Michelin

Všeobecné obchodné podmienky propagačnej akcie „Špeciálna akcia 2022"

(ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky”)

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Organizátorom propagačnej akcie „Špeciálna akcia 2022", ďalej len „Propagačná akcia", je Michelin Hungaria Ltd. (4400 Nyíregyháza Bottyán J. u. 15, Maďarsko, číslo 15-09-062150, adresa obchodnej pobočky: H-1138 Budapešť, Váci út 140, Maďarsko, ktoré je tiež sponzorom cien v propagačnej akcii, ďalej len „Michelin” alebo „Organizátor”.
 2. Program koordinuje Publicis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom vo Varšave, Domaniewska 42, 02-672 Varšava, zapísaná do Obchodného registra Štátneho súdneho registra Okresného súdu pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XIII Hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000019700, DIČ 521-012-09-02, IČO 510008834, so základným imaním vo výške 101 483,20 PLN (ďalej len „Koordinátor"). Koordinátor koná na základe objednávky, t. j. v mene a pre Organizátora len v súvislosti s technickou službou propagačnej akcie, vrátane: technickej podpory webovej stránky, prostredníctvom ktorej sa propagačná akcia realizuje, koordinácie procesu vydávania odmien, na ktoré majú účastníci nárok – konečných príjemcov produktov Michelin, vrátane platby finančných prostriedkov v mene a pre Michelin týmto účastníkom, prijímania korešpondencie od predajcov alebo účastníkov Programu, najmä reklamácií.
 3. Propagačná akcia sa organizuje na území Slovenska.
 4. Akcia je organizovaná v dvoch obdobiach:
  1. od 15. marca 2022 do 30. júna 2022, pričom registrácia na propagačnú akciu trvá od 15. marca 2022 do 15. júla 2022 – na letné obdobie propagačnej akcie, ďalej len "ŠPECIÁLNA AKCIA LETO 2022";
  2. od 1. októbra 2022 do 31. decembra 2022, pričom registrácia na propagačnú akciu prebieha od 1. októbra 2022 do 15. januára 2023 – na zimné obdobie propagačnej akcie, ďalej len "ŠPECIÁLNA AKCIA ZIMA 2022";

   alebo v prípade vyčerpania odmien propagačnej akcie počas vyššie uvedených období môže byť lehota na registráciu na propagačnú akciu skrátená, o čom organizátor informuje na webových stránkach.
 1. Cieľom propagačnej akcie je propagácia pneumatík Michelin:
  1. v prípade ŠPECIÁLNEJ AKCIE LETO 2022 – letných alebo celoročných rozmeru 16 palcov a väčších pre osobné automobily a SUV alebo vo veľkosti 15 palcov a väčších pre dodávky (rodina pneumatík Michelin Agilis);
  2. v prípade ŠPECIÁLNEJ AKCIE ZIMA 2022 – zimných alebo celoročných rozmeru 16 palcov a väčších pre osobné automobily a SUV alebo vo veľkosti 15 palcov a väčších pre dodávky (rodina pneumatík Michelin Agilis);

   ďalej spoločne len „ „Pneumatiky Michelin”.
 2. Na účely propagácie sa pojem "1 sada pneumatík Michelin" chápe ako:
   1. 4 kusy pneumatík Michelin rovnakého typu a radu alebo
   2. 2 pneumatiky Michelin vo veľkosti A a 2 kusy pneumatík Michelin vo veľkosti B z rovnakého typu a radu (napr. 2 kusy pneumatík Michelin Pilot Alpin 4 18" a 2 pneumatík Michelin Pilot Alpin 4 19”).

2. ÚČASTNÍCI

 1. Propagačná akcia je určená pre:
  1. fyzické osoby s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktoré majú bydlisko alebo sídlo na Slovensku, ktoré si zakúpia pneumatiky Michelin a využijú službu montáže pneumatík Michelin len vo vybraných kamenných predajniach, v ktorých sú dostupné pneumatiky Michelin a v ktorých sa vykonáva služba montáže pneumatík Michelin, so sídlom na Slovensku a ktorých zoznam je pripojený ako príloha 1 k obchodným podmienkam (ďalej len „Predajné miesta") vo vlastnom mene a na vlastný účet – bez ohľadu na to, či daná osoba nakupuje ako spotrebiteľ alebo v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou;
  2. fyzické osoby s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktoré ako zamestnanci alebo zástupcovia právnických osôb so sídlom na území Slovenska zakúpia pneumatiky Michelin v súlade s podmienkami opísanými v písmene a) vyššie, pre a v mene právnickej osoby, ktorú zastupujú, na území Slovenska.
 2. Organizátor stanovuje, že v prípade kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predajným miestom a právnickou osobou sa osoba zastupujúca právnickú osobu považuje za osobu, ktorá podpisuje v mene kupujúceho DPH faktúru dokumentujúcu predaj, a ak podpis kupujúceho nebol predložený na DPH faktúre, je to osoba potvrdzujúca prevzatie zakúpených pneumatík Michelin.
 3. Na propagačnej akcii sa nesmú zúčastniť:
  1. zamestnanci a zástupcovia vrátane obchodných zástupcov Organizátora alebo Koordinátora, ako aj rodinní príslušníci uvedených osôb. Rodinní príslušníci sa chápu ako: predkovia, potomkovia, súrodenci, manželia, manželia súrodencov, rodičia manželov, bratranci a osoby vo vzťahu adopcie;
  2. podnikatelia, ktorí majú vozový park a kupujú pneumatiky Michelin pre potreby tohto vozového parku – viac ako 20 pneumatík Michelin, tj. 5 súprav.
 4. Aby sa osoba, ktorá spĺňa podmienky stanovené v § 2 ods. 1, mohla zúčastniť na propagačnej akcii:
  1. musí jeden raz kúpiť v období trvania PROPAGAČNEJ AKCIE LETO 2022 alebo ŠPECIÁLNEJ AKCIE ZIMA 2022 v predajnom mieste minimálne 4 kusy pneumatík Michelin, t.j. 1 súpravu pneumatík Michelin, ako je definovaná v § 1 bode 6 všeobecných obchodných podmienok;
  2. zároveň spolu s nákupom uvedeným v bode a. vyššie využiť službu montáže zakúpených pneumatík Michelin v mieste predaja, kde sa nákup uskutočnil;
  3. zaregistrovať sa na obdobie špeciálnej akcie LETO 2022 alebo ŠPECIÁLNEJ AKCIE ZIMA 2022 alebo do vyčerpania cien v propagačnej akcii, ak nastane pred týmito termínmi, na webovej stránke www.promo.michelin.sk (ďalej len "webová stránka");
  4. priložiť v čase registrácie sken alebo fotografiu DPH faktúry alebo potvrdenia o nákupe (a ponechať si originál alebo kópiu až do konca propagačnej akcie), potvrdzujúcu nákup uvedený v písmene a) vyššie a vykonanie služby uvedenej v písmene b), ktorej obsah preukazuje, že predmetom nákupu bola aspoň 1 súprava pneumatík Michelin a servis montáže 1 súpravy zakúpených pneumatík Michelin a že nákup a montáž sa uskutočnili počas ŠPECIÁLNEJ AKCIE LETO 2022 alebo ŠPECIÁLNEJ AKCIE ZIMA 2022.
 5. Účasť na propagačnej akcii je možná iba po jednorazovom nákupe 1 sady pneumatík Michelin a montáži týchto pneumatík, pričom v zmysle podmienok je jednorazový nákup a montáž nákupom a montážou potvrdená jedným dokladom o kúpe alebo jednou DPH faktúrou.
 6. Pri registrácii na webovej stránke je osoba, ktorá sa zúčastňuje na propagačnej akcii (ďalej len „Účastník”), povinná:
  1. oboznámiť sa a prijať podmienky Všeobecných obchodných podmienok;
  2. vyjadriť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov správcom údajov na účely vykonávania propagačnej akcie;
  3. poskytnúť tieto údaje:
   1. meno a priezvisko účastníka,
   2. e-mailová adresa a číslo mobilného telefónu účastníka,
   3. názov podnikateľa– v prípade účastníkov, ktorí sa zúčastňujú na propagačnej akcii ako podnikatelia alebo sú zamestnaní podnikateľom alebo zastupujú podnikateľa (bod 2.1.c. Všeobecných obchodných podmienok);
   4. v prípade výberu ceny vo forme bonusového prevodu na bankový účet – údaje o bankovom účte a v prípade účastníkov, ktorí sa zúčastňujú na propagačnej akcii ako podnikateľ alebo zamestnanec alebo zastupujú podnikateľa (bod 2.1.c. Všeobecných obchodných podmienok) – údaje o bankovom účte spoločnosti (názov banky, číslo účtu vo formáte IBAN, SWIFT kód);
  4. uviesť názov a presnú adresu miesta predaja, kde sa uskutočnil nákup a montáž pneumatík Michelin;
  5. odoslať pomocou aplikácie na webovej stránke sken faktúry alebo dokladu dokumentujúceho nákup a montáž, uvedené v § 2 ods. 4 písm. a) a b. a § 2 ods. 5 Všeobecných obchodných podmienok. Organizátor upozorňuje, že aplikácia na webovej stránke má technickú možnosť akceptovať prílohu v nasledujúcich formátoch: JPG, PDF s objemom nepresahujúcim 5 MB. Prílohy s objemom väčším ako 5 MB aplikácia nespracuje;
  6. v prípade výberu ceny vo forme bonusového prevodu na bankový účet – zaškrtnutím príslušného políčka vyhlásiť, že Účastník je oprávnený zadať číslo bankového účtu v súvislosti s registráciou v Propagačnej akcii na účely vydania ceny Organizátorom – Účastník je vlastníkom zadaného bankového účtu alebo je oprávnený ho zastupovať alebo konať na základe príslušného povolenia, a číslo bankového účtu poskytnuté Účastníkom je pravdivé a správne a Organizátor nezodpovedá za žiadne chyby alebo nezrovnalosti, ktoré by v súvislosti s tým mohli vzniknúť, a v prípade účastníkov, ktorí sa zúčastňujú na propagačnej akcii ako podnikateľ, poskytnúť vyhlásenie, že uvedené číslo bankového účtu je firemný účet.
 7. Organizátor nezodpovedá za poskytnutie nepravdivých alebo neúplných osobných údajov osobou, ktorá sa pripája k propagačnej akcii. Organizátor nezodpovedá ani za chybne vyplnené formulára na Webovej stránke.
 8. V súvislosti s nákupom a výkonom služby montážne uvedenej v § 2 ods. 4 písm. a) a b. a § 2 ods. 5 je účasť na propagačnej akcii možná len raz. V prípade ďalšieho nákupu pneumatík Michelin, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v § 2 ods. 4 písm. a) a b) a § 2 ods. 5, sa účastník nesmie opäť zúčastniť propagačnej akcie. Organizátor navyše informuje, že Účastník si môže svoje nákupy zaregistrovať v Akcii maximálne 5-krát (päťkrát) a získať tak maximálne 5 (päť) cien, a to aj v prípade, že si zaregistruje viac ako päť nákupov pneumatík Michelin.
 9. Účasť na propagačnej akcii je dobrovoľná a Účastník svojou registráciou v akcii potvrdzuje prijatie týchto všeobecných obchodných podmienok.
 10. Účastník podlieha diskvalifikácii a vylúčeniu z účasti na propagačnej akcii v prípade, že svojim konaním porušuje ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok, dobré mravy alebo zásady občianskeho spolunažívania. V tomto prípade účastník stráca aj právo na cenu.
 11. V prípade, že má Organizátor dôvodné podozrenie týkajúce sa pravosti zaslaného dokladu o kúpe alebo DPH faktúry, účastník môže byť vylúčený z účasti na propagačnej akcii a stratiť právo na výhru.

3. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE A CENY

 1. V rámci Programu organizátor poskytne celkovo 1400 (slovom: tisíc štyristo) cien vo forme peňažného bonusu alebo e-vocheru ALZA na webovej stránke ALZA (alza.sk), podľa výberu účastníka, v hodnote:
  1. v prípade nákupu 1 súpravy pneumatík Michelin pre dodávky vo veľkosti 15" – 25 EUR (slovom: dvadsaťpäť eur);
  2. v prípade nákupu 1 súpravy pneumatík Michelin pre osobné automobily, dodávky a SUV vo veľkostiach 16" – 17" – 25 EUR (slovom: dvadsaťpäť eur);
  3. v prípade nákupu 1 sady pneumatík Michelin pre automobily, dodávky a SUV vo veľkosti 18" alebo viac – 50 EUR (slovom: päťdesiat eur);

   – ďalej „Cena” alebo spolu „Ceny”.
 2. Ceny sa udeľujú účastníkom, ktorí sa v súlade s § 2 ods. 4 písm. c) a d) Všeobecných obchodných podmienok správne zaregistrovali na webovej stránke, až do vyčerpania počtu cien uvedených v bode 1 vyššie, ak k takejto udalosti dôjde pred konečným termínom na registráciu v propagačnej akcii.
 3. Osoby, ktoré budú mať nárok na prevzatie Ceny od Organizátora, budú o výhre informované formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú Účastníkom v súvislosti s registráciou v propagačnej akcii, do 31. júla 2022 v prípade špeciálnej akcie LETO 2022 a do 31. januára 2023 v prípade špeciálnej akcie ZIMA 2022. Organizátor si vyhradzuje právo dodatočne informovať Účastníka o cene telefonicky na čísle, ktoré poskytol Účastník v súvislosti s registráciou v propagačnej akcii. Organizátor nezodpovedá za poskytnutie nepravdivých alebo neúplných osobných údajov osobou, ktorá sa pripája k propagačnej akcii. Organizátor nezodpovedá ani za chybne vyplnené formulára na Webovej stránke.
 4. Zároveň v lehote uvedenej v bode 3 budú ceny odovzdané účastníkom, t. j. Bonus bude vyplatený na bankový účet účastníka uvedený pri registrácii do propagačnej akcie alebo e-poukážka ALZA bude zaslaná na e-mailovú adresu účastníka uvedenú pri registrácii do propagačnej akcie.
 5. Ak osoby, ktoré cenu získali, nespĺňajú podmienky stanovené vo Všeobecných obchodných podmienkach, strácajú právo na cenu.\
 6. Ceny stanovené v propagačnej akcii nie je možné vymeniť za iné typy cien.
 7. Účastníci propagačnej akcie nesmú preniesť právo na získanie ceny na tretie strany.
 8. Ceny budú udelené účastníkom v súlade s ustanoveniami zákona o dani z príjmov fyzických osôb.
 9. Organizátor informuje, že hodnotou ceny je suma bonusu pripísaná na bankový účet ktorý účastník uviedol, alebo suma uvedená na e-poukážke ALZA, ktorá bola zaslaná účastníkovi. Cena podlieha zdaneniu v zmysle príslušných daňových predpisov najmä zákona o dani z príjmov. Cena je oslobodená od dane v prípade splnenia podmienok uvedených v § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov.

4. REKLAMAČNÉ KONANIE

 1. Reklamácie týkajúce sa priebehu propagačnej akcie a cien je možné podať písomne, doporučenou poštou na adresu koordinátora do 14 dní od dôvodu sťažnosti, s poznámkou „Špeciálna akcia 2022 – reklamácia" alebo vo forme e-mailu zaslaného na adresu michelin@publicis.pls uvedením predmetu správy „Špeciálna akcia 2022 – reklamácia”.
 2. Právo podať reklamáciu týkajúcu sa priebehu propagačnej akcie sa udeľuje len účastníkom propagačnej akcie.
 3. Písomná sťažnosť musí obsahovať: meno a priezvisko účastníka, jeho presnú korešpondenčnú adresu a opis a uvedenie dôvodu reklamácie.
 4. Reklamácie uvedené v bode 1 vyššie posúdi Koordinátor konajúci pre a v mene Organizátora do 30 dní odo dňa ich doručenia Koordinátorovi.
 5. Účastník bude o rozhodnutí Organizátora informovaný doporučenou poštou zaslanou na adresu Účastníka uvedenú v reklamácii alebo v reakcii na e-mail obsahujúci reklamáciu do 7 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5. OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Osobné údaje účastníkov, ktoré boli poskytnuté pri registrácii v propagačnej akcii, bude správca osobných údajov spracúvať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES na základe súhlasu účastníka, na účely a na účely vykonania propagačnej akcie, vrátane informovania o prijatí cien, na ktoré budú účastníci oprávnení za podmienok stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach, kontaktovať účastníka, a to aj telefonicky, s cieľom overiť nákup a montáž pneumatík Michelin, kontaktovať, a to aj telefonicky, s cieľom potvrdiť údaje poskytnuté počas registrácie v propagačnej akcii, potrebné na vydanie cien a na účely akýchkoľvek reklamácií a daňových priznaní – článok 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 2. Osobné údaje účastníkov sa môžu spracúvať aj na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov, ktoré sleduje správca osobných údajov, t. j. na účely archivácie (dôkazov) na zabezpečenie informácií v prípade právnej potreby preukázať skutočnosti na účely možného stanovenia skutkového stavu, vyšetrovania alebo obrany proti reklamáciám, na účely preskúmania spokojnosti zákazníkov a určenia kvality služieb za podmienok stanovených v ustanoveniach všeobecného nariadenia o ochrane údajov., t. j. článku 6 ods.1 písm. f).
 3. Na dosiahnutie účelov spracúvania osobných údajov účastníka sa od účastníka budú zhromažďovať tieto kategórie osobných údajov:
  • meno a priezvisko;
  • e-mailová adresa;
  • telefónne číslo;
  • názov podnikateľa – v prípade účastníkov, ktorí sa zúčastňujú na propagačnej akcii ako podnikatelia alebo sú zamestnaní podnikateľom alebo zastupujú podnikateľa (bod 2.1.c. Všeobecných obchodných podmienok);
  • ďalšie údaje, ktoré budú uvedené na účtenke alebo faktúre s DPH (, ktoré dokumentujú nákup oprávňujúci na účasť na propagačnej akcii;
  • údaje o bankovom účte – v prípade výberu ceny vo forme bonusového prevodu na bankový účet.
 4. Účastník môže tiež súhlasiť so zaslaním propagačnej obchodnej informácie obsahujúcej ponuku Michelin na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.
 5. Správcom osobných údajov je Michelin Hungaria Ltd. (4400 Nyíregyháza Bottyán J. u. 15, Maďarsko, číslo 15-09-062150, adresa obchodnej pobočky: H-1138 Budapešť, Váci út 140, Maďarsko.
 6. Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov sú nasledovné: emailová adresa
  e-mail: dataprivacy_EUC@michelin.com.
 7. Osobné údaje účastníkov budú uchovávané po dobu trvania propagačnej akcie vrátane obdobia potrebného na vyriešenie akýchkoľvek reklamácií účastníkov alebo dovtedy, kým účastník nevznesie námietky proti spracovaniu údajov, ktoré sa ho týkajú, alebo kým neodvolá svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.
 8. Poskytnutie osobných údajov účastníkom na účely účasti na propagačnej akcii je dobrovoľné, je však potrebné pre účasť na propagačnej akcii, vrátane získania cien, na ktoré bude mať účastník nárok podľa pravidiel stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach.
 9. Michelin okrem toho informuje, že osobné údaje účastníkov môžu byť sprístupnené iným spoločnostiam skupiny Michelin v súlade so záväznými firemnými pravidlami platnými v rámci skupiny, ktorých ustanovenia dodržiavajú všetky spoločnosti skupiny Michelin. Michelin okrem toho informuje, že osobné údaje účastníkov sú sprístupnené na základe príslušnej zmluvy o zverení osobných údajov na spracovanie marketingovej agentúre Publicis Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave (Domaniewska 42, 02-672 Varšava) v rozsahu a na účely, ako sú uvedené vyššie. Poverenie spracúvania osobných údajov bude zohľadňovať potrebné bezpečnostné opatrenia.
 10. Osobné údaje sa nebudú prenášať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.
 11. Michelin informuje o nasledujúcich právach účastníkov v súvislosti so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ich týkajú:
  1. právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu;
  2. právo upraviť (opraviť) svoje údaje;
  3. právo na vymazanie – ak sa účastník domnieva, že neexistujú dôvody na to, aby Michelin spracúval jeho údaje;
  4. právo na obmedzenie spracúvania – účastník môže požadovať, aby Michelin obmedzil spracovanie údajov len na ich uchovávanie alebo vykonanie akcií dohodnutých s účastníkom v prípade, že sa účastník domnieva, že údaje uchovávané spoločnosťou Michelin sú nesprávne alebo sú spracované bez právneho základu, alebo nechce, aby boli údaje vymazané, pretože ich potrebuje na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu nárokov alebo počas trvania námietky;
  5. právo na prenos údajov, t. j. právo získať od spoločnosti Michelin v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte osobné údaje týkajúce sa účastníka poskytnuté spoločnosti Michelin v súvislosti s účasťou na propagačnej akcii, ako aj nechať Michelin preniesť údaje priamo inému subjektu určenému účastníkom, ak je to technicky možné;
  6. právo namietať proti spracovaniu údajov – z dôvodu osobitnej situácie účastníka, pokiaľ Michelin nepreukáže, že dôvody spracúvania údajov prevažujú nad právami účastníka alebo údaje sú potrebné na to, aby Michelin mohol preukázať, uplatniť alebo obhajovať nároky;
  7. Odňatie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.
 12. Michelin okrem toho pripomína právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov alebo inému príslušnému dozornému orgánu na ochranu osobných údajov, ak sa účastník domnieva, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, porušuje zákon vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 13. Ak chcete uplatniť svoje práva, prosím, zašlite svoju žiadosť na e-mailovú adresu: dataprivacy_EUC@michelin.com. Michelin má právo podniknúť kroky na identifikáciu osoby pred uplatnením jej práv.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Akýkoľvek spor vyplývajúci z plnenia povinností súvisiacich s propagačnou bude riešiť vecne a miestne príslušný súd.
 2. Rozhodným právom pre propagáciu a hodnotenie práv a povinností je slovenské právo.
 3. V prípade vážnej príčiny, chápanej ako okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať a ktorým sa nedalo zabrániť, najmä výskyt náhodných udalostí, si Michelin vyhradzuje právo zmeniť pravidlá, najmä zmeniť trvanie propagačnej akcie, za predpokladu, že práva nadobudnuté účastníkmi budú rešpektované a informujú o tom najneskôr 3 dni pred nadobudnutím účinnosti zmien na webovej stránke.
 4. Pravidlá propagácie sú špecifikované len vo Všeobecných obchodných podmienkach a záväzných právnych predpisoch. Všetky propagačné a reklamné materiály slúžia na informačné účely.
 5. Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok je dodatok č. 1 – Zoznam predajných miest.
 6. Všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii počas trvania propagačnej akcie v sídle koordinátora – Publicis Sp. z o.o. Domaniewska 42, 02-672 Varšava, a v sídle Obchodného riaditeľstva Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością vo Varšave, Domaniewska 28, 02-672 Varšava a na webovej stránke.

 

Príloha č. 1 pravidiel

Název firmy  Ulice Město
A STEEL S.R.O. Popradská 56/B Košice
A-TEAM SK S.R.O. Technicka 7 Bratislava
A.R.S. S.R.O. Banská Bystrica Medený Hamor 4 Banská Bystrica
A.R.S. S.R.O. Bratislava Ivanská Cesta 22/A Bratislava
A.R.S. S.R.O. Košice Priemyselná 2. Košice
A.R.S. S.R.O. Nitra Jakuba Haška 6. Nitra
A.R.S. S.R.O. Prievidza Košovská Cesta Prievidza
A.R.S. S.R.O. Trnava Nitrianská 5. Trnava
A.R.S. S.R.O. Žilina Kosicka 2 Žilina
ABKALS s.r.o. Plynárenská 2 Michalovce
ACQUIRE s.r.o. Veľkoúľanská cesta 1397/0 Sládkovičovo
AMS PLUS S.R.O. Dvorníky 145 Dvorníky - Včeláre
ANDANTE GROUP s.r.o. Považská 2 Nové Zámky
APIL s.r.o. Podnikateľská 5 Košice
AUTOCLUB S&T, S.R.O. Budulovská 28 Moldava Nad Bodvou
AUTOGLYM S.R.O. A. Kmeťa 6 Michalovce
AUTOSERVIS PROFI - PRIBULA S.R.O. Pod Kamennou baňou 14012/27 Prešov
AZ PNEU s.r.o. - Bratislava Polianky 17 Bratislava
Auto Park s.r.o. Prešovská 8 Ľubotice
Autotec - Ladislav Švajcer Sládkovičova 1 Štúrovo
B & B AUTOSLUŽBY, S.R.O. OZC MAX - Dlhé Hony 4587/1 Poprad
BOAN PNEU S.R.O. Modranská 155 Vinosady
BOAN PNEU S.R.O. Vajanskeho 8 Pezinok
Best Drive - Banská Bystrica Partizánska cesta 114 Banská Bystrica
Best Drive - Bojnice Opatovská cesta 9 Bojnice
Best Drive - Bratislava I Panónska cesta 45 Bratislava
Best Drive - Bratislava II Polianky 27 Bratislava
Best Drive - Bratislava III Vajnorská 171/A Bratislava
Best Drive - Humenné Štefánikova 8 Humenné
Best Drive - Košice I Južná trieda 62 Košice
Best Drive - Košice II Moldavská cesta 26/A Košice
Best Drive - Levice Kasárenská 8 Levice
Best Drive - Martin Kollárova 91 Martin
Best Drive - Michalovce Močarianska 1534/4 Michalovce
Best Drive - Nitra Novozámocká 2/A Nitra
Best Drive - Nové Zámky Budovateľská 4 Nové Zámky
Best Drive - Partizánske Nitrianska cesta 1461 Partizánske
Best Drive - Poprad Teplická cesta 1 Poprad
Best Drive - Považská Bystrica Športovcov 344 Považská Bystrica
Best Drive - Prešov Duklianska 20 Prešov
Best Drive - Púchov Streženická cesta 1906/56 Púchov
Best Drive - Spišská Nová Ves Mlynská 39 Spišská Nová Ves
Best Drive - Topoľčany Jesenského 27 Topoľčany
Best Drive - Trenčín Kubranská 1/754 Trenčín
Best Drive - Trnava Mikovíniho 10/A Trnava
Best Drive - Zvolen Neresnícka 254 Zvolen
Best Drive - Šahy SNP 21 Šahy
Best Drive - Žilina Kragujevská 6 Žilina
CHROMEK PNEU S.R.O. Nový rad 230/31 Veľké Dvorníky
DUSAN DEMJAN ORION Mierová 94 Humenné
EL-ZET SLOVAKIA S.R.O. Pri kalvarii 20 Trnava
ELLPA s.r.o. 29. augusta 38/1 Trebišov
FORD - SUMMIT MOTORS TUHOVSKÁ 9 Bratislava
HRČKA VLASTIMIL - PROFI PNEU SERVIS Zvončín 3 Zvončín
IGOR IMRE Šafárikova 83 Rožňava
ING. JOZEF VARGA - V-PERFEKT Mierová 271 Strážske
ING. MARCEL BARTOŠ - GUMA Hlavná 170/2 Hriadky
ING. PETER PAPUCH PNEU MOTOTECHNA Hlavná Stanica 3 Ružomberok
Igor Kováč - PNEUPOTREBY Geromettova 78 Lovca
J & M PROFI AUTO S.R.O. Slovenského Raja 25 Smižany
JAVOR spol. s r.o. Králová pri Senci 76 Králová pri Senci
JMS S.R.O. Kollárova 59 Martin
KAROL MARÁK-PNEUSERVIS Rajecká Cesta 573/43 Rajecké Teplice
LR, S.R.O. Kapitána Nálepku 64 Bardejov
Lubomír Ježo Dlhá 85E Žilina
MEHEŠ SPOL S.R.O. Gútsky Rad 716/7 Komárno
MEHEŠ SPOL S.R.O. Bratislavská cesta 5 Komárno
MGR. MICHAL ADAMEC - SWING Tovarenska 1264 Zlaté Moravce
MGR. OTTO ČIERNIK MOTOTRADE PB Centrum 18/23 Považská Bystrica
MIKONA S.R.O. Banská Bystrica, Zvolenská Cesta Zvolenská Cesta 6854/51. Banská Bystrica
MIKONA S.R.O. Bratislava, Einsteinova Einsteinova 1. Bratislava
MIKONA S.R.O. Bratislava, Lamačská Cesta Lamačská Cesta 73. Bratislava
MIKONA S.R.O. Bratislava, Račianska Račianska 54. Bratislava
MIKONA S.R.O. Bratislava, Vajnorská Vajnorská 129. P.O.B. 11. Bratislava
MIKONA S.R.O. Dolný Kubín, Nábrežie Oravy Nábrežie Oravy 523 Dolný Kubín
MIKONA S.R.O. Košice, Južná Trieda Južná Trieda 66. Košice
MIKONA S.R.O. Martin, Priekopská Priekopská 32. Martin
MIKONA S.R.O. Nitra, Levická Cesta Levická Cesta 5. Nitra
MIKONA S.R.O. Nové Zámky, Budovateľská Budovateľská 2 Nové Zámky
MIKONA S.R.O. Námestovo, Kliňanská Cesta Kliňanská Cesta 1153 Námestovo
MIKONA S.R.O. Piešťany, Vrbovská Cesta Vrbovská Cesta 6452/46. Piešťany
MIKONA S.R.O. Prešov, Bardejovská Bardejovská 22. Prešov
MIKONA S.R.O. Prievidza, Košovská Cesta Košovská Cesta Prievidza
MIKONA S.R.O. Púchov, Hollého Hollého 807. Púchov
MIKONA S.R.O. Púchov, Trenčianska Trenčianska 452. Púchov
MIKONA S.R.O. Rimavská Sobota, Časť Sobôtka Časť Sobôtka 34. Rimavská Sobota
MIKONA S.R.O. Ružomberok, Bystrická Cesta Bystrická Cesta 62 Ružomberok
MIKONA S.R.O. Senec, Poľná Poľná 4. Senec
MIKONA S.R.O. Topoľčany, Odbojárov Odbojárov 294/10. Topoľčany
MIKONA S.R.O. Trenčín, M. R. Štefánika M. R. Štefánika 81. Trenčín
MIKONA S.R.O. Trnava, Bratislavská Bratislavská 38. Trnava
MIKONA S.R.O. Trnava, Nová ul.Nová 1. Trnava
MIKONA S.R.O. Trnava, Trstínska Trstínska 9 Trnava
MIKONA S.R.O. Tvrdošín, Vojtaššákova Vojtaššákova 832 Tvrdošín
MIKONA S.R.O. Zvolen, Pribinova Pribinova 68. Zvolen
MOTOR-VS, S.R.O. Osloboditeľov 980/103 Belá Nad Cirochou
MZ PNEU S.R.O. Kamenná cesta 91 Žilina
MZ PNEU s.r.o. Sidonie Sakalovej 1303 Bytča
Marcel Bródy – PNEUSERVIS, s.r.o. Istrijská 71 Bratislava
NAZAL S.R.O. Chminianska Nova Ves 106 Chminianska Nova Ves
NICHOLTRACKT S.R.O Zvolenská Cesta 23 Banská Bystrica
NICHOLTRACKT S.R.O Novozámocka 185 Nitra
NICHOLTRACKT S.R.O Fiľakovská 24 Lučenec
OTO PETKANIC - Sobrance Michalovská 24 Sobrance
P&H Plus, S.R.O. Stropkovská 585/1710 Svidník
PAVOL CHMELA - PNEU S.R.O. Poľná 5426/2 Malacky
PETER JANEČEK - PNEUSERVIS Vojenské 966 Námestovo
PETER KOLLÁR - P+J TRANS SLOVAKIA Piešťanská 535 Trebatice
PETER SIATKOVSK-CREATIVE AUTO HURBANOVA 190/34 Leopoldov
PNEU DT S.R.O. STOZOK 343 Detva
PNEUCENTRUM JÁN MRÁZIK Kragujevská 385/1 Žilina
PNEUMOTIVE S.R.O. Zahradnicka 26 Bratislava
PNEUNET S.R.O. Mliečany 63 Dunajská Streda
PNEUPEX, SPOL. S.R.O. Festivalová 416/1 Svidník
PNEUSERVIS GAJDOŠ S.R.O. Hlavná 75 Obyce
PNEUSERVIS GAJDOŠ S.R.O. Štefánikova 150 Nitra
PNEUSERVIS KIRALY S.R.O. SVATUSSKA 3/5 Kráľovský Chlmec
PNEUVOSOVIČ Jozef Vosovič Nad Traťou 1 Kežmarok
PROBAT Pavel Vyletel Štefanikova 25 Krupina
RASTISLAV HANČIN - PNEUSERVIS Ulič 10 Ulič
ROTKIV S.R.O. Košická 22/A Prešov
RR CAR, S.R.O. Priemyselná 203/4 Podtureň-Roveň
SEGAT Štefánikova 48 Poprad
SEGAT S.R.O. Železničná 1097/35 Poprad
SERGIO S.R.O. Sabinovska 33, Velky Saris
SLOSO SERVIS S.R.O. Lieskovská Cesta 6 Zvolen
STANISLAV LEGATH I - Čermeľska Čermeľska 1 Košice
STANISLAV LEGATH II - Prešovská cesta Prešovská cesta 33 Košice
SUMMIT MOTORS SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.    
TECHNOGUM, S.R.O. Družstevná 510 Nižná
ZSOLT CZAJLIK - CZS - RIVAL Vozokanska 18 Mostova
ZSOLT KUCSORA - PNEUMONT Železničný rad 1 Kolárovo
ŠTEFAN MIKLUš - PROFI CAR Južná trieda 82 Košice
ŠTEFAN REJTA - BIADO Bottova 3 Prešov
CENTRUMPNEU S.R.O. Hlavná 4410 Poprad