Podmienky Propagácie „Špeciálna kampaň – Zima 2020“ - Michelin - Špeciálna Akcia
Michelin

Podmienky Propagácie „Špeciálna kampaň – Zima 2020“

(ďalej označované ako „Podmienky“)

 

§ 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. Organizátorom propagácie „Špeciálnej kampane – Zima 2020“, ďalej označovanej ako „Propagácia“ je spoločnosť Publicis Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, zapísaná do registra podnikateľov Štátneho súdneho registra, ktorý vedie Okresný súd pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XII. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS 0000019700, NIP (DIČ) 521-012-09-02, REGON (IČO) 011005003, so základným kapitálom 101.483,20 PLN, ďalej označovaná ako „Organizátor“.
  2. Organizátor organizuje Propagáciu na objednávku spoločnosti MICHELIN Hungaria Ltd., so sídlom v Nyíregyháza, Maďarsko, 4401 Nyíregyháza Bottyán J. u.15, zapísanej v registri podnikateľov pod číslom 5-09-062150, ktorá je zároveň sponzorom cien v rámci Propagácie (ďalej len „Michelin“).
  3. Propagácia sa organizuje na území Českej republiky a Slovenskej republiky.
  4. Propagácia je organizovaná od 1. októbra 2020 do 31. decembra 2020, registrácia do Propagácie trvá od 1. októbra 2020 do 15. januára 2021 alebo do vyčerpania cien v Propagácii. Lehota na registráciu do Propagácie sa môže skrátiť o čom bude Organizátor informovať najmenej 3 dni pred plánovanou zmenou na webových stránkach.
  5. Cieľom Propagácie je propagácia zimných a celoročných pneumatík značky Michelin s rozmerom 16 palcov a väčších na osobné automobily a na vozidlá s pohonom 4x4 a s rozmerom 15 palcov a väčších na dodávkové automobily (ďalej súhrnne označované ako „pneumatiky Michelin“).
  6. Na účely Propagácie by sa pojem „1 súprava pneumatík Michelin“ mal chápať ako 4 kusy pneumatík Michelin rovnakého typu a z tej istej série. Aby sa predišlo pochybnostiam, Organizátor informuje, že 1 súprava pneumatík Michelin môže obsahovať pneumatiky rôznych veľkostí.

 

§ 2 ÚČASTNÍCI

 1. Propagácia je určená pre:
  1. fyzické osoby s plnou spôsobilosťou na právne úkony s trvalým pobytom alebo sídlom vykonávania obchodnej činnosti na území Českej republiky alebo na Slovensku, ktoré nakupujú pneumatiky Michelin a využijú službu montáže pneumatík Michelin vo vybraných predajniach pneumatík Michelin, ktorých zoznam je uvedený www.promo.michelin.cz – pre Účastníkov z Českej republiky, alebo na stránke www.promo.michelin.sk – pre Účastníkov zo Slovenska, t.j. v kamenných obchodoch, kde sú k dispozícii pneumatiky Michelin a v ktorých sa vykonáva služba montáže pneumatík Michelin, nachádzajúcich sa na území Čiech alebo Slovenska (ďalej označované ako „Predajne”) vo vlastnom mene a na vlastný účet – bez ohľadu na to, či osoba uskutoční nákup ako spotrebiteľ alebo v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou;
  2. fyzické osoby s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktoré ako zamestnanci alebo zástupcovia právnických osôb so sídlom na území Českej republiky alebo na Slovensku nakupujú pneumatiky Michelin a využijú službu montáže pneumatík Michelin v Predajniach, v mene a na účet právnickej osoby, ktorú zastupujú, na území Českej republiky alebo na Slovensku.
 2. Organizátor si vyhradzuje, že v prípade kúpnopredajných zmlúv uzatváraných medzi Predajňou a právnickou osobou sa za osobu zastupujúcu právnickú osobu alebo takúto jednotku berie osoba, ktorá v mene kupujúceho podpisuje faktúru – daňový doklad, ktorá je dokladom o predaji, a v prípade, keď sa na faktúre s DPH nenachádza podpis kupujúceho, tak osoba potvrdzujúca prevzatie zakúpených pneumatík Michelin.
 3. Propagácie sa nesmú zúčastniť:
  1. zamestnanci ani zástupcovia Organizátora alebo spoločnosti Michelin vrátane jej obchodných zástupcov, ani rodinní príslušníci týchto osôb. Rodinní príslušníci sú definovaní ako: predkovia, potomkovia, súrodenci, manželia/manželky, manželia/manželky súrodencov, svokrovci, bratranci a sesternice a osvojené osoby;
  2. podnikatelia, ktorí vlastnia vozový park a zakúpia pneumatiky Michelin pre potreby tohto parku – viac ako 20 kusov pneumatík Michelin, t. j. 5 súprav.
 4. Ak sa osoba spĺňajúca podmienky uvedené v čl. 2 ods. 1 chce zúčastniť Propagácie, v čase trvania Propagácie musí:
  1. jednorazovo v období od 1. októbra 2020 do 31. decembra 2020 zakúpiť v Predajni minimálne 4 kusy pneumatík Michelin rovnakého typu, t. j. jednu súpravu pneumatík Michelin;
  2. súčasne s nákupom uvedeným v písmene a) vyššie využiť službu montáže zakúpených pneumatík Michelin v Predajni, v ktorej sa uskutočnil nákup;
  3. zaregistrovať sa v období od 1. októbra 2020 do 15. januára 2021 alebo do lehoty určenej Organizátorom, v prípade skrátenia uvedenej lehoty, na stránke promo.michelin.cz – pre Účastníkov z Českej republiky, alebo na stránke www.promo.michelin.sk – pre Účastníkov zo Slovenska (ďalej označované ako: „Webová stránka“);
  4. priložiť v čase registrácie sken alebo fotografiu faktúry s DPH, alebo účtenky (a uchovať ich originál alebo kópiu do konca Propagácie), potvrdzujúcich nákup uvedený v písmene a) vyššie a montáž uvedenú v písmene b) vyššie, z ktorých obsahu vyplýva, že bola zakúpená aspoň jedna súprava pneumatík Michelin a služba montáže zakúpenej jednej súpravy pneumatík Michelin a že nákup a montáž sa uskutočnili v období od 1. októbra 2020 do 31. decembra 2020.
 5. K účasti v Propagácii oprávňuje iba jednorazový nákup jednej súpravy pneumatík Michelin a montáž týchto pneumatík Michelin, pričom podľa chápania Podmienok je jednorazovým nákupom a montážou nákup a montáž potvrdené jednou účtenkou alebo jednou faktúrou s DPH.
 6. Pri registrácii na Webovej stránke je osoba zúčastňujúca sa Propagácie (ďalej označovaná ako „Účastník”) povinná:
  1. prečítať si a súhlasiť s týmito Podmienkami;
  2. vyjadriť súhlas so spracovaním osobných údajov spracovateľom údajov na účely vedenia Propagácie;
  3. uviesť svoje meno a priezvisko, e-mailovú adresu, presnú adresu bydliska (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, mesto) a číslo mobilného telefónu;
  4. uviesť názov a presnú adresu Predajne, v ktorej sa uskutočnil nákup a montáž pneumatík Michelin;
  5. zaslať pomocou aplikácie na Webovej stránke sken faktúry alebo účtenky o kúpe a montáži uvedených v § 2 bod 4 písm. a) a b), a § 2 bod 5. Organizátor zdôrazňuje, že aplikácia na Webovej stránke ma technickú možnosť prijímať prílohy v nasledujúcich formátoch: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF, PDF s maximálnou veľkosťou 5 MB. Prílohy väčšie ako 5 MB aplikácia nebude prijímať.
 7. Spoločnosť Michelin ani Organizátor nezodpovedajú za uvedenie nepravdivých alebo neúplných osobných údajov osobou vstupujúcou do Propagácie. Spoločnosť Michelin ani Organizátor taktiež nenesú zodpovednosť za nesprávne vyplnené formuláre na Webovej stránke.
 8. V súvislosti s nákupom a montážou uvedenými v § 2 bod 4 písm. a) a b), a § 2 bod 5, sa možno zúčastniť Propagácie iba raz. V prípade následného nákupu pneumatík Michelin, ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 2 bod 4 písm. a) a b), a § 2 bod 5, sa Účastník nesmie Propagácie opäť zúčastniť. Organizátor navyše informuje, že Účastník si môže svoje nákupy zaregistrovať v Propagácii maximálne 5-krát (päťkrát) a získať tak maximálne 5 (päť) cien, a to aj v prípade, že si zaregistruje viac ako päť nákupov pneumatík Michelin.
 9. Účasť v Propagácii je dobrovoľná a znamená prijatie ustanovení Podmienok.
 10. Účastník je diskvalifikovaný a vylúčený z Propagácie, ak svojou činnosťou porušuje ustanovenia Podmienok, dobré mravy alebo zásady spoločenského spolužitia. V takom prípade Účastník stráca nárok na cenu.
 11. V prípade, že Organizátor má odôvodnené podozrenie týkajúce sa pravosti predloženej účtenky alebo faktúry s DPH, Účastník môže byť vylúčený z účasti v Propagácii a stratiť právo na cenu.

 

§ 3 PRAVIDLÁ SÚŤAŽE A CENY

 1. Organizátor   pripravil   2000   (dvetisíc) cien   vo   forme   bezmennej   predplatenejkarty Mastercard, ktorá je nástrojom prístupu k elektronickým peniazom, ktoré vydal Edenred Polska Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave v spolupráci s PrePay Technologies Limited, v hodnote:
  1. 600 CZK (šesťsto českých korún) / 25 EUR (dvadsaťpäť EUR) pri nákupe a montáži pneumatík Michelin s rozmerom od 15 do 17 palcov.
  2. 1200 CZK (tisíc dvesto českých korún) / 50 EUR (päťdesiat euro) pri nákupe a montáži pneumatík Michelin s rozmerom 18 palcov a väčších;

   s tým, že uvedená suma ceny bude pripísaná v poľskej mene a k jej hodnote sa pripočíta suma vo výške 2,5 % z jej hodnoty ako náhrada za náklad spojený s jej prepočtom na české koruny/eurá – ďalej len „Cena“ alebo spoločne „Ceny“.
 2. Cena oprávňuje vykonávať platobné transakcie na čerpacích staniciach s platobným terminálom, ktorý prijíma transakcie kartami Mastercard s priradeným kódom MCC ako čerpacia stanica. Podmienky využitia Ceny sú stanovené v podmienkach používania kariet, ktoré tvoria prílohu č. 1 k Podmienkam.
 3. Organizátor informuje o najdôležitejších pravidlách týkajúcich sa využitia Ceny:
  1. doba platnosti Cien je na prednej strane karty;
  2. kartou je možné platiť iba na čerpacích staniciach obsluhovaných zamestnancami stanice, čo znamená, že platba kartou na samoobslužnej stanici nebude vykonaná;
  3. kartou je možné platiť iba čerpacích staniciach vybavených platobným terminálom;
  4. kartou je možné platiť akúkoľvek sumu, ale iba do výšky finančných prostriedkov dostupných na karte;
  5. ak je suma platby vyššia ako zostatok na karte, je treba informovať pokladníka o tom, akú sumu chce Účastník zaplatiť kartou, zvyšok je Účastník povinný zaplatiť v hotovosti.
 4. Ceny sa udeľujú Účastníkom, ktorí sa správne, v súlade s § 2 bod 4 písm. c) a d) Podmienok, zaregistrovali na Webovej stránke v uvedenej lehote , alebo – do vyčerpania Cien uvedených v bode 1 vyššie, ak k tomu dôjde pred uplynutím lehoty na registráciu do Propagácie.
 5. Ceny:
  1. sa budú odovzdávať priamo v Predajnom mieste, kde si Účastníci nakúpili a objednali montáž pneumatík Michelin, podľa zásad určených v Podmienkach s tým, že Cena nebude aktivovaná, t. j. Organizátor aktivuje Cenu až po správnej registrácii Účastníka na Webovej stránke a po overení, či Účastník splnil podmienky podujatia;
  2. bude odovzdávať Organizátor, ktorý na vlastné náklady odošle Cenu na adresu Účastníka uvedenú počas registrácie na Webovej stránke najneskôr do 15. marca 2021

   Osoby, ktoré budú oprávnené získať a/alebo aktivovať Cenu Organizátorom, budú o Cene informované vo forme e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu poskytnutú Účastníkom v súvislosti s registráciou do Propagácie, do 28. februára 2021. Organizátor si vyhradzuje právo dodatočne informovať Účastníka o aktivácii Ceny telefonicky, a to tak, že zavolá na telefónne číslo poskytnuté Účastníkom v súvislosti s registráciou v Propagácii.
 6. Spoločnosť Michelin ani Organizátor nezodpovedajú za uvedenie nepravdivých alebo neúplných osobných údajov osobou vstupujúcou do Propagácie. Spoločnosť Michelin ani Organizátor taktiež nenesú zodpovednosť za nesprávne vyplnené formuláre na Webovej stránke.
 7. Ak osoby, ktoré získali Ceny, nespĺňajú podmienky stanovené v Podmienkach, strácajú právo na Cenu.
 8. Ceny v Propagácii nie sú vymeniteľné za peniaze alebo iné typy cien.
 9. Účastníci Propagácie nesmú preniesť právo na získanie Ceny na tretie strany.
 10. Ceny budú Účastníkom udelené v súlade s ustanoveniami zákona o dani z príjmov fyzických osôb.
 11. Usporiadateľ oznamuje, že hodnotou Ceny sa je suma pripísaná na predplatenú kartu Mastercard, ktorú Účastník získa. Cena podlieha zdaneniu v zmysle príslušné daňových predpisov najmä zákona o dani z príjmov. Cena je oslobodená od dane v prípade splanenia podmienok uvedených v § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2013 o dani z príjmov.

 

4 REKLAMAČNÉ KONANIE

 1. Sťažnosti týkajúce sa priebehu akcie či cien môžu byť uskutočnené písomne prostredníctvom doporučeného listu zaslaného na adresu usporiadateľa, a to do 14 dní odo dňa vzniku príčiny sťažnosti, s prípisom „Špeciálna kampaň Michelin - Zima 2020 - reklamácia" alebo vo forme e-mailovej správy zaslanej na adresu michelin@publicis.pl s predmetom správy „Špeciálna kampaň Michelin - Zima 2020". Pre dodržanie lehoty na podanie reklamácie je rozhodujúci dátum odoslania doporučeného listu obsahujúceho reklamáciu.
 2. Jedine Účastníci Propagácie majú právo podať reklamáciu na priebeh Propagácie.
 3. Písomná reklamácia by mala obsahovať meno a priezvisko Účastníka, jeho presnú korešpondenčnú adresu, opis a príčinu reklamácie.
 4. Reklamácie uvedené v bode 1 vyššie posúdi Organizátor v lehote do 30 dní odo dňa ich doručenia Organizátorovi.
 5. Účastník bude informovaný o rozhodnutí Organizátora doporučeným listom zaslaným na adresu účastníka uvedenú v reklamácii do 7 dní od posúdenia reklamácie.

 

5 OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Osobné údaje, ktoré Účastníci uviedli pri registrácii do Propagácie, bude spracúvať prevádzkovateľ osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES na základe súhlasu, ktorý Účastník poskytne, pre potreby a na účel priebehu Propagácii, vrátane potreby poskytnutia informácií o aktivácii Cien, na ktoré majú Účastníci právo podľa zásad uvedených v Podmienkach, spojenia sa s Účastníkom telefonicky s cieľom overenia kúpy a montáže pneumatík Michelin, kontaktovania Účastníka, vrátane telefonického, na účel potvrdenia údajov uvedených pri registrácii do podujatia, ktoré sú potrebné pro aktivácii Cien a vyriešenie prípadných reklamácií a daňové vyúčtovanie - čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.
 2. Osobné údaje Účastníkov sa môžu spracúvať aj na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov prevádzkovateľa osobných údajov, t. j. na archívne (dôkazné) účely pre zabezpečenie informácií pre prípad právnej potreby preukázať fakty, na účel prípadného zistenia stavu, vymáhania nárokov alebo obrany pred nimi, na účel prieskumu spokojnosti zákazníkov a stanovenia kvality starostlivosti, podľa princípov uvedených v predpisoch Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, t. j. čl. 6, ods. 1 písm. f).
 3. S cieľom dosiahnuť účel spracúvania osobných údajov Účastníka, budú sa o ňom zhromažďovať nasledujúce kategórie osobných údajov:
  1. meno a priezvisko;
  2. e-mailová adresa;
  3. telefónne číslo;
  4. adresa podnikateľskej činnosti - v prípade samostatne zárobkových osôb;
  5. firma - v prípade fyzických osôb vykonávajúcich hospodársku činnosť;
  6. daňové identifikačné číslo (NIP) - v prípade samostatne zárobkových osôb;
  7. ďalšie údaje, ktoré budú uvedené na potvrdenke alebo na faktúre – daňovom doklade (DPH), ktoré dokladajú  nákup oprávňujúci na účasť na Propagácii.
 4. Účastník môže vyjadriť aj súhlas so zaslaním (na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii do Propagácie) obchodných informácií, ktoré obsahujú ponuku spoločnosti Michelin, na základe čl. 10 ods. 1 zákona o poskytovaní služieb elektronickou cestou.
 5. Prevádzkovateľom osobných údajov je:
  1. Michelin Hungaria Ltd., so sídlom Nyíregyháza, Maďarsko, 4401 Nyíregyháza Bottyán J. u. 15, zapísaná v registri podnikateľov pod číslom 5-09-062150
 6. Kontaktné údaje na Prevádzkovateľa: e-mailová adresa KONTAKT_IODO@michelin.com alebo dataprivacy_EUC@michelin.com.
 7. Osobné údaje Účastníkov budú uchovávané po dobu trvania Propagácie vrátane lehoty potrebnej na identifikáciu akýchkoľvek reklamácii Účastníkov, alebo kým Účastník nevznesie námietku voči spracovaniu svojich údajov alebo kým neodvolá súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.
 8. Poskytnutie osobných údajov Účastníkov v Propagácii je dobrovoľné, je však nevyhnutné na účely účasti v Propagácii, vrátane získania Cien, na ktoré Účastník bude mať nárok podľa zásad stanovených v Podmienkach.
 9. Okrem toho spoločnosť Michelin informuje, že osobné údaje Účastníkov sa môžu poskytovať iným subjektom skupiny Michelin, s tým, že sa zachovajú záväzné Korporátne pravidlá platné v skupine Michelin, ktorých ustanovenia dodržiavajú všetky spoločnosti skupiny Michelin. Okrem toho Michelin informuje, že osobné údaje účastníkov sa poskytujú na základe príslušnej zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov marketingovej agentúre: Publicis Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave (ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa), v rozsahu a na účely uvedené vyššie. Pri poverení spracovaním osobných údajov budú zohľadnené nutné bezpečnostné opatrenia.
 10. Osobné údaje nebudú prenesené mimo území Európskeho hospodárskeho priestoru.
 11. Spoločnosť Michelin informuje o právach Účastníkov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ich týkajú:
  1. právo na prístup k osobným údajom a vyhotovenie ich kópie;
  2. právo na opravu údajov;
  3. právo na vymazanie údajov – ak sa Účastník domnieva, že spoločnosť Michelin nemá dôvod na spracovávanie jeho údajov;
  4. právo na obmedzenie spracovania – Účastník môže požadovať, aby spoločnosť Michelin obmedzila spracovávanie údajov iba na ich uchovávanie alebo vykonávanie činností dohodnutých s Účastníkom, ak Účastník usúdi, že údaje uchovávané spoločnosťou Michelin sú nesprávne alebo sú spracovávané bez právneho základu, alebo nechce, aby údaje boli odstránené, pretože ich potrebuje na zistenie, vyšetrovanie alebo obhajoby nárokov, alebo na čas vznesenej námietky;
  5. právo na prenos údajov, t.j. obdŕžať od spoločnosti Michelin v štruktúrovanom, bežne používanom strojom čitateľnom formáte osobné údaje Účastníka poskytnuté spoločnosti Michelin v súvislosti s účasťou v Propagácii, a tiež požiadať spoločnosť Michelin, aby zaslala údaje priamo inému subjektu určenému Účastníkom, ak je to technicky možné;
  6. právo vzniesť námietky voči spracovávaniu údajov – vzhľadom na osobitnú situáciu Účastníka, ak spoločnosť Michelin nepreukáže, že dôvody na spracovávanie údajov majú prednosť pred právami Účastníka alebo že spoločnosť Michelin nutne potrebuje údaje na účely zistenia, vyšetrovania alebo obhajoby nárokov;
  7. právo na odvolanie súhlasu kedykoľvek bez ovplyvnenia zákonitosti spracovávania, ktoré sa uskutočnilo na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
 12. Spoločnosť Michelin okrem toho pripomína právo podať sťažnosť Predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov alebo inému príslušnému orgánu dohľadu nad ochranou osobných údajov, ak sa Účastník domnieva, že spracovávanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, porušuje zákon, vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.
 13. Svoje práva môžete uplatňovať na e-mailovej adrese: KONTAKT_IODO@michelin.com. Spoločnosť Michelin má právo na zistenie totožnosti osoby pred pristúpením k uplatneniu jej práv.

 

6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Všetky spory vyplývajúce z plnenia povinností spojených s Propagáciou bude riešiť vecne príslušný súd.
 2. Rozhodným právom pre Propagáciu a pre posúdenie práv a povinností účastníkov je: pre českých Účastníkov české právo, pre slovenských Účastníkov slovenské právo.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá tak, že predĺži alebo skráti obdobie trvania Propagácie alebo navýši množstvo Odmien za predpokladu, že budú zachované práva získané Účastníkmi a Organizátor o tom informuje najmenej 3 dni pred plánovanou zmenou na webových stránkach.
 4. Pravidlá Propagácie sú určené jedine v Podmienkach a v záväzne platných právnych predpisoch. Všetky propagačné a reklamné materiály sú len informačné.
 5. Nasledujúce prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok: Zoznam partnerov akcie, Pravidlá a podmienky použitia predplatenej karty typu Mastercard vydanej spoločnosťou Edenred Polska Sp. z o.o.
 6. Podmienky dostupné počas trvania Propagácie v sídle Organizátora, v sídle Obchodného riaditeľstva Michelin Poľska Sp. z o.o. vo Varšave, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa a na Webovej stránke.
 7. V prípade rozporu medzi znením ustanovenia týchto Podmienok propagácie a znením Prílohy č. 2 má prednosť ustanovenia Podmienok propagácie.

 

 

Príloha č. 1 pravidiel

 

Company name

Street

City

Zip code

A STEEL S.R.O.

Popradská 56/B

Košice

040 01

A.R.S. S.R.O. Banská Bystrica

Medený Hamor 4

Banská Bystrica

974 01

A.R.S. S.R.O. Bratislava

Ivanská Cesta 22/A

Bratislava

821 04

A.R.S. S.R.O. Košice

Priemyselná 2.

Košice

040 01

A.R.S. S.R.O. Nitra

Jakuba Haška 6.

Nitra

949 01

A.R.S. S.R.O. Prievidza

Košovská Cesta

Prievidza

971 01

A.R.S. S.R.O. Trnava

Nitrianská 5.

Trnava

917 01

A.R.S. S.R.O. Žilina

Kosicka 2

Žilina

010 01

VEHICLE PNEUSERVIS (ACQUIRE)

Veľkoúľanská cesta 1397/0

Sládkovičovo

925 21

ALPEX Group s.r.o.

Stupavská 2961

Malacky

901 01

AMS PLUS S.R.O.

Dvorníky 145

Dvorníky - Včeláre

040 02

ANDANTE GROUP s.r.o.

Považská 2

Nové Zámky

940 01

APIL s.r.o.

Podnikateľská 5

Košice

040 01

AUTOGLYM S.R.O.

A. Kmeťa 6

Michalovce

071 01

Autotec - Ladislav Švajcer

Sládkovičova 1

Štúrovo

943 01

B & B AUTOSLUŽBY, S.R.O.

OZC MAX - Dlhé Hony 4587/1

Poprad

058 01

BOAN PNEU S.R.O.

Modranská 155

Vinosady

902 01

BRP TOP S.R.O.

SNP 1/1

Nova Dubnica

018 51

CHROMEK PNEU S.R.O.

Nový rad 230/31

Veľké Dvorníky

929 01

DUSAN DEMJAN ORION

Mierová 94

Humenné

066 01

HRČKA VLASTIMIL - PROFI PNEU SERVIS

Zvončín 3

Zvončín

919 01

IGOR IMRE

Šafárikova 83

Rožňava

048 01

ING. JOZEF VARGA - V-PERFEKT

Mierová 271

Strážske

072 22

ING. MARCEL BARTOŠ - GUMA

Hlavná 170/2

Hriadky

076 22

ING. PETER PAPUCH PNEU MOTOTECHNA

Ul. Hlavná Stanica 3

Ružomberok

034 01

J & M PROFI AUTO S.R.O.

Slovenského Raja 25

Smižany

053 11

KAROL MARÁK-PNEUSERVIS

Rajecká Cesta 573/43

Rajecké Teplice

013 13

KISS CENTRUM, S.R.O.

Vinohrady 16

Nové Zámky

940 02

Marcel Bródy – PNEUSERVIS, s.r.o.

Istrijská 71

Bratislava

841 07

MEHEŠ SPOL S.R.O.

Bratislavská cesta 5

Komárno

945 01

MGR. MICHAL ADAMEC - SWING

Tovarenska 1264

Zlaté Moravce

953 00

MGR. OTTO ČIERNIK MOTOTRADE PB

Centrum 18/23

Povazská Bystrica

017 01

MIKONA S.R.O. Banská Bystrica, Zvolenská Cesta

Zvolenská Cesta 6854/51.

Banská Bystrica

974 01

MIKONA S.R.O. Bratislava, Einsteinova

Einsteinova 1.

Bratislava 5

851 01

MIKONA S.R.O. Bratislava, Lamačská Cesta

Lamačská Cesta 73.

Bratislava

841 03

MIKONA S.R.O. Bratislava, Račianska

Račianska 54.

Bratislava

831 03

MIKONA S.R.O. Bratislava, Rožňavská

Rožňavská 30/A.

Bratislava

821 04

MIKONA S.R.O. Bratislava, Vajnorská

Vajnorská 129. P.O.B. 11.

Bratislava

831 04

MIKONA S.R.O. Dolný Kubín, Nábrežie Oravy

Nábrežie Oravy 523

Dolný Kubín

026 01

MIKONA S.R.O. Košice, Južná Trieda

Južná Trieda 66.

Košice

040 01

MIKONA S.R.O. Martin, Priekopská

Priekopská 32.

Martin

036 01

MIKONA S.R.O. Námestovo, Kliňanská Cesta

Kliňanská Cesta 1153

Námestovo

029 01

MIKONA S.R.O. Nitra, Levická Cesta

Levická Cesta 5.

Nitra

949 01

MIKONA S.R.O. Nové Zámky, Budovateľská

Budovateľská 2

Nové Zámky

940 02

MIKONA S.R.O. Piešťany, Vrbovská Cesta

Vrbovská Cesta 6452/46.

Piešťany

921 01

MIKONA S.R.O. Považská Bystrica, M.R.Štefánika

M.R.Štefánika 136

Považská Bystrica

017 01

MIKONA S.R.O. Prešov, Bardejovská

Bardejovská 22.

Prešov

080 05

MIKONA S.R.O. Prievidza, Košovská Cesta

Košovská Cesta

Prievidza

971 01

MIKONA S.R.O. Púchov, Hollého

Hollého 807.

Púchov

020 01

MIKONA S.R.O. Rimavská Sobota, Časť Sobôtka

Časť Sobôtka 34.

Rimavská Sobota

979 01

MIKONA S.R.O. Ružomberok, Bystrická Cesta

Bystrická Cesta 62

Ružomberok

034 01

MIKONA S.R.O. Senec, Poľná

Poľná 4.

Senec

903 01

MIKONA S.R.O. Topoľčany, Odbojárov

Odbojárov 294/10.

Topoľčany

955 01

MIKONA S.R.O. Trenčín, M. R. Štefánika

M. R. Štefánika 81.

Trenčín

911 01

MIKONA S.R.O. Trnava, Bratislavská

Bratislavská 38.

Trnava

917 01

MIKONA S.R.O. Trnava, Nová

ul.Nová 1.

Trnava

917 01

MIKONA S.R.O. Trnava, Trstínska

Trstínska 9

Trnava

917 01

MIKONA S.R.O. Tvrdošín, Vojtaššákova

Vojtaššákova 832

Tvrdošín

027 44

MIKONA S.R.O. Zvolen, Pribinova

Pribinova 68.

Zvolen

960 01

MZ PNEU S.R.O.

Kamenná cesta 91

Žilina

010 01

NAZAL S.R.O.

Chminianska Nova Ves 106

Chminianska Nova Ves

082 32

NICHOLTRACKT S.R.O

Fiľakovská 24

Lučenec

984 01

OTO PETKANIC

Raketova 7

Kosice - Nad Jazerom

040 12

PAVOL CHMELA - PNEU S.R.O.

Poľná 5426/2

Malacky

901 01

PETER JANEČEK - PNEUSERVIS

Vojenské 966

Námestovo

029 01

PETER KOLLÁR - P+J TRANS SLOVAKIA

Piešťanská 535

Trebatice

922 10

PNEUCENTRUM JÁN MRÁZIK

Kragujevská 16

Žilina

010 01

PNEUCENTRUM MARTING, S.R.O.

Nábrežná 2

Vrútky

038 61

PNEUMOTIVE S.R.O.

Zahradnicka 26

Bratislava

821 08

PNEUNET S.R.O.

Mliečany 63

Dunajská Streda

929 01

PNEUPEX, SPOL. S.R.O.

Festivalová 416/1

Svidník

089 01

PNEUSERVIS GAJDOŠ S.R.O.

Štefánikova 150

 Nitra

949 01

PNEUSERVIS GAJDOŠ S.R.O.

Hlavná 75

Obyce

951 95

PNEUVOSOVIČ Jozef Vosovič

Nad Traťou 1

Kežmarok

060 01

PROBAT Pavel Vyletel

Štefanikova 25

Krupina

963 01

Radoslav Illés - AUTOLINE

Mochovska 15

Levice

934 05

RASTISLAV HANČIN - PNEUSERVIS

Ulič 10

Ulič

067 67

ROTKIV S.R.O.

Košická 22/A

Prešov

080 01

SEGAT S.R.O.

Železničná 1097/35

Poprad

058 01

SERGIO S.R.O.

Sabinovska 33,

Velky Saris

082 21

SLOSO SERVIS

Lieskovská Cesta 6

Zvolen

960 01

ŠTEFAN REJTA - BIADO

Bottova 3

Prešov

080 01

TOP PNEUSERVIS SPOL. S.R.O.

Jiráskova Cesta 12

Lučenec

984 01

ZSOLT CZAJLIK - CZS - RIVAL

Vozokanska 18

Mostova

925 07

ZSOLT KUCSORA PNEUMONT

Železničný rad 1

 Kolárovo

946 03

AUTOCLUB S&T, S.R.O.

Budulovská 28

Moldava Nad Bodvou

045 01

AUTOSERVIS PROFI - PRIBULA S.R.O.

Pod Kamennou baňou 14012/27

 Prešov

080 01

LR, S.R.O.

Kapitána Nálepku 64

Bardejov

085 01

MOTOR-VS, S.R.O.

Osloboditeľov 980/103

Belá Nad Cirochou

067 81

MZ PNEU s.r.o.

Sidonie Sakalovej 1303

Bytča

010 08

PNEUSERVIS KIRALY S.R.O.

 SVATUSSKA 3/5

Kráľovský Chlmec

077 01

STANISLAV LEGATH

Prešovská cesta 33

Košice

040 22

TATRAROUTE S.R.O.

Hlavná 4410

Poprad

059 51

SEGAT

Štefánikova 48

Poprad

058 01

BAPS S.R.O.

Stavebná 1

Banská Bystrica

974 01

BOAN PNEU S.R.O.

Vajanskeho 8

Pezinok

902 01

EL-ZET SLOVAKIA S.R.O.

Pri kalvarii 20

TRNAVA

917 01

FERRES TYRE COMPANY

Roľníckej školy 872

Komárno

945 01

ING.DUSAN CANKY GUMEX SLOVAKIA

Cabajská 25A

NITRA

949 01

MEHEŠ SPOL S.R.O.

Gútsky Rad 716/7

Komárno

945 01

NICHOLTRACKT S.R.O

Novozámocka 185

Nitra

949 01

NICHOLTRACKT S.R.O

Zvolenská Cesta 23

Banská Bystrica

974 01

PETER SIATKOVSK-CREATIVE AUTO

HURBANOVA 190/34

LEOPOLDOV

920 41

PNEU DT S.R.O.

STOZOK 343

DETVA

962 12

WR SYSTEM S.R.O.

J.I. BAJZU 14

Prievidza

971 01

Auto Park s.r.o.

Prešovská 8

Ľubotice

080 06

JMS s.r.o.

Kollárova 59

Martin

036 01

OTO PETKANIC

Michalovská 24

Sobrance

073 01

A-TEAM SK S.R.O.

Technicka 7

Bratislava

821 04

ELLPA s.r.o.

29. augusta 38/1

Trebišov

075 01

Igor Kováč - PNEUPOTREBY

Geromettova 78

Lovca

966 21

Ľubomír Slivka - S - SERVIS

SNP 820/146

Trebišov

075 01

MILEND s.r.o.

Mičkova 3162

Bardejov

085 01

ŠTEFAN MIKLUš - PROFI CAR

Južná trieda 82

Košice

040 01

 

 

Príloha č. 2 – Pravidlá Edenred

Pred použitím karty si pozorne prečítajte Všeobecné podmienky. Všeobecné podmienky upravujú podmienky používania karty. Používaním karty potvrdzujete svoj súhlas s týmito podmienkami. Ak existuje čokoľvek, čomu nerozumiete alebo s čím nesúhlasíte, kontaktujte, prosím, zákaznícke centrum.

1. DEFINÍCIE

Obchodník je maloobchodník, osoba alebo spoločnosť, ktorí akceptujú karty a sú označení akceptačným logom Mastercard.
Disponibilný zostatok znamená hodnotu finančných prostriedkov na vašej karte, ktorú môžete použiť.
Edenred znamená spoločnosť Edenred Polska Sp. z o.o., zapísanú v Poľsku pod číslom národného súdneho registra (KRS): 0000116438 a so sídlom na adrese: ul. Rozbrat 44a, 00-419 Varšava, Poľsko.
Karta znamená akúkoľvek anonymnú predplatenú kartu Mastercard, ktorú vydala spoločnosť PPT v spolupráci so spoločnosťou Edenred, a ktorá predstavuje prostriedok elektronických peňazí.
Kód CVC predstavuje verifikačný kód priradený ku karte, ktorý sa nachádza na jej zadnej strane, a ktorý sa používa na autorizovanie internetových transakcií.
Spoločnosť je obchodný subjekt alebo inštitúcia, ktorí vám odovzdajú kartu od spoločnosti Edenred.
Nositeľ karty je nositeľ karty pripojený ku karte.
Mastercard® znamená spoločnosť Mastercard International Incorporated so sídlom na adrese: 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577 USA.
Číslo karty je 16-miestne číslo karty na jej prednej strane.
Sériové číslo karty znamená 10-miestne číslo karty na jej zadnej strane nad magnetickým prúžkom.
Zákaznícke centrum znamená kontaktné centrum, ktoré rieši otázky, požiadavky a sťažnosti v súvislosti s kartovými službami.
Celková odpočítateľná suma znamená úplnú výšku transakcie, ktorá pozostáva zo samotnej transakcie a akýchkoľvek súvisiacich poplatkov, sadzieb a daní.
Elektronické peniaze znamenajú elektronickú hotovosť na vašej karte.
PPT znamená spoločnosť PrePay Technologies Limited, ktorá je zapísaná v Anglicku a Walese pod registračným číslom 04008083, ktorú je možné kontaktovať na adrese: PO BOX 3371, Swindon, SN5 7WJ.
Účet znamená elektronický účet spojený s vašou kartou.
Všeobecné podmienky znamenajú tieto Všeobecné podmienky v platnom znení.
Webové sídlo znamená webové sídlo na adrese myedenred.pl, ktoré vám umožňuje prístup k informáciám o vašej karte, a kde nájdete aktuálnu verziu týchto Všeobecných podmienok.
Terminál POS znamená elektronické zariadenie, ktoré vám umožňuje uskutočňovať transakcie na predajných miestach.
Transakcia znamená akúkoľvek platbu kartou prostredníctvom terminálu POS alebo internetu.
Zámeno vy a všetky jeho tvary označuje osobu, ktorú spoločnosť považuje za osobu oprávnenú používať kartu.
Akceptačné logo Mastercard znamená logo spoločnosti Mastercard International Incorporated, ktorým je označená akceptácia karty v rámci daného terminálu POS.

2. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

2.1 Vašu kartu vydala spoločnosť PPT v súlade s povolením od spoločnosti Mastercard International Incorporated. Táto karta je prostriedkom elektronických peňazí. Elektronické peniaze na tejto karte zabezpečuje spoločnosť PPT a sú vedené v mene PLN. Spoločnosť PPT podlieha vo veci vydávania elektronických peňazí regulácii zo strany orgánu dohľadu Spojeného kráľovstva Financial Conduct Authority (FCA). Vaše práva a povinnosti v súvislosti s používaním tejto karty sa riadia týmito Všeobecnými podmienkami, a vo vzťahu k spoločnosti Mastercard International Incorporated alebo jej pridruženým spoločnostiam nemáte žiadne práva. V prípade akýchkoľvek problémov pri používaní karty by ste mali kontaktovať zákaznícke centrum alebo spoločnosť, ktorá vám kartu odovzdala. Spoločnosť Edenred vám udelí právo používať elektronické peniaze do výšky disponibilného zostatku na karte. Všetky zákonné práva vrátane právneho nároku v súvislosti s elektronickými peniazmi ostávajú spoločnosti Edenred a neprechádzajú na vás. Karta je majetkom spoločnosti PPT, ktorá karty vydáva.

3. DORUČENIE A AKTIVÁCIA KARTY

3.1 Kartu od spoločnosti Edenred môžete dostať iba na základe žiadosti spoločnosti a iba ak ste k tomu oprávnený. O aktivácii vašej karty budete informovaný spoločnosťou, od ktorej ste kartu dostali.
3.2 Okamžite po jej doručení ju musíte podpísať.
3.3 Odporúčame vám, aby ste si svoju kartu zaregistrovali na webovom sídle myedenred.pl. Registráciou získate nepretržitý prístup k internetovým službám vrátane možnosti zablokovať kartu v prípade jej straty alebo krádeže.

4. POUŽÍVANIE KARTY

4.1 Svoju kartu môžete používať kdekoľvek na svete u obchodníkov, ktorí karty akceptujú a sú označení akceptačným logom Mastercard, v súlade s informáciami o predajniach, v ktorých môžete transakcie realizovať; tieto informácie ste dostali od spoločnosti alebo ich nájdete na webovom sídle myedenred.pl.
4.2 Aby spoločnosť PPT transakciu považovala za pravú, musíte každú transakciu autorizovať pomocou svojho kódu CVC alebo podpisom.
4.3 Po autorizácii už nie je možné transakciu zastaviť, keďže jej autorizáciou sa považuje za prijatú spoločnosťou PPT.
4.4 Vaša karta je predplatená, čo znamená, že disponibilný zostatok na karte sa bude znižovať o celkovú odpočítateľnú sumu. Aby transakciu bolo možné autorizovať, celková odpočítateľná suma musí byť vo výške nižšej ako výška alebo rovnajúcej sa výške disponibilného zostatku na vašej karte. Vašu kartu by ste nemali používať po uplynutí doby platnosti karty, alebo keď celková odpočítateľná suma presiahne disponibilný zostatok. Ak je transakcia z akéhokoľvek dôvodu spracovaná vo vyššej sume ako je disponibilný zostatok na vašej karte, tak sumu, o ktorú celková odpočítateľná suma presahuje váš disponibilný zostatok, musíte vrátiť spoločnosti Edenred do 14 dní od prijatia našej faktúry. Ak túto sumu nevrátite, spoločnosť Edenred si vyhradzuje právo urobiť všetky nevyhnutné opatrenia vrátane súdnej žaloby na získanie všetkých dlžných súm.
4.5 Svoj disponibilný zostatok si môžete kedykoľvek overiť prostredníctvom automatickej telefonickej služby na čísle 22 481 39 08, na webovom sídle myedenred.pl alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Twoja Karta.
4.6 V istých situáciách obchodníci môžu požadovať, aby bol váš disponibilný zostatok vyšší ako hodnota transakcie, ktorú chcete urobiť. Vyúčtovaná vám bude iba skutočná a konečná hodnota realizovanej transakcie.
4.7 Ak kartu použijete na nákup v lietadle, na lodi alebo vo vlaku, môže sa stať, že obchodníci nebudú schopní transakcie autorizovať, ak nezískajú on-line autorizáciu od spoločnosti PPT.
4.8 Kartu nie je možné používať v samoobslužných pokladniach a na samoobslužných benzínových staniciach. Namiesto toho môžete kartou zaplatiť u pokladníka.
4.9 Horný limit pre transakcie na termináloch POS je 10 000 PLN.
4.10 Disponibilný zostatok na vašej karte sa neúročí.

5. UPLYNUTIE PLATNOSTI KARTY

5.1 Dátum uplynutia doby platnosti vašej karty je vytlačený na prednej strane karty. Po jej uplynutí už nebudete môcť svoju kartu používať a ani nebudú spracované žiadne transakcie.
5.2 Po dátume uplynutia doby platnosti karty vám nebude vrátený žiaden disponibilný zostatok na vašej karte.

6. ZODPOVEDNOSŤ A OPRÁVNENIA DRŽITEĽA KARTY

6.1 Spoločnosť PPT je oprávnená obmedziť alebo odmietnuť používanie vašej karty, ak používanie karty vedie alebo by mohlo viesť k porušeniu týchto Všeobecných podmienok, alebo ak vás alebo tretiu stranu spoločnosť PPT odôvodnene podozrieva zo spáchania trestného činu alebo akéhokoľvek zneužitia v súvislosti s kartou, alebo z úmyslu sa takéhoto konania dopustiť.
6.2 Ak je potrebné transakciu na karte vyšetriť, ste povinný so spoločnosťou alebo s akýmkoľvek iným oprávneným orgánom spolupracovať, ak je to potrebné.
6.3 Nikdy by ste nemali inej osobe dovoliť, aby použila vašu kartu.
6.4 Za všetky transakcie, ktoré autorizujete svojím podpisom alebo kódom CVC, zodpovedáte vy.
6.5 Zaväzujete sa, že kartu neposkytnete tretím stranám, či už bezodplatne alebo inak.
6.6 Zaväzujete sa, že spoločnosť PPT odškodníte a zbavíte zodpovednosti za akýkoľvek právny úkon iniciovaný s cieľom uplatniť tieto Všeobecné podmienky a/alebo akékoľvek ich porušenie, alebo za podvodné použitie vašej karty.
6.7 Zaväzujete sa, že svoju kartu nebudete používať na účely súvisiace s virtuálnou menou (napr. Bitcoin) a že ju neposkytnete osobám, o ktorých viete, alebo by ste primerane mali vedieť, že platobné karty používajú alebo v budúcnosti budú používať na obchodovanie s virtuálnou menou. Spoločnosť Edenred zablokuje karty používané na účely súvisiace s obchodovaním s virtuálnou menou.

7. STRATA, KRÁDEŽ ALEBO POŠKODENIE KARTY

7.1 V prípade straty, krádeže, sprenevery alebo akéhokoľvek iného rizika neoprávneného použitia vašej karty, alebo ak dôjde k poškodeniu alebo zlyhaniu vašej karty, musíte okamžite kontaktovať zákaznícke centrum. Bude sa od vás požadovať poskytnutie čísla vašej karty a niekoľkých identifikačných údajov. Svoju kartu môžete zablokovať aj na webovom sídle myedenred.pl alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Twoja Karta.
7.2 Ak zákazníckemu centru oznámite stratu alebo krádež vašej karty, vaša zodpovednosť za operácie vykonané ešte pred nahlásením tejto skutočnosti zákazníckemu centru bude maximálne vo výške 150 EUR prevedenej na PLN.
7.3 Ak ste podali oznámenie podľa bodu 7.1 a za predpokladu, že neplatí bod 7.4, nebudete niesť zodpovednosť za žiadne straty, ktoré vzniknú od okamihu podania takéhoto oznámenia zákazníckemu centru. Ak je na vašej karte disponibilný zostatok, môžete spoločnosť Edenred požiadať, aby vám kartu vymenila a spoločnosť PPT na ňu prevedie posledný disponibilný zostatok znížený o poplatky za vystavenie novej karty v súlade so sadzobníkom (pozri článok 9).
7.4 Ak existuje dôvod na podozrenie, že nahlásený incident bol spôsobený vaším porušením týchto Všeobecných podmienok, hrubým zanedbaním alebo v prípade odôvodneného podozrenia z podvodného alebo nezákonného konania, za všetky straty budete zodpovedať vy.

8. TRANSAKCIE V CUDZÍCH MENÁCH

8.1 V prípade, ak urobíte transakciu v inej mene ako PLN, príslušná suma odpočítaná z vášho účtu sa prepočíta na menu PLN v deň, kedy spoločnosť PPT dostane údaje o príslušnej transakcii v cudzej mene. Pri prepočte použije spoločnosť PPT sadzbu určenú spoločnosťou Mastercard, ktorá sa zverejňuje každý pracovný deň od pondelka do piatka, pričom zmeny výmenného kurzu nadobúdajú účinnosť okamžite. Výmenné kurzy môžu kolísať a môžu sa meniť aj počas obdobia od vykonania transakcie do dátumu jej odpočítania z disponibilného zostatku. Transakcie v cudzích menách (pozri tabuľku nižšie) sa spoplatňujú.

9. POPLATKY

9.1 Na karty sa vzťahujú tieto poplatky:

Poplatok za transakciu v cudzej mene

2,5 %

Poplatok za výmenu karty

30,00 PLN

10. ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY

10.1 Ak máte dôvod sa domnievať, že transakcia, na ktorú bola vaša karta použitá, je neoprávnená alebo bola chybne naúčtovaná na váš účet, tak sa váš účet a okolnosti takejto transakcie na vašu žiadosť prešetria.
10.2 Keď spoločnosť Edenred získa dostatočné ubezpečenie, že ste danú transakciu neautorizovali, výšku transakcie vrátane akýchkoľvek ďalších poplatkov vám vráti, pričom spoločnosť Edenred nebude mať voči vám žiadnu ďalšiu zodpovednosť. V súvislosti so spornou transakciou sa môže od vás vyžadovať, aby ste sa spojili s príslušnými orgánmi.
10.3 Až do uzavretia vyšetrovania nebude možné so spornou sumou disponovať. V každom prípade sa hodnota spornej transakcie môže z vášho účtu stiahnuť aj neskôr, ak spoločnosť PPT získa informácie dokazujúce, že transakcia bola pravá.
10.4 Spoločnosť PPT si vyhradzuje právo vám príslušné čiastky nevrátiť, ak ste podľa názoru PPT nekonali v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami, a nahlásiť akékoľvek podvodné nároky príslušným orgánom.

11. ZMENY

11.1 Spoločnosť PPT je oprávnená tieto Všeobecné podmienky kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu zmeniť zverejnením ich aktualizovanej verzie na webovom sídle.
11.2 V prípade, že akákoľvek časť týchto Všeobecných podmienok je v rozpore s akýmikoľvek zákonnými alebo regulačnými požiadavkami, na takúto časť sa nebude prihliadať a bude sa s ňou nakladať, ako keby v skutočnosti odrážala príslušnú zákonnú alebo regulačnú požiadavku.
11.3 Spoločnosť Edenred vás bude informovať o zverejnení aktualizovanej verzie týchto Všeobecných podmienok na webovom sídle minimálne 14 kalendárnych dní pred dátumom účinnosti ich zmien. Pokračovaním v používaní karty aj po dátume účinnosti takýchto zmien potvrdzujete svoj súhlas s tým, že budete viazaný zmenenými a doplnenými podmienkami.

12. ZABLOKOVANIE KARTY

12.1 Ak spoločnosť Edenred informuje spoločnosť PPT, že už viac nie ste z akéhokoľvek dôvodu oprávnený kartu používať, karta sa okamžite zablokuje a disponibilný zostatok už nebudete môcť použiť.
12.2 Vašu kartu je možné kedykoľvek s okamžitým účinkom (a až do vyriešenia vášho sporu) zablokovať, ak porušíte tieto Všeobecné podmienky alebo ak existuje dôvod sa domnievať, že ste kartu použili, alebo plánovali použiť, hrubo nedbanlivým spôsobom alebo na podvodné alebo iné nezákonné účely, alebo ak spoločnosť PPT už nemôže vaše transakcie ďalej spracovávať z dôvodu krokov podniknutých tretími stranami. V takom prípade nebudete môcť použiť žiaden disponibilný zostatok.

13. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI PPT

13.1 Zodpovednosť spoločnosti PPT podlieha týmto vylúčeniam a obmedzeniam:
13.1.1 spoločnosť PPT nenesie zodpovednosť za akékoľvek neplnenie vyplývajúce priamo alebo nepriamo z akejkoľvek udalosti mimo kontrolu spoločnosti PPT vrátane, nie však výlučne, zlyhania počítačovej alebo telekomunikačnej siete a zlyhania systémov na spracovanie údajov;
13.1.2 v prípade chybnej karty sa zodpovednosť spoločnosti PPT obmedzuje na výmenu karty;
13.1.3 spoločnosť PPT nenesie zodpovednosť, ak transakciu prostredníctvom karty nemôžete urobiť z dôvodov, ktoré nemožno pripísať spoločnosti PPT;
13.1.4 vo všetkých ostatných prípadoch bude zodpovednosť spoločnosti PPT obmedzená na výšku posledného disponibilného zostatku na karte.

14. VAŠE ÚDAJE

14.1 Spoločnosť PPT a Edenred sú oprávnené uchovávať osobné údaje o vašej osobe a budú tak robiť v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi o spracúvaní osobných údajov vrátane, nie však výlučne, smernice Európskej únie 95/46/ES o ochrane osobných údajov.
14.2 Pokiaľ to nevyžaduje zákon, vaše osobné údaje nebudú bez vášho súhlasu poskytnuté žiadnej inej osobe mimo spoločnosti Edenred a dodávateľov, vrátane spoločnosti Mastercard International a jej pridružených spoločností, na spracovanie transakcie a na účely ich štatistických prieskumov a analýz.

15. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

15.1 Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných podmienok považuje za nevymáhateľné alebo nezákonné, zvyšné ustanovenia ostávajú v plnej platnosti a účinnosti.
15.2 Pokiaľ nie je uvedené inak, nemá žiadna tretia strana, ktorá nie je stranou týchto Všeobecných podmienok, právo uplatňovať akékoľvek ustanovenia týchto Všeobecných podmienok s výnimkou toho, keď si spoločnosť Mastercard International Incorporated a jej pridružené spoločnosti uplatňujú akékoľvek ich ustanovenie.
15.3 Tieto Všeobecné podmienky sa riadia poľským právnym poriadkom a vy sa podriaďujete výhradnej právomoci súdov Poľska.