezvisko, e-mailovú adresu, presnú adresu bydliska (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, mesto) a číslo mobilného telefónu;
  4. uviesť názov a presnú adresu predajne, v ktorej sa uskutočnil nákup a montáž pneumatík Michelin;
  5. odpovedať na otázku položenú spoločnosťou Michelin na štatistické účely;
  6. zaslať prostredníctvom aplikácie na Webovej stránke sken faktúry alebo účtenky o kúpe a montáži uvedených v § 2 bod 4 písm. a) a b), a § 2 bod 5. Organizátor zdôrazňuje, že aplikácia na Webovej stránke ma technickú možnosť prijímať prílohy v nasledujúcich formátoch: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF, PDF s maximálnou veľkosťou 5 MB. Prílohy väčšie ako 5 MB aplikácia nebude prijímať.
 7. Spoločnosť Michelin ani Organizátor nezodpovedajú za uvedenie nepravdivých alebo neúplných osobných údajov osobou vstupujúcou do Propagácie. Spoločnosť Michelin ani Organizátor taktiež nenesú zodpovednosť za nesprávne vyplnené formuláre na Webovej stránke.
 8. V súvislosti s nákupom a montážou uvedenými v § 2 bod 4 písm. a) a b), a § 2 bod 5, sa možno zúčastniť Propagácie iba raz. V prípade následného nákupu pneumatík Michelin, ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 2 bod 4 písm. a) a b), a § 2 bod 5, sa Účastník nesmie Propagácie opäť zúčastniť. Organizátor pre prípad akýchkoľvek pochybností informuje, že Účastník môže v súvislosti s registráciou v Propagácii získať iba jednu cenu, a to napriek prihlásenia viac ako jedného nákupu pneumatík Michelin.
 9. Účasť v Propagácii je dobrovoľná a znamená prijatie ustanovení týchto Podmienok.
 10. Účastník je diskvalifikovaný a vylúčený z Propagácie, ak svojou činnosťou porušuje ustanovenia Podmienok, dobré mravy alebo zásady spoločenského spolužitia. V takom prípade účastník stráca nárok na cenu.
 11. V prípade, že Organizátor má odôvodnené podozrenie týkajúce sa pravosti predloženej účtenky alebo faktúry s DPH, Účastník môže byť vylúčený z účasti v Propagácii a stratiť právo na cenu.

ČL. 3 PRAVIDLÁ SÚŤAŽE A CENY

 1. Organizátor pripravil 2 500 (dvetisíc päťsto) cien vo forme bezmennej predplatenej karty Mastercard, ktorá je nástrojom prístupu k elektronickým peniazom, ktoré vydal Edenred Polska Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave v spolupráci s PrePay Technologies Limited, v hodnote:
  1. 25 EUR (dvadsaťpäť EUR) / 600 CZK (šesťsto českých korún) v prípade nákupu a montáže pneumatík Michelin rozmeru 16 palcov a 17 palcov;
  2. 50 EUR (päťdesiat EUR) / 1200 CZK (tisíc dvesto českých korún) v prípade nákupu a montáže pneumatík Michelin rozmeru 18 palcov a väčších;

   – ďalej označované ako „Cena” alebo súhrnne „Ceny”.
 2. Cena oprávňuje vykonávať platobné transakcie na čerpacích staniciach s platobným terminálom, ktorý prijíma transakcie kartami Mastercard s priradeným kódom MCC ako čerpacia stanica. Podmienky využitia Ceny sú stanovené v podmienkach používania kariet, ktoré tvoria prílohu č. 2 k Podmienkam.
 3. Organizátor informuje o najdôležitejších podmienkach týkajúcich sa využitia Ceny:
  1. doba platnosti Cien je na prednej strane karty;
  2. kartou je možné platiť iba na čerpacích staniciach obsluhovaných zamestnancami stanice, čo znamená, že platba kartou na samoobslužnej stanici nebude vykonaná;
  3. kartou je možné platiť iba čerpacích staniciach vybavených platobným terminálom;
  4. kartou je možné platiť akúkoľvek sumu, ale iba do výšky finančných prostriedkov dostupných na karte;
  5. Ak je suma platby vyššia ako zostatok na karte, je treba informovať pokladníka o tom, akú sumu chce Účastník zaplatiť kartou, zvyšok je Účastník povinný zaplatiť v hotovosti.
 4. Ceny sa udeľujú Účastníkom, ktorí sa správne, v súlade s § 2 bod 4 písm. c) a d) Podmienok, zaregistrovali na Webovej stránke – až do vyčerpania Cien uvedených v bode 1.
 5. Organizátor zriadi za účelom správneho vykonania Propagácie výbor pozostávajúci z dvoch zástupcov Organizátora a jedného zástupcu spoločnosti Michelin (ďalej označovaná ako „Komisia”).
 6. Osoby, ktoré získajú Ceny, budú o Cene informované vo forme e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu poskytnutú Účastníkom v súvislosti s registráciou do Propagácie, do 31. 7. 2019. Organizátor si vyhradzuje právo dodatočne informovať Účastníka o Cene telefonicky, a to tak, že zavolá na telefónne číslo poskytnuté Účastníkom v súvislosti s registráciou v Propagácii.
 7. Ceny budú odoslané víťazom na adresu bydliska poskytnutú pri registrácii, najneskôr do 30. 8. 2019.
 8. Ak osoby, ktoré získali ceny, nespĺňajú podmienky stanovené v Podmienkach, strácajú právo na cenu.
 9. Ceny v Propagácii nie sú vymeniteľné za peniaze alebo iné typy cien.
 10. Účastníci Propagácie nesmú preniesť právo na získanie Ceny na tretie strany.
 11. Ceny budú Účastníkom udelené v súlade s ustanoveniami zákona o dani z príjmov fyzických osôb.

ČL. 4 REKLAMAČNÉ KONANIE

 1. Reklamácie týkajúce sa priebehu konania Propagácie a Cien môžu byť podávané písomne, doporučenou poštou na adresu Organizátora do 31.12.2020, s nápisom „Špeciálna akcia Michelin – Leto 2019” – reklamácia” alebo vo forme e-mailu zaslaného na adresu michelin@publicis.pl s názvom správy „Špeciálna akcia – Leto 2019”. O dodržaní lehoty na podanie sťažnosti rozhoduje dátum podania doporučeného listu obsahujúceho sťažnosť.
 2. Jedine účastníci Propagácie majú právo podať reklamáciu na priebeh Propagácie.
 3. Písomná reklamácia musí obsahovať: meno a priezvisko účastníka, jeho presnú korešpondenčnú adresu a opis a dôvod reklamácie.
 4. Organizátor posúdi reklamáciu uvedenú v bode 1 do 30 dní odo dňa jej doručenia Organizátorovi.
 5. Účastník bude informovaný o rozhodnutí organizátora doporučeným listom zaslaným na adresu účastníka uvedenú v reklamácii do 7 dní od posúdenia reklamácie.

ČL. 5 OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Osobné údaje Účastníkov, ktoré boli poskytnuté pri registrácii do Propagácie budú spracované prevádzkovateľom osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, a o zrušení smernice 95/46/ES, a to na základe súhlasu vyjadreného Účastníkom, na účely realizácie Súťaže, a doručenia Cien, na ktoré Účastníci budú mať nárok za podmienok stanovených v Podmienkach, kontaktovania aj telefónom, Účastníka za účelom overenia nákupu a montáže pneumatík Michelin, kontaktovania aj telefónom, za účelom potvrdenia údajov poskytnutých pri registrácii do Súťaže, nevyhnutných pre účely vydania Cien a identifikácie prípadných reklamácii, a vykonania daňových výpočtov – čl. 6 ods. 1 písm. a Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.
 2. Osobné údaje Účastníkov môžu byť spracovávané aj na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ osobných údajov, t.j. na archívne (dôkazové) účely pre zabezpečenie informácii na prípad právnej potreby preukázať skutočnosti, na účely prípadného zistenia, vyšetrovania alebo obhajoby pred nárokmi, na účely prieskumov spokojnosti zákazníkov a určenia kvality služieb, ako je uvedené v ustanoveniach Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov , t.j. čl. 6 ods. 1 písm. f).
 3. Účastník môže tiež súhlasiť s odosielaním obchodných informácii obsahujúcich ponuku spoločnosti Michelin na e-mailovú adresu poskytnutú pri registrácii do Propagácie, a to na základe čl. 10 ods. 1 zákona o poskytovaní služieb elektronicky.
 4. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Michelin S.A. so sídlom v Olsztyn, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, zapísaná do Štátneho súdneho registra vedeného na Oblastnom súde v Olsztyn pod číslom KRS 0000163137, e-mailová adresa: zofia.ramus@michelin.com, telefónne číslo: +48 601 629 425.
 5. Kontaktné údaje Inšpektora ochrany osobných údajov sú nasledujúce: e-mailová adresa: zofia.ramus@michelin.com, telefónne číslo: +48 601 629 425.
 6. Osobné údaje Účastníkov budú uchovávané po dobu trvania Propagácie vrátane lehoty potrebnej na identifikáciu akýchkoľvek reklamácii Účastníkov, alebo kým Účastník nevznesie námietku voči spracovaniu svojich údajov alebo kým neodvolá súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.
 7. Poskytnutie osobných údajov Účastníkov v Propagácii je dobrovoľné, je však nevyhnutné na účely účasti v Propagácii, vrátane získania Cien, na ktoré Účastník bude mať nárok podľa zásad stanovených v Podmienkach.
 8. Okrem toho spoločnosť Michelin informuje, že osobné údaje Účastníkov sú sprístupňované na základe riadnej zmluvy o zverení osobných údajov na spracovanie spoločnostiam:
  1. Publicis Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave (ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa) v rozsahu a na účely uvedené vyššie;
  2. Trendseter.pl Bartosz Siemaszko, Adam Zieliński spółka jawna (verejná obchodná spoločnosť) so sídlom vo Varšave (ul. Krochmalna 2/410, 00-864 Warszawa) v rozsahu a na účely distribúcie Cien v Súťaži.
 9. Osobné údaje nebudú prenesené mimo území Európskeho hospodárskeho priestoru.
 10. Spoločnosť Michelin informuje o nasledujúcich právach Účastníkov v súvislosti so spracovávaním osobných údajov, ktoré sa ich týkajú:
  1. právo na prístup k vašim osobným údajom a získavanie ich kópii;
  2. právo na opravu vašich údajov;
  3. právo na vymazanie údajov – ak sa Účastník domnieva, že spoločnosť Michelin nemá dôvod na spracovávanie jeho údajov;
  4. právo na obmedzenie spracovania – Účastník môže požadovať, aby spoločnosť Michelin obmedzila spracovávanie údajov iba na ich uchovávanie alebo vykonávanie činností dohodnutých s Účastníkom, ak Účastník usúdi, že údaje uchovávané spoločnosťou Michelin sú nesprávne alebo sú spracovávané bez právneho základu, alebo nechce, aby údaje boli odstránené, pretože ich potrebuje na zistenie, vyšetrovanie alebo obhajoby nárokov, alebo na čas vznesenej námietky;
  5. právo na prenos údajov, t.j. obdržať od spoločnosti Michelin v štruktúrovanom, bežne používanom strojom čitateľnom formáte osobné údaje Účastníka poskytnuté spoločnosti Michelin v súvislosti s účasťou v Propagácii, a tiež požiadať spoločnosť Michelin, aby zaslala údaje priamo inému subjektu určenému Účastníkom, ak je to technicky možné;
  6. právo vzniesť námietky voči spracovávaniu údajov – vzhľadom na osobitnú situáciu Účastníka, ak spoločnosť Michelin nepreukáže, že dôvody na spracovávanie údajov majú prednosť pred právami Účastníka alebo že spoločnosť Michelin nutne potrebuje údaje na účely zistenia, vyšetrovania alebo obhajoby nárokov;
  7. právo na odvolanie súhlasu kedykoľvek bez ovplyvnenia zákonitosti spracovávania, ktoré sa uskutočnilo na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
 11. Spoločnosť Michelin okrem toho pripomína právo podať sťažnosť Predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov alebo inému príslušnému orgánu dohľadu nad ochranou osobných údajov, ak sa Účastník domnieva, že spracovávanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, porušuje zákon, vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.
 12. Ak chcete uplatniť svoje práva, pošlite svoju žiadosť na túto e-mailovú adresu: zofia.ramus@michelin.com alebo zavolajte na telefónne číslo: +48 601 629 425. Spoločnosť Michelin má právo podniknúť kroky na identifikáciu osoby predtým, ako budú uplatnené jej práva.

ČL. 6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Všetky spory vyplývajúce z plnenia povinností spojených s Propagáciou bude riešiť vecne príslušný súd.
 2. Rozhodným právom pre Propagáciu a pre posúdenie práv a povinností účastníkov je: pre českých Účastníkov české právo, pre slovenských Účastníkov slovenské právo.
 3. Podmienky Propagácie sú určené jedine v Podmienkach a v záväzne platných právnych predpisoch. Všetky propagačné a reklamné materiály sú len informačné.
 4. Nasledujúce prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok:
  1. Zoznam predajní zúčastňujúcich sa „Špeciálnej akcie Michelin – Leto 2019”;
  2. Podmienky určujúce podmienky používania predplatených kariet typu Mastercard vydaných spoločnosťou Edenred Polska Sp. z o.o.
 5. Podmienky sú k dispozícii počas Propagácie v sídle Organizátora, v sídle Obchodného riaditeľstva spoločnosti Michelin Polska S.A. vo Varšave, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa a na Webovej stránke.

Príloha č. 1 pravidiel

Company nameStreetCityZip code
A STEEL S.R.O.Popradská 56/BKošice040 01
A.R.S. S.R.O. Banská BystricaMedený Hamor 4Banská Bystrica974 01
A.R.S. S.R.O. BratislavaIvanská Cesta 22/ABratislava821 04
A.R.S. S.R.O. KošicePriemyselná 2.Košice040 01
A.R.S. S.R.O. NitraJakuba Haška 6.Nitra949 01
A.R.S. S.R.O. PrievidzaKošovská CestaPrievidza971 01
A.R.S. S.R.O. TrnavaNitrianská 5.Trnava917 01
A.R.S. S.R.O. ŽilinaKosicka 2Žilina010 01
VEHICLE PNEUSERVIS (ACQUIRE)Veľkoúľanská cesta 1397/0Sládkovičovo925 21
ALPEX Group s.r.o.Stupavská 2961Malacky901 01
AMS PLUS S.R.O.Dvorníky 145Dvorníky - Včeláre040 02
ANDANTE GROUP s.r.o.Považská 2Nové Zámky940 01
APIL s.r.o.Podnikateľská 5Košice040 01
AUTOGLYM S.R.O.A. Kmeťa 6Michalovce071 01
Autotec - Ladislav ŠvajcerSládkovičova 1Štúrovo943 01
B & B AUTOSLUŽBY, S.R.O.OZC MAX - Dlhé Hony 4587/1Poprad058 01
BOAN PNEU S.R.O.Modranská 155Vinosady902 01
BRP TOP S.R.O.SNP 1/1Nova Dubnica018 51
CHROMEK PNEU S.R.O.Nový rad 230/31Veľké Dvorníky929 01
CONTITRADE SLOVAKIA S.R.O.Terézie Vansovej 1054Púchov020 01
DUSAN DEMJAN ORIONMierová 94Humenné066 01
HRČKA VLASTIMIL - PROFI PNEU SERVISZvončín 3Zvončín919 01
IGOR IMREŠafárikova 83Rožňava048 01
ING. JOZEF VARGA - V-PERFEKTMierová 271Strážske072 22
ING. MARCEL BARTOŠ - GUMAHlavná 170/2Hriadky076 22
ING. PETER PAPUCH PNEU MOTOTECHNAUl. Hlavná Stanica 3Ružomberok034 01
J & M PROFI AUTO S.R.O.Slovenského Raja 25Smižany053 11
JANA JANCOSEKOVAŠtefánikova 62Michalovce071 01
KAROL MARÁK-PNEUSERVISRajecká Cesta 573/43Rajecké Teplice013 13
KISS CENTRUM, S.R.O.Vinohrady 16Nové Zámky940 02
Marcel Bródy – PNEUSERVIS, s.r.o.Istrijská 71Bratislava841 07
MEHEŠ SPOL S.R.O.Bratislavská cesta 5Komárno945 01
MGR. MICHAL ADAMEC - SWINGTovarenska 1264 Zlaté Moravce953 00
MGR. OTTO ČIERNIK MOTOTRADE PBCentrum 18/23Povazská Bystrica017 01
MIKONA S.R.O. Banská Bystrica, Zvolenská CestaZvolenská Cesta 6854/51.Banská Bystrica974 01
MIKONA S.R.O. Bratislava, EinsteinovaEinsteinova 1.Bratislava 5851 01
MIKONA S.R.O. Bratislava, Lamačská CestaLamačská Cesta 73.Bratislava841 03
MIKONA S.R.O. Bratislava, RačianskaRačianska 54.Bratislava831 03
MIKONA S.R.O. Bratislava, RožňavskáRožňavská 30/A.Bratislava821 04
MIKONA S.R.O. Bratislava, VajnorskáVajnorská 129. P.O.B. 11.Bratislava831 04
MIKONA S.R.O. Dolný Kubín, Nábrežie OravyNábrežie Oravy 523Dolný Kubín026 01
MIKONA S.R.O. Košice, Južná TriedaJužná Trieda 66.Košice040 01
MIKONA S.R.O. Martin, PriekopskáPriekopská 32.Martin036 01
MIKONA S.R.O. Námestovo, Kliňanská CestaKliňanská Cesta 1153Námestovo029 01
MIKONA S.R.O. Nitra, Levická CestaLevická Cesta 5.Nitra949 01
MIKONA S.R.O. Nové Zámky, BudovateľskáBudovateľská 2Nové Zámky940 02
MIKONA S.R.O. Piešťany, Vrbovská CestaVrbovská Cesta 6452/46.Piešťany921 01
MIKONA S.R.O. Považská Bystrica, M.R.ŠtefánikaM.R.Štefánika 136Považská Bystrica017 01
MIKONA S.R.O. Prešov, BardejovskáBardejovská 22.Prešov080 05
MIKONA S.R.O. Prievidza, Košovská CestaKošovská CestaPrievidza971 01
MIKONA S.R.O. PúchovTrenčianska 452Púchov020 01
MIKONA S.R.O. Púchov, HolléhoHollého 807.Púchov020 01
MIKONA S.R.O. Púchov, TrenčianskaTrenčianska 452.Púchov020 01
MIKONA S.R.O. Rimavská Sobota, Časť SobôtkaČasť Sobôtka 34.Rimavská Sobota979 01
MIKONA S.R.O. Ružomberok, Bystrická CestaBystrická Cesta 62Ružomberok034 01
MIKONA S.R.O. Senec, PoľnáPoľná 4.Senec903 01
MIKONA S.R.O. Topoľčany, OdbojárovOdbojárov 294/10.Topoľčany955 01
MIKONA S.R.O. Trenčín, M. R. ŠtefánikaM. R. Štefánika 81.Trenčín911 01
MIKONA S.R.O. Trnava, BratislavskáBratislavská 38.Trnava917 01
MIKONA S.R.O. Trnava, Novául.Nová 1.Trnava917 01
MIKONA S.R.O. Trnava, TrstínskaTrstínska 9Trnava917 01
MIKONA S.R.O. Tvrdošín, VojtaššákovaVojtaššákova 832Tvrdošín027 44
MIKONA S.R.O. Zvolen, PribinovaPribinova 68.Zvolen960 01
MZ PNEU S.R.O.Kamenná cesta 91Žilina010 01
NAZAL S.R.O.Chminianska Nova Ves 106Chminianska Nova Ves082 32
NICHOLTRACKT S.R.OFiľakovská 24Lučenec984 01
OTO PETKANICRaketova 7Kosice - Nad Jazerom040 12
PAVOL CHMELA - PNEU S.R.O.Poľná 5426/2Malacky901 01
PETER JANEČEK - PNEUSERVISVojenské 966Námestovo029 01
PETER KOLLÁR - P+J TRANS SLOVAKIAPiešťanská 535Trebatice922 10
PNEUCENTRUM JÁN MRÁZIKKragujevská 385/1Žilina010 01
PNEUCENTRUM MARTING, S.R.O.Nábrežná 2Vrútky038 61
PNEUDOM S.R.O.Námestie Slobody 1918/1A Púchov 020 01
PNEUMOTIVE S.R.O.Zahradnicka 26Bratislava821 08
PNEUNET S.R.O.Mliečany 63Dunajská Streda929 01
PNEUPEX, SPOL. S.R.O.Festivalová 416/1Svidník089 01
PNEUSERVIS GAJDOŠ S.R.O.Štefánikova 150 Nitra949 01
PNEUSERVIS GAJDOŠ S.R.O.Hlavná 75Obyce951 95
PNEUVOSOVIČ Jozef VosovičNad Traťou 1Kežmarok060 01
PROBAT Pavel VyletelŠtefanikova 25Krupina963 01
Radoslav Illés - AUTOLINEMochovska 15Levice934 05
RASTISLAV HANČIN - PNEUSERVISUlič 10Ulič067 67
ROTKIV S.R.O.Košická 22/APrešov080 01
SEGAT S.R.O.Železničná 1097/35Poprad 058 01
SERGIO S.R.O.Sabinovska 33, Velky Saris082 21
SLOSO SERVISLieskovská Cesta 6Zvolen960 01
ŠTEFAN MIKLUŠ - PROFI CARBidovce 52Bidovce044 45
ŠTEFAN REJTA - BIADOBottova 3Prešov080 01
TOP PNEUSERVIS SPOL. S.R.O.Jiráskova Cesta 12Lučenec984 01
ZSOLT CZAJLIK - CZS - RIVALVozokanska 18Mostova925 07
ZSOLT KUCSORA PNEUMONTŽelezničný rad 1 Kolárovo946 03
AUTOCLUB S&T, S.R.O.Budulovská 28Moldava Nad Bodvou045 01
AUTOSERVIS PROFI - PRIBULA S.R.O.Pod Kamennou baňou 14012/27 Prešov080 01
LR, S.R.O.Kapitána Nálepku 64Bardejov085 01
MOTOR-VS, S.R.O.Osloboditeľov 980/103Belá Nad Cirochou067 81
MZ PNEU s.r.o.Sidonie Sakalovej 1303Bytča010 08
PNEUSERVIS KIRALY S.R.O. SVATUSSKA 3/5Kráľovský Chlmec077 01
STANISLAV LEGATHPrešovská cesta 33Košice040 22
ŠTEFAN MIKLUš - PROFI CARJužná trieda 82Košice040 01
TATRAROUTE S.R.O.Hlavná 4410Poprad059 51
SEGATŠtefánikova 48Poprad058 01
BAPS S.R.O.Stavebná 1Banská Bystrica974 01
BOAN PNEU S.R.O.Vajanskeho 8Pezinok902 01
EL-ZET SLOVAKIA S.R.O.Pri kalvarii 20TRNAVA917 01
FERRES TYRE COMPANYRoľníckej školy 872Komárno945 01
ING.DUSAN CANKY GUMEX SLOVAKIACabajská 25ANITRA949 01
MEHEŠ SPOL S.R.O.Gútsky Rad 716/7Komárno945 01
NICHOLTRACKT S.R.OPrešovská 8Ľubotice080 06
NICHOLTRACKT S.R.ONovozámocka 185Nitra949 01
NICHOLTRACKT S.R.OZvolenská Cesta 23Banská Bystrica974 01
PETER SIATKOVSK-CREATIVE AUTOHURBANOVA 190/34LEOPOLDOV920 41
PNEU DT S.R.O.STOZOK 343DETVA962 12
PNEUNET S.R.O.UL. BISKUPA KONDEHO 577/18Dunajska Streda929 01
WR SYSTEM S.R.O.J.I. BAJZU 14Prievidza971 01
Best Drive - PúchovStreženická cesta 1906/56Púchov020 01
Best Drive - Považská BystricaŠportovcov 344Považská Bystrica017 01
Best Drive - TrenčínKubranská 1/754Trenčín911 01
Best Drive - PartizánskeNitrianska cesta 1461Partizánske958 01
Best Drive - TrnavaMikovíniho 10/ATrnava917 01
Best Drive - Bratislava IPanónska cesta 45Bratislava851 04
Best Drive - Bratislava IIPolianky 27Bratislava841 01
Best Drive - Bratislava IIIVajnorská 171/ABratislava831 04
Best Drive - Bratislava IVKopčianska 14Bratislava850 01
Best Drive - Nové ZámkyBudovateľská 4Nové Zámky940 01
Best Drive - TopoľčanyJesenského 27Topoľčany955 01
Best Drive - LeviceKasárenská 8Levice934 01
Best Drive - ŠahySNP 21Šahy936 01
Best Drive - NitraNovozámocká 2/ANitra949 01
Best Drive - ZvolenNeresnícka 254Zvolen961 50
Best Drive - Banská BystricaPartizánska cesta 114Banská Bystrica974 01
Best Drive - BojniceOpatovská cesta 9Bojnice972 01
Best Drive - ŽilinaKragujevská 6Žilina011 19
Best Drive - MartinKollárova 91Martin036 01
Best Drive - Košice IJužná trieda 62Košice040 01
Best Drive - Košice IIMoldavská cesta 26/AKošice040 11
Best Drive - MichalovceMočarianska 1534/4Michalovce071 01
Best Drive - PrešovDuklianska 20Prešov080 01
Best Drive - HumennéŠtefánikova 8Humenné066 01
Best Drive - Spišská Nová VesMlynská 39Spišská Nová Ves052 01
Best Drive - PopradTeplická cesta 1Poprad058 01

Príloha č. 2 pravidiel

Pred použitím karty si pozorne prečítajte Všeobecné podmienky. Všeobecné podmienky upravujú podmienky používania karty. Používaním karty potvrdzujete svoj súhlas s týmito podmienkami. Ak existuje čokoľvek, čomu nerozumiete alebo s čím nesúhlasíte, kontaktujte, prosím, zákaznícke centrum.

1. DEFINÍCIE

Obchodník je maloobchodník, osoba alebo spoločnosť, ktorí akceptujú karty a sú označení akceptačným logom Mastercard.
Disponibilný zostatok znamená hodnotu finančných prostriedkov na vašej karte, ktorú môžete použiť.
Edenred znamená spoločnosť Edenred Polska Sp. z o.o., zapísanú v Poľsku pod číslom národného súdneho registra (KRS): 0000116438 a so sídlom na adrese: ul. Rozbrat 44a, 00-419 Varšava, Poľsko.
Karta znamená akúkoľvek anonymnú predplatenú kartu Mastercard, ktorú vydala spoločnosť PPT v spolupráci so spoločnosťou Edenred, a ktorá predstavuje prostriedok elektronických peňazí.
Kód CVC predstavuje verifikačný kód priradený ku karte, ktorý sa nachádza na jej zadnej strane, a ktorý sa používa na autorizovanie internetových transakcií.
Spoločnosť je obchodný subjekt alebo inštitúcia, ktorí vám odovzdajú kartu od spoločnosti Edenred.
Nositeľ karty je nositeľ karty pripojený ku karte.
Mastercard® znamená spoločnosť Mastercard International Incorporated so sídlom na adrese: 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577 USA.
Číslo karty je 16-miestne číslo karty na jej prednej strane.
Sériové číslo karty znamená 10-miestne číslo karty na jej zadnej strane nad magnetickým prúžkom.
Zákaznícke centrum znamená kontaktné centrum, ktoré rieši otázky, požiadavky a sťažnosti v súvislosti s kartovými službami.
Celková odpočítateľná suma znamená úplnú výšku transakcie, ktorá pozostáva zo samotnej transakcie a akýchkoľvek súvisiacich poplatkov, sadzieb a daní.
Elektronické peniaze znamenajú elektronickú hotovosť na vašej karte.
PPT znamená spoločnosť PrePay Technologies Limited, ktorá je zapísaná v Anglicku a Walese pod registračným číslom 04008083, ktorú je možné kontaktovať na adrese: PO BOX 3371, Swindon, SN5 7WJ.
Účet znamená elektronický účet spojený s vašou kartou.
Všeobecné podmienky znamenajú tieto Všeobecné podmienky v platnom znení.
Webové sídlo znamená webové sídlo na adrese myedenred.pl, ktoré vám umožňuje prístup k informáciám o vašej karte, a kde nájdete aktuálnu verziu týchto Všeobecných podmienok.
Terminál POS znamená elektronické zariadenie, ktoré vám umožňuje uskutočňovať transakcie na predajných miestach.
Transakcia znamená akúkoľvek platbu kartou prostredníctvom terminálu POS alebo internetu.
Zámeno vy a všetky jeho tvary označuje osobu, ktorú spoločnosť považuje za osobu oprávnenú používať kartu.
Akceptačné logo Mastercard znamená logo spoločnosti Mastercard International Incorporated, ktorým je označená akceptácia karty v rámci daného terminálu POS.

2. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

2.1 Vašu kartu vydala spoločnosť PPT v súlade s povolením od spoločnosti Mastercard International Incorporated. Táto karta je prostriedkom elektronických peňazí. Elektronické peniaze na tejto karte zabezpečuje spoločnosť PPT a sú vedené v mene PLN. Spoločnosť PPT podlieha vo veci vydávania elektronických peňazí regulácii zo strany orgánu dohľadu Spojeného kráľovstva Financial Conduct Authority (FCA). Vaše práva a povinnosti v súvislosti s používaním tejto karty sa riadia týmito Všeobecnými podmienkami, a vo vzťahu k spoločnosti Mastercard International Incorporated alebo jej pridruženým spoločnostiam nemáte žiadne práva. V prípade akýchkoľvek problémov pri používaní karty by ste mali kontaktovať zákaznícke centrum alebo spoločnosť, ktorá vám kartu odovzdala. Spoločnosť Edenred vám udelí právo používať elektronické peniaze do výšky disponibilného zostatku na karte. Všetky zákonné práva vrátane právneho nároku v súvislosti s elektronickými peniazmi ostávajú spoločnosti Edenred a neprechádzajú na vás. Karta je majetkom spoločnosti PPT, ktorá karty vydáva.

3. DORUČENIE A AKTIVÁCIA KARTY

3.1 Kartu od spoločnosti Edenred môžete dostať iba na základe žiadosti spoločnosti a iba ak ste k tomu oprávnený. O aktivácii vašej karty budete informovaný spoločnosťou, od ktorej ste kartu dostali.
3.2 Okamžite po jej doručení ju musíte podpísať.
3.3 Odporúčame vám, aby ste si svoju kartu zaregistrovali na webovom sídle myedenred.pl. Registráciou získate nepretržitý prístup k internetovým službám vrátane možnosti zablokovať kartu v prípade jej straty alebo krádeže.

4. POUŽÍVANIE KARTY

4.1 Svoju kartu môžete používať kdekoľvek na svete u obchodníkov, ktorí karty akceptujú a sú označení akceptačným logom Mastercard, v súlade s informáciami o predajniach, v ktorých môžete transakcie realizovať; tieto informácie ste dostali od spoločnosti alebo ich nájdete na webovom sídle myedenred.pl.
4.2 Aby spoločnosť PPT transakciu považovala za pravú, musíte každú transakciu autorizovať pomocou svojho kódu CVC alebo podpisom.
4.3 Po autorizácii už nie je možné transakciu zastaviť, keďže jej autorizáciou sa považuje za prijatú spoločnosťou PPT.
4.4 Vaša karta je predplatená, čo znamená, že disponibilný zostatok na karte sa bude znižovať o celkovú odpočítateľnú sumu. Aby transakciu bolo možné autorizovať, celková odpočítateľná suma musí byť vo výške nižšej ako výška alebo rovnajúcej sa výške disponibilného zostatku na vašej karte. Vašu kartu by ste nemali používať po uplynutí doby platnosti karty, alebo keď celková odpočítateľná suma presiahne disponibilný zostatok. Ak je transakcia z akéhokoľvek dôvodu spracovaná vo vyššej sume ako je disponibilný zostatok na vašej karte, tak sumu, o ktorú celková odpočítateľná suma presahuje váš disponibilný zostatok, musíte vrátiť spoločnosti Edenred do 14 dní od prijatia našej faktúry. Ak túto sumu nevrátite, spoločnosť Edenred si vyhradzuje právo urobiť všetky nevyhnutné opatrenia vrátane súdnej žaloby na získanie všetkých dlžných súm.
4.5 Svoj disponibilný zostatok si môžete kedykoľvek overiť prostredníctvom automatickej telefonickej služby na čísle 22 481 39 08, na webovom sídle myedenred.pl alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Twoja Karta.
4.6 V istých situáciách obchodníci môžu požadovať, aby bol váš disponibilný zostatok vyšší ako hodnota transakcie, ktorú chcete urobiť. Vyúčtovaná vám bude iba skutočná a konečná hodnota realizovanej transakcie.
4.7 Ak kartu použijete na nákup v lietadle, na lodi alebo vo vlaku, môže sa stať, že obchodníci nebudú schopní transakcie autorizovať, ak nezískajú on-line autorizáciu od spoločnosti PPT.
4.8 Kartu nie je možné používať v samoobslužných pokladniach a na samoobslužných benzínových staniciach. Namiesto toho môžete kartou zaplatiť u pokladníka.
4.9 Horný limit pre transakcie na termináloch POS je 10 000 PLN.
4.10 Disponibilný zostatok na vašej karte sa neúročí.

5. UPLYNUTIE PLATNOSTI KARTY

5.1 Dátum uplynutia doby platnosti vašej karty je vytlačený na prednej strane karty. Po jej uplynutí už nebudete môcť svoju kartu používať a ani nebudú spracované žiadne transakcie.
5.2 Po dátume uplynutia doby platnosti karty vám nebude vrátený žiaden disponibilný zostatok na vašej karte.

6. ZODPOVEDNOSŤ A OPRÁVNENIA DRŽITEĽA KARTY

6.1 Spoločnosť PPT je oprávnená obmedziť alebo odmietnuť používanie vašej karty, ak používanie karty vedie alebo by mohlo viesť k porušeniu týchto Všeobecných podmienok, alebo ak vás alebo tretiu stranu spoločnosť PPT odôvodnene podozrieva zo spáchania trestného činu alebo akéhokoľvek zneužitia v súvislosti s kartou, alebo z úmyslu sa takéhoto konania dopustiť.
6.2 Ak je potrebné transakciu na karte vyšetriť, ste povinný so spoločnosťou alebo s akýmkoľvek iným oprávneným orgánom spolupracovať, ak je to potrebné.
6.3 Nikdy by ste nemali inej osobe dovoliť, aby použila vašu kartu.
6.4 Za všetky transakcie, ktoré autorizujete svojím podpisom alebo kódom CVC, zodpovedáte vy.
6.5 Zaväzujete sa, že kartu neposkytnete tretím stranám, či už bezodplatne alebo inak.
6.6 Zaväzujete sa, že spoločnosť PPT odškodníte a zbavíte zodpovednosti za akýkoľvek právny úkon iniciovaný s cieľom uplatniť tieto Všeobecné podmienky a/alebo akékoľvek ich porušenie, alebo za podvodné použitie vašej karty.
6.7 Zaväzujete sa, že svoju kartu nebudete používať na účely súvisiace s virtuálnou menou (napr. Bitcoin) a že ju neposkytnete osobám, o ktorých viete, alebo by ste primerane mali vedieť, že platobné karty používajú alebo v budúcnosti budú používať na obchodovanie s virtuálnou menou. Spoločnosť Edenred zablokuje karty používané na účely súvisiace s obchodovaním s virtuálnou menou.

7. STRATA, KRÁDEŽ ALEBO POŠKODENIE KARTY

7.1 V prípade straty, krádeže, sprenevery alebo akéhokoľvek iného rizika neoprávneného použitia vašej karty, alebo ak dôjde k poškodeniu alebo zlyhaniu vašej karty, musíte okamžite kontaktovať zákaznícke centrum. Bude sa od vás požadovať poskytnutie čísla vašej karty a niekoľkých identifikačných údajov. Svoju kartu môžete zablokovať aj na webovom sídle myedenred.pl alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Twoja Karta.
7.2 Ak zákazníckemu centru oznámite stratu alebo krádež vašej karty, vaša zodpovednosť za operácie vykonané ešte pred nahlásením tejto skutočnosti zákazníckemu centru bude maximálne vo výške 150 EUR prevedenej na PLN.
7.3 Ak ste podali oznámenie podľa bodu 7.1 a za predpokladu, že neplatí bod 7.4, nebudete niesť zodpovednosť za žiadne straty, ktoré vzniknú od okamihu podania takéhoto oznámenia zákazníckemu centru. Ak je na vašej karte disponibilný zostatok, môžete spoločnosť Edenred požiadať, aby vám kartu vymenila a spoločnosť PPT na ňu prevedie posledný disponibilný zostatok znížený o poplatky za vystavenie novej karty v súlade so sadzobníkom (pozri článok 9).
7.4 Ak existuje dôvod na podozrenie, že nahlásený incident bol spôsobený vaším porušením týchto Všeobecných podmienok, hrubým zanedbaním alebo v prípade odôvodneného podozrenia z podvodného alebo nezákonného konania, za všetky straty budete zodpovedať vy.

8. TRANSAKCIE V CUDZÍCH MENÁCH

8.1 V prípade, ak urobíte transakciu v inej mene ako PLN, príslušná suma odpočítaná z vášho účtu sa prepočíta na menu PLN v deň, kedy spoločnosť PPT dostane údaje o príslušnej transakcii v cudzej mene. Pri prepočte použije spoločnosť PPT sadzbu určenú spoločnosťou Mastercard, ktorá sa zverejňuje každý pracovný deň od pondelka do piatka, pričom zmeny výmenného kurzu nadobúdajú účinnosť okamžite. Výmenné kurzy môžu kolísať a môžu sa meniť aj počas obdobia od vykonania transakcie do dátumu jej odpočítania z disponibilného zostatku. Transakcie v cudzích menách (pozri tabuľku nižšie) sa spoplatňujú.

9. POPLATKY

9.1 Na karty sa vzťahujú tieto poplatky:
Poplatok za transakciu v cudzej mene2,5 %
Poplatok za výmenu karty30,00 PLN

10. ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY

10.1 Ak máte dôvod sa domnievať, že transakcia, na ktorú bola vaša karta použitá, je neoprávnená alebo bola chybne naúčtovaná na váš účet, tak sa váš účet a okolnosti takejto transakcie na vašu žiadosť prešetria.
10.2 Keď spoločnosť Edenred získa dostatočné ubezpečenie, že ste danú transakciu neautorizovali, výšku transakcie vrátane akýchkoľvek ďalších poplatkov vám vráti, pričom spoločnosť Edenred nebude mať voči vám žiadnu ďalšiu zodpovednosť. V súvislosti so spornou transakciou sa môže od vás vyžadovať, aby ste sa spojili s príslušnými orgánmi.
10.3 Až do uzavretia vyšetrovania nebude možné so spornou sumou disponovať. V každom prípade sa hodnota spornej transakcie môže z vášho účtu stiahnuť aj neskôr, ak spoločnosť PPT získa informácie dokazujúce, že transakcia bola pravá.
10.4 Spoločnosť PPT si vyhradzuje právo vám príslušné čiastky nevrátiť, ak ste podľa názoru PPT nekonali v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami, a nahlásiť akékoľvek podvodné nároky príslušným orgánom.

11. ZMENY

11.1 Spoločnosť PPT je oprávnená tieto Všeobecné podmienky kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu zmeniť zverejnením ich aktualizovanej verzie na webovom sídle.
11.2 V prípade, že akákoľvek časť týchto Všeobecných podmienok je v rozpore s akýmikoľvek zákonnými alebo regulačnými požiadavkami, na takúto časť sa nebude prihliadať a bude sa s ňou nakladať, ako keby v skutočnosti odrážala príslušnú zákonnú alebo regulačnú požiadavku.
11.3 Spoločnosť Edenred vás bude informovať o zverejnení aktualizovanej verzie týchto Všeobecných podmienok na webovom sídle minimálne 14 kalendárnych dní pred dátumom účinnosti ich zmien. Pokračovaním v používaní karty aj po dátume účinnosti takýchto zmien potvrdzujete svoj súhlas s tým, že budete viazaný zmenenými a doplnenými podmienkami.

12. ZABLOKOVANIE KARTY

12.1 Ak spoločnosť Edenred informuje spoločnosť PPT, že už viac nie ste z akéhokoľvek dôvodu oprávnený kartu používať, karta sa okamžite zablokuje a disponibilný zostatok už nebudete môcť použiť.
12.2 Vašu kartu je možné kedykoľvek s okamžitým účinkom (a až do vyriešenia vášho sporu) zablokovať, ak porušíte tieto Všeobecné podmienky alebo ak existuje dôvod sa domnievať, že ste kartu použili, alebo plánovali použiť, hrubo nedbanlivým spôsobom alebo na podvodné alebo iné nezákonné účely, alebo ak spoločnosť PPT už nemôže vaše transakcie ďalej spracovávať z dôvodu krokov podniknutých tretími stranami. V takom prípade nebudete môcť použiť žiaden disponibilný zostatok.

13. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI PPT

13.1 Zodpovednosť spoločnosti PPT podlieha týmto vylúčeniam a obmedzeniam:
13.1.1 spoločnosť PPT nenesie zodpovednosť za akékoľvek neplnenie vyplývajúce priamo alebo nepriamo z akejkoľvek udalosti mimo kontrolu spoločnosti PPT vrátane, nie však výlučne, zlyhania počítačovej alebo telekomunikačnej siete a zlyhania systémov na spracovanie údajov;
13.1.2 v prípade chybnej karty sa zodpovednosť spoločnosti PPT obmedzuje na výmenu karty;
13.1.3 spoločnosť PPT nenesie zodpovednosť, ak transakciu prostredníctvom karty nemôžete urobiť z dôvodov, ktoré nemožno pripísať spoločnosti PPT;
13.1.4 vo všetkých ostatných prípadoch bude zodpovednosť spoločnosti PPT obmedzená na výšku posledného disponibilného zostatku na karte.

14. VAŠE ÚDAJE

14.1 Spoločnosť PPT a Edenred sú oprávnené uchovávať osobné údaje o vašej osobe a budú tak robiť v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi o spracúvaní osobných údajov vrátane, nie však výlučne, smernice Európskej únie 95/46/ES o ochrane osobných údajov.
14.2 Pokiaľ to nevyžaduje zákon, vaše osobné údaje nebudú bez vášho súhlasu poskytnuté žiadnej inej osobe mimo spoločnosti Edenred a dodávateľov, vrátane spoločnosti Mastercard International a jej pridružených spoločností, na spracovanie transakcie a na účely ich štatistických prieskumov a analýz.

15. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

15.1 Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných podmienok považuje za nevymáhateľné alebo nezákonné, zvyšné ustanovenia ostávajú v plnej platnosti a účinnosti.
15.2 Pokiaľ nie je uvedené inak, nemá žiadna tretia strana, ktorá nie je stranou týchto Všeobecných podmienok, právo uplatňovať akékoľvek ustanovenia týchto Všeobecných podmienok s výnimkou toho, keď si spoločnosť Mastercard International Incorporated a jej pridružené spoločnosti uplatňujú akékoľvek ich ustanovenie.
15.3 Tieto Všeobecné podmienky sa riadia poľským právnym poriadkom a vy sa podriaďujete výhradnej právomoci súdov Poľska.