Michelin

Zakonne ustanovenia

Tieto internetové stránky prevádzkuje:

Michelin Polska Sp. z o.o.
so sídlom na adrese ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, Poľsko,
zapísaná do poľského obchodného registra (KRS) pod číslom 0000873572,
so základným kapitálom vo výške: 979.920.576,00 PLN zaplateným v plnej výške,
NIP (DIČ): 739-020-38-25, Regon (IČ): 510008834
tel. +48 89 539 40 00, fax +48 89 533 65 97

Hosting webových stránok:

artegence Sp. z o.o.
Wołoska 9A
02-583 Warszawa
Polska
Tel: +48 22 380 13 13

IT podpora:

artegence Sp. z o.o.
Wołoska 9A
02-583 Warszawa
Polska
Tel: +48 22 380 13 13

Pred vstupom na webovú stránku Michelin - Získajte viac od spoločnosti Michelin venovanej pneumatikám nákladných vozidiel (ďalej len „webová stránka“), pozorne si prečítajte tento právny predpis. Stránka je určená pre užívateľov nákladných pneumatík v Poľsku. Ak chcete prejsť na príslušnú stránku krajiny, použite stránku „Michelin“.

Spoločnosti skupiny Michelin sú samostatné právne subjekty, z ktorých každá má vlastnú právnu subjektivitu. Na uľahčenie prezentácie informácií na webovej stránke sa však používajú tieto výrazy: „Michelin“, „Skupina“, „Skupina Michelin“ a „my“; každá z nich všeobecne uvádza spoločnosti skupiny Michelin, ktoré vykonávajú samostatnú hospodársku činnosť.

ČLÁNOK 1: PREDMET

Predmetom týchto podmienok používania internetových stránok je stanoviť podmienky, za ktorých vám Michelin umožňuje prístup k týmto internetovým stránkam, a podmienky, ktorými sa riadi váš pohyb na týchto stránkach a ich používanie. Celkové používanie týchto internetových stránok podlieha týmto podmienkam, pričom si Michelin vyhradzuje právo ich kedykoľvek zmeniť či aktualizovať. Prístupom na internetové stránky a ich používaním súhlasíte s týmito podmienkami používania internetových stránok.

V prípade, že nesúhlasíte s týmito podmienkami používania internetových stránok, prerušte ihneď svoj pohyb na nich alebo ich používanie.

ČLÁNOK 2: PRÍSTUP K INTERNETOVÝM STRÁNKAM A ICH OBSAHU A ICH POUŽITIE

2.1 Internetové stránky: prístup a použitie

Michelin vynakladá všetko úsilie, aby bol zaručený prístup k internetovým stránkam, nie je však zaviazaný žiadnou povinnosťou tento prístup garantovať. Z tohto vyplýva, že v prípade údržby, aktualizácie stránok alebo z iného dôvodu, a to najmä technického alebo zákonného rázu, môže byť prístup na internetové stránky obmedzený alebo prerušený. Michelin za takéto prerušenia a dôsledky, ktoré z toho môžu vyplynúť na strane používateľa, nenesie za žiadnych okolností zodpovednosť.

Používateľ stránok sa zaväzuje, že nebude na internetové stránky pristupovať s nečestnými úmyslami.

2.2 Obsah: prístup a použitie

Stránka je otvorená pre všetkých jej používateľov a obsahuje niekoľko položiek, ktoré predstavujú skúsenosti Michelin v oblasti mobility, inovácie v pneumatikách Michelin, katalóg pneumatík pre nákladné vozidlá Michelin a nástroj na výber správnych pneumatík alebo na nájdenie predajcu.

Michelin si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť, opraviť, prerušiť alebo odstrániť celé internetové stránky alebo ich časť.

V súlade s nižšie uvedenými podmienkami vám Michelin poskytuje právo sťahovať, vytlačiť a šíriť obsah webových stránok: (I) pokiaľ existuje funkcia sťahovania, (II) pokiaľ je obsah používaný na nekomerčné účely (III) a v dobrej viere (IV) a pokiaľ bude uvedená informácia o vlastníctve a dátum zverejnenia danej časti stránok tam, kde je táto informácia poskytnutá. Toto právo sa za žiadnych okolností nemôže vykladať ako udelenie licencie na používanie ochranných známok alebo loga.

Akýkoľvek obsah tretích strán, ako je definované v čl. 3.2, podlieha podmienkam tretích strán.

2.3 Obmedzenie používania

Bez predchádzajúceho výslovného súhlasu zo strany Michelinu je zakázaná akákoľvek reprodukcia, zobrazenie a používanie obsahu stránok iným spôsobom, než je uvedené vyššie. Zakázané sú predovšetkým:

  • Akákoľvek úprava, poskytnutie verejnosti (vyžiadané či nie), distribúcia, ďalší prenos v akejkoľvek podobe, networking, verejná komunikácia týkajúca sa akýchkoľvek na internetových stránkach uvedených prác, služieb, ochranných známok a akéhokoľvek materiálu, ktorý je alebo by mohol byť chránený autorskými právami či právami duševného vlastníctva, či už v celom alebo čiastočnom rozsahu.
  • Akýkoľvek výňatok alebo opätovné použitie podstatnej časti (z hľadiska množstva i kvality) obsahu databáz vytvorených na internetových stránkach, a to i na súkromné účely.
  • Akýkoľvek opakovaný a systematický výňatok alebo opätovné použitie i malej časti obsahu databáz vytvorených na internetových stránkach, a to i na súkromné účely.
  • Akýkoľvek odkaz, prístup, úprava, pridanie alebo výmaz, ktoré sa týkajú systému automatického spracovania on-line uverejnenia, upravujú podmienky uverejnenia alebo redakčné zásady.

Každý používateľ, ktorý postupuje v rozpore s týmito podmienkami používania internetových stránok, sa vystavuje stíhaniu podľa občianskeho súdneho poriadku či trestnému stíhaniu, predovšetkým v prípade porušenia autorských práv či podobných práv a porušenia práv výrobcov databáz a systémov automatického spracovania dát.

Používateľom sa pripomína, že sú zakázané nasledujúce činnosti:

  • prístup k systému automatického spracovania dát a podvodné zotrvanie v ňom,
  • vymazanie, úprava či podvodné pridanie dát do uvedeného systému,
  • blokovanie uvedeného systému.

Michelin môže začať trestné konanie proti akémukoľvek používateľovi, ktorý nedodržuje tieto podmienky používania internetových stránok.

ČLÁNOK 3: PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

3.1 Všeobecné

Obsah stránok (ktorý zahŕňa, avšak nie výhradne, informácie, texty, súbory, grafy, údaje, software, databázy, API, obrázky, fotografie, vizuály, videá a zvukové nahrávky, ochranné známky a logá, vrátane formálnej úpravy hore uvedených prvkov a samotných stránok) je chránený autorskými právami a/alebo právami duševného vlastníctva. Obsah stránok je vo výlučnom vlastníctve jeho zhotoviteľov. Je protiprávne celé stránky alebo ich časti kopírovať, reprodukovať, prezentovať, používať, upravovať, prerábať, meniť, prekladať a šíriť, či už tieto stránky patria spoločnosti Michelin alebo tretej strane, ktorá postúpila spoločnosti Michelin vlastnícke práva, okrem prípadov postúpenia obmedzených práv podľa článku 4. a/alebo kópie slúžiacej výhradne na osobné použitie držiteľa. Obsah týchto internetových stránok môže byť menený bez predchádzajúceho oznámenie a je zverejňovaný bez akejkoľvek zjavnej či skrytej záruky, z čoho vyplýva, že nemôže byť predmetom žiadnej náhrady škody. Obsah je chránený autorskými právami Michelin alebo autorskými právami jeho partnerov. Logá sú registrovanými ochrannými známkami.

Všetky údaje týkajúce sa predajcov pneumatík pre osobné a úžitkové vozidlá alebo typov pneumatík, ktoré sú poskytované používateľom internetových stránok na účely konzultácie, vytvárajú databázu, pričom Michelin je držiteľom licencie, resp. tvorcom a vlastníkom tejto databázy. Obsah týchto databáz je chránený autorským právom, právom duševného vlastníctva a ustanoveniami príslušných zákonov.

3.2 Pravidlá týkajúce sa obsahu tretích strán

Pri používaní internetových stránok vám môže byť k dispozícii obsah tretích strán (ktorý zahrnuje, ale nie výhradne, informácie, texty, súbory, obrázky, grafiku, vizuály, softvér, databázy, API, údaje, fotografie, videá a zvukové nahrávky, fotografie, internetové odkazy, webové stránky tretích strán, dáta zo služieb sociálnych sietí, RSS dáta z blogových príspevkov, knižnice dát a slovníky a ďalší obsah a materiál v rôznych formátoch, ktoré sú získané či sprístupnené zo zdrojov tretích strán, mimo spoločnosti Michelin).

Akékoľvek práva duševného vlastníctva a licencie na používanie obsahu tretích strán sa riadia podmienkami príslušných tretích strán.

3.3 Pravidlá týkajúce sa obsahu tretích strán

Pri používaní internetových stránok vám môže byť k dispozícii obsah tretích strán (ktorý zahrnuje, ale nie výhradne, informácie, texty, súbory, obrázky, grafiku, vizuály, softvér, databázy, API, údaje, fotografie, videá a zvukové nahrávky, fotografie, internetové odkazy, webové stránky tretích strán, dáta zo služieb sociálnych sietí, RSS dáta z blogových príspevkov, knižnice dát a slovníky a ďalší obsah a materiál v rôznych formátoch, ktoré sú získané či sprístupnené zo zdrojov tretích strán, mimo spoločnosti Michelin).

Akékoľvek práva duševného vlastníctva a licencie na používanie obsahu tretích strán sa riadia podmienkami príslušných tretích strán.

ČLÁNOK 4: ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA

Ak chcete kontaktovať spoločnosť Michelin prostredníctvom e-mailu, vyplňte kontaktný formulár uvedený na webovej stránke. Odpovede na e-maily odoslané spoločnosťou Michelin, ako aj prístup na webovú stránku a jej obsah, sa nesmú považovať za prezentujúce reklamnú, propagačnú alebo obchodnú činnosť na území krajiny osoby, ktorá používa webovú stránku, ani nepredstavujú dôkaz takejto činnosti.

ČLÁNOK 5: OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podrobné informácie nájdete v politike ochrany osobných údajov a politike cookies.

Naše internetové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Michelin nezdieľa vaše osobné údaje s týmito webovými stránkami, s výnimkou prípadov, keď sú použité tlačidlá sociálnych sietí alebo zásuvné moduly (pluginy). Pokiaľ sa prostredníctvom odkazu presuniete na niektoré z týchto webových stránok, vzťahujú sa na vás pravidlá ochrany osobných údajov týchto webových stránok, ktoré nemá spoločnosť Michelin pod kontrolou a za ktoré nenesie žiadnu zodpovednosť.

ČLÁNOK 6: OBMEDZENIE ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSTI

6.1 Všeobecné obmedzenia

POKIAĽ TO NIE JE ZAKÁZANÉ MIESTNYMI PLATNÝMI ZÁKONMI, SÚ STRÁNKY A OBSAH PUBLIKOVANÝ ALEBO SPRÍSTUPNENÝ PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÝCH STRÁNOK POSKYTOVANÉ NA BÁZE „TAK, AKO STOJA A LEŽIA“, A TO BEZ ZÁRUK AKEJKOĽVEK POVAHY, ČI UŽ ZJAVNÝCH ALEBO SKRYTÝCH, A MICHELIN SA VÝSLOVNE ZRIEKA ZODPOVEDNOSTI AKEJKOĽVEK POVAHY ZA OBSAH, RESP. INTERNETOVÉ STRÁNKY, ČI UŽ ZA ICH ČASTI ALEBO CELÝ ROZSAH. MICHELIN ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK NAKAZENIE POČÍTAČA VÍRUSOM ČI INOU INFEKCIOU V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM INTERNETOVÝCH STRÁNOK. PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA PRIJATIE VŠETKÝCH OPATRENÍ NA OCHRANU VÁŠHO POČÍTAČA NESIETE SAMI.

MICHELIN, JEHO VEDENIE, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, DODÁVATELIA A PARTNERI UVEDENÍ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH NENESÚ V PRÍPADE SPORU ČI AKEJKOĽVEK SŤAŽNOSTI ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY, ČI UŽ PRIAME ALEBO NEPRIAME, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ČI AKÉHOKOĽVEK INÉHO CHARAKTERU, ANI ZA AKÚKOĽVEK STRATU, PREDOVŠETKÝM FINANČNEJ ČI OBCHODNEJ POVAHY, KU KTORÝM DOŠLO V DÔSLEDKU (NEMOŽNOSTI) PRÍSTUPU NA INTERNETOVÉ STRÁNKY, RESP. V DÔSLEDKU (NEMOŽNOSTI) ICH POUŽÍVANIA ALEBO V DÔSLEDKU AKEJKOĽVEK INFORMÁCIE ZÍSKANEJ PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÝCH STRÁNOK, VRÁTANE INFORMÁCIE ZÍSKANEJ Z OBSAHU TRETÍCH STRAN (AKO JE DEFINOVANÉ V ČL. 3.2).

6.2 Obmedzenia týkajúce sa obsahu a webových stránok tretích strán

INTERNETOVÉ STRÁNKY MÔŽU OBSAHOVAŤ JEDNODUCHÉ ALEBO PREPOJENÉ ODKAZY NA OBSAH TRETÍCH STRÁN, S POUŽITÍM KTORÝCH UDELILA TRETIA STRANA SÚHLAS. BERIETE NA VEDOMIE, ŽE MICHELIN NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ANI ZÁVÄZOK POVINNOSTI ZA KONTROLU, SLEDOVANIE ANI OPRAVU OBSAHU TRETÍCH STRÁN. MICHELIN NAVYŠE NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA JEHO PRÍSTUPNOSŤ, SPRÁVNOSŤ, DOSTUPNOSŤ, ANI ZA OBSAH, REKLAMU, PRODUKTY A SLUŽBY PRÍSTUPNÉ NA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNKACH, ALEBO Z NICH DOSTUPNÉ. MICHELIN ZÁROVEŇ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY, ČI UŽ PRIAME ALEBO NEPRIAME, KU KTORÝM DOŠLO V DÔSLEDKU (NEMOŽNOSTI) PRÍSTUPU NA OBSAH TRETÍCH STRÁN, RESP. V DÔSLEDKU PORUŠENIA PLATNÝCH ZÁKONOV A NARIADENÍ ZO STRANY TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK.

MICHELIN MÔŽE AKTUALIZOVAŤ, ZMENIŤ ČI UPRAVIŤ INTERNETOVÉ STRÁNKY AKO DÔSLEDOK ZMENY ALEBO NEDOSTUPNOSTI WEBOVÝCH STRÁNOK TRETÍCH STRÁN ALEBO ICH OBSAHU. MICHELIN MÔŽE ZÁROVEŇ UKONČIŤ POSKYTOVANIE PRÍSTUPU K WEBOVÝM STRÁNKAM TRETÍCH STRÁN ALEBO ICH OBSAHU, A TO BEZ AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI VOČI VÁM.

ČLÁNOK 7: PLATNÉ PRÁVO A SPORY

Akýkoľvek spor súvisiaci s týmito internetovými stránkami alebo podmienkami bude riešený súdom v Bratislave. Spory sú vykladané a riešené v súlade so slovenským právom, nezávisle od rozporu zákonných nariadení. Užívaním internetových stránok ich užívateľ výslovne súhlasí s aplikáciou tejto klauzuly. Pokiaľ sa akékoľvek ustanovenie tohto dokumentu stane protizákonným, neplatným alebo z iného dôvodu nevymáhateľným, touto neplatnosťou alebo nevymáhateľnosťou nebudú dotknuté ostatné ustanovenia tohto dokumentu, ktoré naďalej zostanú plne platné a účinné.

Podmienky užívania internetových stránok: 1. marec 2019